نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم اجتماعی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات در ارتباط با سلامت و مدیریت بدن و همراستا با ظهور عصر جدید و جامعۀ مصرفی،‌ نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه اهمیت بسیار زیادی یافته است؛ در این راستا هدف از این تحقیق بررسی نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد زیبایی اندام می باشد.
روش کار:  در این پژوهش به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران  381 نفر نمونه بصورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای جامعه نامحدود استفاده شده است. از آژمون آماری t مستقل و یومن ویتنی برای تجزیه و تحلیل داده ها و نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح 05/0 استفاده  شده است.
نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سلامت عمومی مدیریت بدن ورزشکاران ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0>P).
نتیجه گیری: به نظر می رسد سلامت عمومی نقش مهمی در مولفه های مدیریت بدن دارد. در این راستا پیشنهای می گردد جهت بالا بردن اعتبار بیرونی تحقیق، مطالعات بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of public health in the management of the body of male athletes

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Jafari 1
  • Ali Roshanayi 2
  • Mohammad Hossein Asadi Davoodabadi 3
  • Omid Aliahmadi 3
1 PhD student, Departman of sociology, Ashtiyan Branch,I slamic Azad University, Ashtiyan, Iran
2 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran. (Corresponding Author)
3 Departman of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Research on health and body management and with the advent of the new age and consumer society, the appearance of the body has become very important for people in society; In this regard, the purpose of this study is to investigate the role of general health in the management of male body athletes.
Methods: In this study, in order to determine the sample size, the Cochran's formula of 381 samples was used as a multi-stage cluster sampling for an unlimited community. Independent t-test and Human Whitney were used for data analysis and SPSS software version 25 at the level of 0.05.
Results:  The results show that there is a significant relationship between general health of athletes's body management (P <0.05).
Conclusion: General health seems to play an important role in body management components. In this regard, it is suggested that more studies be done to increase the external credibility of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Health
  • Body Management
  • Athletes
1. Thanem T. ‘There’s no limit to how much you can consume’: the New Public Health and the
struggle to manage healthy bodies. Culture and organization. 2009;15(1):59-74.
2. Ip K, Jarry JL. Investment in body image for self-definition results in greater vulnerability to the
thin media than does investment in appearance management. Body Image. 2008;5(1):59-69.
3. Te Morenga L, Mann J. The role of high-protein diets in body weight management and health.
British Journal of Nutrition. 2012;108(S2):S130-S8.
4. Bendelow GA, Williams SJ. The lived body: Sociological themes, embodied issues: Routledge;
2002.
5. Skinner J, Zakus DH, Cowell J. Development through sport: Building social capital in
disadvantaged communities. Sport management review. 2008;11(3):253-75.
6. Cole CL. Body studies in the sociology of sport: A review of the field. Handbook of sports
studies. 2000:439-60.
7. Rulofs B. Assessing the sociology of sport: On gender-based violence and child maltreatment in
sport. International Review for the Sociology of Sport. 2015;50(4-5):580-4.
8. Szreter S, Woolcock M. Health by association? Social capital, social theory, and the political
economy of public health. International journal of epidemiology. 2004;33(4):650-67.
9. Rastegar Khaled A, Bagherian M. The Body and the values: The Importance of Slimness among
Women and its Relationship with Value Orientation A Case Study of Damghan City. Women's
Studies Sociological and Psychological. 2013;11(1):7-54.
10. ROSTAMI N, rad f. Sociological Explanation of Body Management among Female Athletes.
Women's Studies Sociological and Psychological. 2019;17(1):63-94.