طراحی الگوی سطح‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی راهبردی گردشگری سلامت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علی اباد کتول، ایران

2 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علی اباد کتول، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علی اباد کتول، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علی اباد کتول، ایران

چکیده

مقدمه: توسعه گردشگری سلامت را می‌توان به عنوان یک استراتژی ملی در راستای افزایش درآمد کشور به مثابه یک بازوی اقتصادی دانست و گردشگری سلامت، امروزه از رو به رشدترین بخش‌های صنعت و گردشگری جهان محسوب می‌شود که باعث می‌گردد سازمان‌های دست‌اندرکار و کشورهای علاقه‌مند به توسعه گردشگری توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم معطوف داشته و برای آن برنامه‌ریزی نمایند و از حوزه‌هایی است که همواره فعالان وپیشگامان عرصه سلامت و بهداشت و درمان بر گسترش و  توسعه و بهبود آن تأکید دارند و شناسایی  و سطح بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی راهبردی در  حوزه گردشگری سلامت می‌تواند نقش بسیار ارزنده و مهمی در حوزه سلامت داشته باشد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی سطح‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی راهبردی گردشگری سلامت بود.
روش کار: پژوهش حاضر، مطالعه­ای کیفی است که با روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری در فاصله ماه­های خرداد تا شهریور 1399 انجام گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد ISM استفاده شد و برای انجام تحلیل‌های ساختاری-تفسیری، نرم‌افزار میک­مک مورد استفاده قرار گرفت. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 11 نفر بودند که به روش غیرتصادفی و گلوله برفی انتخاب شدند.
نتایج: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه ادبیات تحقیق و کسب نظر خبرگان مرتبط، کیفیت خدمات، کسب مزیت رقابتی، ذی‌نفعان، زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، جاذبه‌های توریستی، فن‌آوری، مدیریت کارآفرینانه به ­عنوان عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی گردشگری سلامت شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، الگوی نهایی ترسیم گردید.
نتیجه‌گیری: کیفیت خدمات گردشگری سلامت و کسب مزیت رقابتی به ‌عنوان متغیرهای سطح اول محسوب گردید و مدیریت کارآفرینانه به عنوان زیربنایی‌ترین عنصر مدل تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Leveling Model for Factors Affecting Strategic Entrepreneurship in Health Tourism

نویسندگان [English]

  • Aman Mohammad Amanjani 1
  • Majid Nasiri 2
  • Parviz Saeedi 3
  • Fereydoun Azma 4
1 PhD Student, Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting and Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Accounting and Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Accounting and Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Iran
چکیده [English]

