شناسایی عفونت های قارچی مهاجم در مبتلایان به بدخیمی های خونی با روش Real-time PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران،

چکیده

مقدمه: عفونتهای قارچی تهاجمی  ناشی از دو جنس آسپرژیلوس و کاندیدا اغلب در بیماران لوسمی و پیوند  بدلیل کاهش شدید سیستم دفاعی بدن بروز می‌کند. تشخیص سریع و شروع درمان در مراحل اولیه بیماری باعث کاهش مرگ و میر ناشی از عفونتهای قارچی می شود.  هدف از این مطالعه تشخیص عفونت قارچی مهاجم بوسیله Real-time PCR در بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی و پیوند مغز استخوان بود.
روش کار: بیماران با نقص سیستم ایمنی بستری در بیمارستانهای مشهد بین فروردین تا آبان ماه 1397، جهت وجود عفونت قارچی مهاجم به روش  TaqMan Real-time PCR  با پروب فلورسنس و پرایمرهای اختصاصی جهت شناسایی DNA  قارچ در نمونه خون محیطی ارزیابی شدند.
نتایج: 75 نفر بیمار در این مطالعه شرکت کردند. نسبت زن به مرد (3/45 %) 34 به (7/54 %) 41 نفر بود.  بیشترین بیماری زمینه ای لوسمی لمفوبلاستیک حاد (3/45 %)  و لوسمی میلوئیدی حاد  (32 %)  و کمترین مربوط به بیماران  هموفاگوسیتیک لمفوهیستوسیتوزیز (3/1 %) بود. نتایج کشت خون جداسازی کاندیدای غیرآلبیکنس (3/13 %)  و کاندیدا آلبیکنس (3/1 %)  را نشان داد.  آسپرژیلوس از کشت خون جدا نشد. آزمایش مولکولی در(7/6 %)  5 بیمار  از نظر کاندیدا آلبیکنس  و(12 %)  9 بیمار از نظر آسپرژیلوس مثبت شد و (3/81 %) 61 بیمار از نظر عفونت قارچی مهاجم منفی بودند.
نتیجه گیری: قارچها یکی از بزرگترین عوامل عفونت در بیماران مبتلا به ناهنجاریهای خونی هستند. تکنیک مولکولی Real-time PCR  میتواند بعنوان روشی قابل‌اعتماد و سریع  برای تشخیص این عفونتها و مدیریت بیماری در افراد در معرض خطر ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of invasive fungal infections in patients with hematologic disorders by Real-time PCR

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Najafzadeh 1
 • Mohsen Dashti 2
 • , Mohammad Hasan Aelami 3
 • , Monavvar Afzalaghaee 4
 • Zahra Badiei 5
 • Parisa Badiee 6
 • Ali Ghasemi, 3
 • Hamid Harhangi 3
1 Associate Professor, Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Master of Sciences, Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Department of Social Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 , Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 Professor, Alborzi Clinical Microbiology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Invasive fungal infections due to Aspergillus and Candida often occur in leukemia and transplantation patients because of a severe compromised in their immune systems. Rapid identification and initiation of treatment in the early stages of the disease can reduce mortality from fungal infection. The aim of this study was the identification of invasive fungal infections by Real-time PCR in patients with hematologic disorders and bone marrow transplantation.
Methods and Materials: patients with immunodeficiency hospitalized in Mashhad hospitals between March to November 2018 were evaluated for invasive fungal infections using TaqMan Real-time PCR with fluorescence probes and specific primers to identify fungal DNA in peripheral blood samples.
Results: Seventy-five patients participated in this study. The female/ male ratio was 34 (45.3%)/ 41 (54.7%). The most common underlying disease was acute lymphoblastic leukemia (45.3%) and acute myeloid leukemia (32%) and the lowest was related to haemophagocytic patients with lymphohistiocytosis (1.3%). Blood culture results showed isolation of non-albicans Candida (13.3%) and Candida albicans (1.3%). Aspergillus species was not isolated from the blood culture. Real-time PCR were positive for Candida albicans and Aspergillus species in 5 (6.7%) and 9 patients (12%), respectively and 61 patients (81.3%) had negative results for invasive fungal infections.
