سناریوی مطلوب وضعیت طلاق در نسل‌های آینده خانواده ایرانی در چشم‌انداز 20 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه روانشناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: از آنجا که طلاق در کشور ایران به نقطه بحران رسیده و بسیاری از خانواده‌ها با آن درگیر هستند، پژوهشگران زیادی را به تکاپو در بررسی این مسئله واداشته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی سناریوی مطلوب وضعیت طلاق در نسل‌های آینده خانواده ایرانی در چشم‌انداز 20 ساله است.
روش کار: روش پژوهش کیفی از نوع سناریونگاری بود. یکی از اهداف آینده‌پژوهی، "توصیف آینده‌های بدیل" است و سناریونگاری یکی از ابزارهای این هدف است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصین حوزه خانواده (جامعه‌شناسان، وکلای خانواده، روان‌شناسان، اساتید هیات علمی دانشگاه) در سال 1398 تشکیل دادند. در این پژوهش با توجه به اشباع داده‌ها تعداد 19 متخصص به شیوه هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند. به ‌منظور تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد تدوین سناریوهای محوری وضعیت طلاق در نسل‌های آینده خانواده ایرانی می‌تواند بر وضعیت طلاق در آینده تاثیرگذار باشد. همچنین باورها و زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی مساعدی درباره اهمیت خانواده در جامعه ایران وجود دارد که می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های معطوف به مدیریت و کنترل دامنه و شدت آسیب‌های خانواده و میزان طلاق (به ویژه نسل‌های آینده) ایفا کنند.
نتیجه‌گیری: بنابراین با راهکارهای عملی درست و به موقع، پیشگیرانه و مدیریت شده در سطح سیاست‌گذاری کلان، نرخ طلاق (رسمی و عاطفی) در نسل‌های آینده سیر نزولی پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Favorable Scenario of Divorce Situation in Future Generations of Iranian Family in 20 Years Perspective

نویسندگان [English]

 • Maryam Sadat Kolahi 1
 • Azita Amirfakhraei 2
 • Eghbal Zarei 3
1 PhD student in Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: The divorce has reached its critical point in Iran and many families are involved in it, so it has caused many researchers to investigate this issue. The main purpose of this study is to investigate the optimal scenario of divorce status in future generations of the Iranian family in a 20-year perspective.
Methodology: The research method is qualitative in screenwriting type. One of the objectives of future studies is “describing alternative futures” and screenwriting is one of its mediums. The statistical population of this study included family specialists (sociologists, family lawyers, psychologists, faculty members) in 2019. Considering the data saturation, 19 specialists were selected through purposive sampling method and were interviewed through semi-structured interview. Content analysis was used to analyze the results of the interviews.
Findings: The results showed that the development of central scenarios of divorce status in future generations of the Iranian family can affect the status of divorce in the future. There are also favorable socio-cultural beliefs and contexts about the importance of the family in Iranian society that can play a decisive role in planning and policy-making aimed at managing and controlling the extent and severity of family injuries and the rate of divorce (especially future generations).
Conclusion: Therefore, the divorce rate (formal and affective) will decrease in the future generations through correct, preventive, managed and on-time practical solutions at macro policy making level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future studies
 • divorce status
 • future generations
 • 20 year perspective
 1. 1.       Abbas, J., Aqeel, M., Abbas, J., Shaher, B., Jaffar, A., Sundas, J., Zhang, W.(2019). The moderating role of social support for marital adjustment, depression, anxiety, and stress: Evidence from Pakistani working and nonworking women. Journal of Affective Disorders, 244, 231-238.

  1. Barnes, S.J., & Mattsson, J. (2016). Understanding current and future issues in collaborative consumption: A four-stage Delphi study. Technological Forecasting and Social Change, 104, 200-211.

  3.       Crespin-Boucaud, J., Hotte, R. (2021). Parental divorces and children’s educational outcomes in Senegal. World Development, 145, 1054-1059.

  1. González-Val, R., & Marcén, M. (2019). Unemployment, marriage and divorce. Applied Economics, 50(13), 1495-1508.
  2. Lombardo, T. (2017). Future consciousness: the path to purposeful evolution. John Hunt Publishing.
  1. Makhanova, A., McNulty, J.K., Eckel, L.A., Nikonova, L., Maner, J.K.(2018). Sex differences in testosterone reactivity during marital conflict. Hormones and Behavior, 105, 22-27.

  7.       Martínez-Sanchis, P., Aragón-Amonarriz, C., Iturrioz-Landart, C. (2020). How the Pygmalion Effect operates in intra-family succession: Shared expectations in family SMEs. European Management Journal, 38(6), 914-926.

  1. Rijavec Klobučar, N. , & Simonič, B. (2019). Risk factors for divorce in Slovenia: A qualitative study of divorced persons’ experience. Journal of Family Studies, 24(3), 291-306.

  9.       Sandbulte, J., Tsai, C., Carroll, J.M. (2021). Family’s health: Opportunities for non-collocated intergenerational families collaboration on healthy living. International Journal of Human-Computer Studies, 146, 1025-1030.

  10.    Sbarra, D.A., Whisman, M.A. (2022). Divorce, health, and socioeconomic status: An agenda for psychological science. Current Opinion in Psychology, 43, 75-78.