Introduction: The development of health tourism can be considered as a national strategy in order to increase the country's income as an economic arm, and health tourism is today one of the fastest growing sectors of industry and tourism in the world, which makes the organizations involved and countries interested in tourism development to pay attention to this part of the tourism industry and plan for it, and it is also one of the areas that health activists always emphasize on its expansion and improvement, and identifying the factors affecting strategic entrepreneurship in health tourism can play a great role in the field of health. This study aimed to design a model for leveling the factors affecting the strategic entrepreneurship of health tourism.
Methods: The present study is a qualitative study based on interpretive structural modeling method during June to September 2020. The ISM standard questionnaire was used to collect data and Mick Mac software was used for interpretive structural analysis. The participants in the study were 11 people who were selected by non-random, snowball method.
Results: According to the results of research literature and obtaining the opinion of relevant experts, service quality, competitive advantage, stakeholders, infrastructure, rules/regulations, tourist attractions, technology, and entrepreneurial management were identified as influential factors in health tourism entrepreneurship. Then, the final model was drawn using interpretive structural modeling.
Conclusion: The quality of health tourism services and gaining a competitive advantage were considered as first level variables and entrepreneurial management was determined as the most basic element of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Health
  • Tourism
1. Mohammadzadeh Kh. Model Design of Entrepreneurship University for Medical Universities. Journal of Health
Promotion Management. 2015; 8(6). http://jhpm.ir/article-1-1080-fa.pdf
2. molavi Y. Identifying the effective factors on entrepreneurship development in the University of Medical Sciences
Isfahan: A qualitative study. Journal of Management Strategies in the Health System. 2019.
http://mshsj.ssu.ac.ir/article-1-247-fa.html
3. Amiri Parian, S, Health and medical tourism with emphasis on recognizing the resources and potentials of
Kermanshah province. Journal of Geography and Human Relations. 2018; 1(1): 625-642
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453851.1397.1.1.37.8
4. Haghigh Kafash M, Ziaei M, Jafari Gh. Prioritization of factors related to the development of medical tourism in
Iran. Quarterly Journal of Tourism Studies. 2010; 11(12): 40-23. /https://tms.atu.ac.ir/article_5055.html
5. Kaviani H. Correlation between Strategic Thinking and Quality of Health Services. Journal of Health Promotion
Management. 2016; 5(3). http://jhpm.ir/article-1-629-fa.pdf
6. Tracy SJ. Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis. communicating impact. 2013.
http://217.64.17.124:8080/xmlui
7. Kumar A, Dixit G. An analysis of barriers affecting the implementation of e-waste management practices in India:
A novel ISM-DEMATEL approach. Sustainable Production and Consumption. 2018.
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352550918300113
8. Carrera P, Bridges J. Health and medical-tourism: What they mean and imply for health care systems? In: Merz F,
editor. New York: Hanser Verlag. 2008.
9. Jafari M. Correlation between Intellectual Capital, Intellectual Capital and Entrepreneurship with the Mediating Role
of Organizational Innovation in Health Center Employees. Journal of Health Promotion Management. 2016; 9(6).
https://hpm.ir/article-1-1120-fa.pdf
10. Karroubi M. The Role of Electronic Tourism in the Development of Medical Tourism in Mashhad. Scientific
Quarterly of Social Welfare Planning. 2016; 11(42). http://ensani.ir/file/download/article/1607933696-9997-42-
7.pdf11. Mainil T, Eijgelaar E, Klijs J, Nawijn J, Peeters P. Research for TRAN committee–health tourism in the EU: a general
investigation. 2017.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601985/IPOL_STU(2017)601985_EN.pdf
12. Eisman DA. Health tourism: Social welfare through international trade: Edward Elgar Publishing;limited2012; 45-6
https://ur.booksc.eu/book/17063405/82af04
13. Esgharpour MJ. Multi-criteria decisions. Tehran: University of Tehran. 2013. https://press.ut.ac.ir/book_2372.html
14. Azer A, Khosravani F, Jalali R. Research in Soft Operations. Industrial Management Organization Publications.
2019. Press. https://www.gisoom.com/book/11239370
15. Malek Akhlagh E, Moradi M, Dorostkar Ahmadi N, Mehdizadeh M. Determination of the effect of strategic
entrepreneurship on achieving competitive advantage – a case study: construction and housing industry. J Exec Man.
2014; 6(11): 145-174. [Persian] https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238546
16. Hitt M, Ireland R. The intersection of entrepreneurship and strategic management research. In: Sexton DL, Landström
H, editors. The Blackwell handbook of entrepreneurship. Blackwell Publishers Ltd. 2017; 45-63. https://
doi.org/10.1002/9781405164214.ch3
17. Momeni Kh, Janati A, Imani A, Khodayari-Zarnaq R. Barriers to the development of medical tourism in East
Azerbaijan province, Iran: A qualitative study. Tour Manag. 2018; 69: 307–316.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517718300980?via%3Dihub
18. Cheng CH, Lin Y. Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation.
Eur J Oper Res. 2002; 142(1): 174-186. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221701002806
19. Ireland RD, Webb JW. Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration
and exploitation. Bus Horiz. 2009; 52(5): 469-479.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681309000639?via%3Dihub