Conclusion: Fungi are one of the major cause of infections in the patients with hematologic disorders. Real-time PCR techniques can be a reliable and fast way to diagnose these infections and manage the disease in high-risk individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Invasive Candidiasis
 • Invasive Aspergillosis
 • Real Time PCR
 • Mashhad
 • Iran
 1. Pfaller MA, Diekema DJ. Epidemiology of invasive mycoses in North America. Critical reviews in
  microbiology. 2010;36(1):1-53.
  2. Horn DL, Neofytos D, Anaissie EJ, Fishman JA, Steinbach WJ, Olyaei AJ, et al. Epidemiology
  and outcomes of candidemia in 2019 patients: data from the prospective antifungal therapy alliance
  registry. Clinical infectious diseases. 2009;48(12):1695-703.
  3. Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Malekhoseini SA. Invasive fungal infection in renal
  transplant recipients demonstrated by panfungal polymerase chain reaction. Exp Clin Transplant.
  2007;5(1):624-9.
  4. Blumberg HM, Jarvis WR, Soucie JM, Edwards JE, Patterson JE, Pfaller MA, et al. Risk factors
  for candidal bloodstream infections in surgical intensive care unit patients: the NEMIS prospective
  multicenter study. Clinical Infectious Diseases. 2001;33(2):177-86.
  5. Wisplinghoff H, Bischoff T, Tallent SM, Seifert H, Wenzel RP, Edmond MB. Nosocomial
  bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide
  surveillance study. Clinical infectious diseases. 2004;39(3):309-17.
  6. Dornbusch HJ, Manzoni P, Roilides E, Walsh TJ, Groll AH. Invasive fungal infections in
  children.Pediatr Infect Dis J 2009;28(8):734-7.
  7. Bille J, Marchetti O, Calandra T. Changing face of health-care associated fungal infections. Curr
  Opin Infect Dis 2005;18:314-9.
  8. Garcia-Vidal C, Upton A, Kirby KA, Marr KA. Epidemiology of invasive mold infections in
  allogeneic stem cell transplant recipients: biological risk factors for infection according to time after
  transplantation. Clinical Infectious Diseases. 2008;47(8):1041-50.
  9. Neofytos D, Fishman JA, Horn D, Anaissie E, Chang CH, Olyaei A, et al. Epidemiology and
  outcome of invasive fungal infections in solid organ transplant recipients. Transplant Infectious Disease.
  2010;12(3):220-9.
  10. Dimopoulos G, Matthaiou DK, Moussas N, Apostolopoulou O, Arabatzis G, Velegraki A, et al.
  Pathogenesis of Aspergillosis in Humans. Human Emerging and Re‐emerging Infections: Viral and
  Parasitic Infections. 2015:967-84.
  11. Perfect JR, Cox GM, Lee JY, Kauffman CA, De Repentigny L, Chapman SW, et al. The impact
  of culture isolation of Aspergillus species: a hospital-based survey of aspergillosis. Clinical Infectious
  Diseases. 2001;33(11):1824-33.
  12. Schabereiter-Gurtner C, Selitsch B, Rotter ML, Hirschl AM, Willinger B. Development of novel
  real-time PCR assays for detection and differentiation of eleven medically important Aspergillus and
  Candida species in clinical specimens. Journal of clinical microbiology. 2007;45(3):906-14.
  13. Badiee P, Alborzi A, Shakiba E, Ziyaeyan M, Pourabbas B. Molecular diagnosis of Aspergillus
  endocarditis after cardiac surgery. Journal of medical microbiology. 2009;58(2):192-5.
  14. Bretagne S, Costa JM. Towards a molecular diagnosis of invasive aspergillosis and disseminated
  candidosis. FEMS Immunol Med Microbiol 2005;45(3):361-8.
  15. De Pauw B, Walsh TJ, Donnelly JP, Stevens DA, Edwards JE, Calandra T, et al. Revised
  definitions of invasive fungal disease from the European organization for research and treatment of
  cancer/invasive fungal infections cooperative group and the national institute of allergy and infectious
  diseases mycoses study group (EORTC/MSG) consensus group. Clinical infectious diseases.
  2008;46(12):1813-21.
  16. Choi J-K, Cho S-Y, Yoon S-S, Moon J-H, Kim S-H, Lee J-H, et al. Epidemiology and Risk
  Factors for Invasive Fungal Diseases among Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients
  in Korea: Results of “RISK” Study. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2017;23(10):1773-9.
