اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران.

2 دانشیارگروه روانشناسی. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

3 استادیارگروه بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان. انستیتو روان پزشکی تهران، ایران.

4 پزشک قانونی، دکترای تخصصی پژوهش، عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی تهران ، تهران، ایران.

5 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

6 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه:
روش درمانی – شناختی- رفتاری همواره بعنوان روشی موثر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و آموزش بیماران برای کاهش اختلالات روانی مورد استفاده قرار گرفته است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی می باشد.
روش کار:
 در این مطالعه روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه آزمایشی و گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه شامل  کلیه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن در مراکز نگهداری شهرستان کرج در سال 1394 بودند.  از این مراکز دو مرکز به صورت تصادفی انتخاب شدند و از بین بیماران واجد معیارهای ورود به مطالعه، 30 نفر به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه ازمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. گروه ازمایشی از 8 جلسه مداخله شناختی رفتاری برخوردار بودند،  ولی در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. دو گروه در مرحله پایه و پیگیری پرسشنامه ی کیفیت زندگی مراجع ویسکانسین را تکمیل کردند.داده های این مطالعه  با روش  آنالیز چند متغیره واریانس (MANOVA)  و با  استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج:
 نتایج  بدست آمده بیانگر آن است که درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی تاثیر ندارد. (P>0.05).
نتیجه گیری:
 نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درمان  شناختی رفتاری در بهبود کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive behavioral therapy on quality of life in schizophrenic patients

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi 1
  • Javad Khalaatbari 2
  • Shahrbanoo Ghahari 3
  • Mohammad Zarenezhad 4
  • Nahid Mahmoodi 5
  • Navid Kalani 6
1 Master of clinical psychology, student is counseling unit, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran.
2 Associate Professor of in Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon branch.
3 PhD in clinical psychology, Assistant professor of Mental Health, Iran University of Medical Sciences (IUMS). Center of Excellence in psychiatry, School of Behavioral Sciences and Mental Health, Tehran, Iran.
4 MD, Ph.D, Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran.
5 MSc in Clinical Psychology, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran
6 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Background and aims: Cognitive-behavioral therapy has been known as an effective psyco-educational method for improving the quality of life and reducing mental health disorders among patients. The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in quality of life in schizophrenic   patients.
Materials and Methods: The population of this quasi-experimental study with the control group included all patients afflicted with chronic schizophrenia who were residual in Karaj care centers in 1394.Among these centers two were randomly selected. Then, among patients who met inclusion criteria, thirty were randomly selected and replaced in two groups; fifteen in experimental group and fifteen in control group. The experimental group received 8 sessions of cognitive-behavioral intervention but control group remained on the waiting list. Both groups completed Wisconsin Quality of Life Index (W-QLI), Client Questionnaire, at baseline and follow-up. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA) and by SPSS- 22.
Results: The findings suggest that cognitive-behavioral therapy does not affect the quality of life in schizophrenic patients (P< 0.05).
Conclusion: Cognitive-behavioral therapy is ineffective in improving the quality of life in schizophrenic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive behavior therapy
  • quality of life
  • Schizophrenia patients
  • Group Therapy