بررسی رابطه هوش هیجانی و طرح واره‌های هیجانی با میل به طلاق زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه
طلاق از اصلی‌ترین عوامل متزلزل کننده خانوده است و به تبع آن بنیان‌های جامعه نیز دچار مشکلاتی می‌شود و افراد را به سمت مشکلات فراوانی هدایت می‌کند.  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و طرح واره‌های هیجانی با میل به طلاق در زنان متقاضی طلاق بود.
روش کار
 مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعین متقاضـی طلاق (زن) اعم از مراجعان خود ارجاعی و یا ارجاع داده‌شده از طرف دادگاه خانواده شهرستان اردبیل بـه مراکـز مشاورهای بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شـهید شهرسـتان اردبیل در سال 1397 بودنـد که از میان آنها 240 نفر یعنی 80 نفر از هر مرکز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه میل به طلاق، طرحواره‌های هیجانی لیهی، هوش هیجانی شات استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از SPSS 25 و آمار توصیفی، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج کار
نتایج نشان داد که  بین میل به طلاق با  عامل ارزیابی از هیجانات و عامل کاربرد هیجانات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین  میل به طلاق با  عامل تنظیم هیجان و عامل مهارت‌های اجتماعی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ضرایب رگرسیون متغیر پیش‌بین نشان داد که هوش هیجانی (130/0 = β، 48/3t=)  می‌تواند 70% واریانس میل به طلاق را در زنان تبیین نماید. همچنین نتایج نشان داد بین میل به طلاق و طرحواره‌های هیجانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و طرحواره هیجانی (646/0-= β،89/14t=) می‌تواند 70% واریانس میل به طلاق را در زنان متقاضی طلاق را تبیین نماید.
نتیجه‌گیری
 نتایج این تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و طرح‌واره هیجانی با میل به طلاق رابطه وجود دارد. بر همین اساس توصیه می‌شود به زوجین آموزش داده شود که بتوانند هیحانات خود را سرکوب نکنند و آن‌ها را به گونه مطلوب ابراز کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional intelligence and emotional schemes relation with women’s willingness for divorce survey

نویسندگان [English]

  • Mohsen Fekri Sheeran 1
  • Mohsen Bayat 2
  • Fardad Dedar Talesh Mickaeli Ardebil 3
  • Keyvan Soraya Taifee Dalai 4
1 Master of Clinical Psychology, Faculty Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Azad Ardabili, Ardabil, Iran
2 M.A.Student of Clinical Psychology, Faculty Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Moohghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 M.A. Student of Clinical Psychology, Faculty Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Azad Ardabili, Ardabil, Iran
4 M.A. Student of Psychology, Faculty Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Moohghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Subjects &Introduction: divorce is one of the basic destroying factors for family and subsequently will cause different problems for society foundations. This research aims to study relation between emotional intelligence and emotional schemes with women’s willingness for divorce.
Methods:: this survey is a descriptive- correlation study. The statistical population comprises all applicants for divorce (female), self- referral or referred from Zanjan Family Court to well- being consulting centers, Aid Committee and Martyr Foundation in 2018. 240 people, 80 from each center have chosen with available sampling. For collecting data we used willingness for divorce questionnaire, Li He emotional schemes and Shut emotional intelligence. Data analyzed by using SPSS 25 and descriptive statics, coefficient correlation and regression analyze.
Results: the results show that there’s a negative and meaningful relation between divorce willingness and evaluation factor for emotions and using emotions factor. Also, there’s a positive and meaningful relation between divorce willingness and regulation emotion factor and social abilities and emotional intelligence. Predictor regression coefficients of variants show that emotional intelligence (B=0/130, t=3/48) can explain 70% of divorce willingness variance in women. In addition, results show that there’s a negative and meaningful relation between emotional schemes and emotional scheme (=t14/89, B=0/646) can explain 70% of divorce willingness in women.
Conclusion: The results in this research show that there’s a relation between emotional intelligence and emotional schemes and divorce willingness. Therefore, it’s suggested that couples learn how to not suppress their emotions and express them in desirable way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Emotional intelligence
  • emotional schemes