آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت با استفاده از تحلیل تم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

زمینه و هدف: شناخت مشکلات یکی از مهمترین فعالیت های موثر در اجرا و استمرار طرح های کلان است. طرح تحول نظام سلامت همانند هر طرح دیگر، با مشکلات و مسائلی روبرو بوده است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت انجام گرفت.
روش پژوهش: طی نمونه گیری به روش های هدفمند قضاوتی و گلوله برفی با 15 نفر از کارشناسان و خبرگان فعال در حوزه های سیاستگذاری و اجرای سیاست های نظام سلامت و مدیران و پرسنل درمانی شاغل در مراکز درمانی- آموزش وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران مصاحبه های نیمه ساخت یافته به عمل آمد. انجام مصاحبه ها تا رسیدن داده ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده های استخراج شده از متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: پس از تحلیل و کد بندی داده ها، آسیب های شناسایی شده بر مبنای مدل سه شاخگی در قالب سه تم اصلی: آسیب های ساختاری و فرآیندی (8 تم فرعی و 24 مفهوم)، آسیب های رفتاری (4 تم فرعی و 14 مفهوم) و آسیب های محیطی (5 تم فرعی و21 مفهوم) دسته بندی شدند. در مجموع، آسیب های شناسایی شده در قالب 3 تم اصلی، 16 تم فرعی و 59 مفهوم دسته بندی شدند.
نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد که مسئولان مربوطه نسبت به بهبود عوامل ساختاری، رفتاری و محیطی (زمینه ای) جهت افزایش اثر بخشی این طرح تلاش نمایند تا در جهت تامین بهداشت و درمان اقشار آسیب پذیر کشور مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of health system transformation plan using theme analysis

نویسندگان [English]

  • Kobra Shahmansori 1
  • Vahid Chenari 2
1 Department of Public Administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
2 Department of Public Administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran(Corresponding Author). (Corresponding Author)
چکیده [English]

Background and Aim: Recognizing problems is one of the most effective activities in the implementation and continuation of macro projects. The health system transformation plan, like any other plan, has faced problems and issues. This study was conducted with the aim of pathology of the implementation of the health system transformation plan.
Research Method: During sampling by targeted judgment methods and snowballs with 15 experts and experts active in the field of policy making and implementation of health system policies and managers and medical staff working in medical centers - education affiliated to Iranian universities of medical sciences Semi-structured interviews were conducted.
The interviews continued until the data reached the theoretical saturation stage. Data extracted from the text of the interviews were analyzed using theme analysis method.
Results: After analyzing and coding the data, the identified damages based on the three-pronged model in the form of three main themes: structural and process damages (8 sub-themes and 24 concepts), behavioral damages (4 sub-themes and 14 Concept) and environmental damage (5 sub-themes and 21 concepts) were categorized. In total, the identified injuries were categorized into 3 main themes, 16 sub-themes and 59 concepts.
Conclusion: It is suggested that the relevant authorities to improve the structural, behavioral and environmental (underlying) factors to increase the effectiveness of this plan to be useful in providing health and treatment of vulnerable groups in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health system
  • health transformation
  • health
  • pathology
  • theme analysis