  17. Yapar N. Epidemiology and risk factors for invasive candidiasis. Therapeutics and clinical risk
  management. 2014;10:95.
  18. Badiee P, Badali H, Boekhout T, Diba K, Moghadam AG, Nasab AH, et al. Antifungal
  susceptibility testing of Candida species isolated from the immunocompromised patients admitted to ten
  university hospitals in Iran: comparison of colonizing and infecting isolates. BMC infectious diseases.
  2017;17(1):727.
  19. Mello E, Posteraro B, Vella A, De Carolis E, Torelli R, D'Inzeo T, et al. Susceptibility testing of
  common and uncommon Aspergillus species against posaconazole and other mold-active antifungal
  azoles using the Sensititre method. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2017:AAC. 00168-17.
 2. 20. Badiee P, Alborzi A, Moeini M, Haddadi P. Antifungal susceptibility of the Aspergillus species
  by Etest and CLSI reference methods. Archives of Iranian medicine. 2012;15(7):429.
  21. Alam FF, Mustafa AS, Khan ZU. Comparative evaluation of (1, 3)-β-D-glucan, mannan and
  anti-mannan antibodies, and Candida species-specific snPCR in patients with candidemia. BMC
  infectious diseases. 2007;7(1):103.
  22. Hao W, Pan Y-X, Ding Y-Q, Xiao S, Yin K, Wang Y-D, et al. Well-characterized monoclonal
  antibodies against cell wall antigen of Aspergillus species improve immunoassay specificity and
  sensitivity. Clinical and Vaccine Immunology. 2008;15(2):194-202.
  23. Mikulska M, Furfaro E, Viscoli C. Biomarkers for diagnosis and follow-up of invasive
  candidiasis: a brief review of the ECIL recommendations. Current Fungal Infection Reports.
  2012;6(3):192-7.
  24. White PL, Archer AE, Barnes RA. Comparison of non-culture-based methods for detection of
  systemic fungal infections, with an emphasis on invasive Candida infections. Journal of clinical
  microbiology. 2005;43(5):2181-7.
  25. White PL, Perry MD, Barnes RA. An update on the molecular diagnosis of invasive fungal
  disease. FEMS microbiology letters. 2009;296(1):1-10.
  26. Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Zakernia M, Haddadi P. Early detection of systemic
  candidiasis in the whole blood of patients with hematologic malignancies. Jpn J Infect Dis. 2009;62(1):1-
  5.
  27. Hope W, Morton A, Eisen DP. Increase in prevalence of nosocomial non-Candida albicans
  candidaemia and the association of Candida krusei with fluconazole use. Journal of Hospital Infection.
  2002;50(1):56-65.
  28. Girmenia C, Martino P, De Bernardis F, Gentile G, Boccanera M, Monaco M, et al. Rising
  incidence of Candida parapsilosis fungemia in patients with hematologic malignancies: clinical aspects,
  predisposing factors, and differential pathogenicity of the causative strains. Clinical Infectious Diseases.
  1996;23(3):506-14.
  29. Trofa D, Gácser A, Nosanchuk JD. Candida parapsilosis, an emerging fungal pathogen. Clinical
  microbiology reviews. 2008;21(4):606-25.
  30. Tan TY, Tan AL, Tee N, Ng L. A retrospective analysis of antifungal susceptibilities of Candida
  bloodstream isolates from Singapore hospitals. Ann Acad Med Singapore. 2008;37(10):835-40.
  31. Pagano L, Caira M, Candoni A, Offidani M, Fianchi L, Martino B, et al. The epidemiology of
  fungal infections in patients with hematologic malignancies: the SEIFEM-2004 study. Haematologica.
  2006;91(8):1068-75.
  32. Zaoutis TE, Heydon K, Chu JH, Walsh TJ, Steinbach WJ. Epidemiology, outcomes, and costs of
  invasive aspergillosis in immunocompromised children in the United States, 2000. Pediatrics.
  2006;117(4):e711-e6.
  33. Badiee P, Zareifar S, Haddadi P, Jafarian H. Incidence of Fungal Infections in Pediatric
  Patients with Hematologic Neoplasms. Archives of Pediatric Infectous Disease .2017;5(3): :e41317.