اثربخشی مداخلات تنظیم هیجانی و شناختی-رفتاری بر اختلال ملال پیش از قاعدگی با پیگیری یک ماهه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روا‌ن‌شناسی سلامت، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی–رفتاری و رویکرد تنظیم هیجانی در بهبود علائم ملال پیش از قاعدگی انجام شد.
روش کار: روش پژوهش از نوع شبه‌تجربی با طرح پیش‌‌آزمون ـ پس‌‌آزمون با گروه‌‌ کنترل و جامعة‌‌ آماری زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی ساکن در شهر کرج بود. 24 آزمودنی مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی به صورت نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. مداخله تنظیم هیجانی در 8 جلسه در مورد گروه آزمایش 1 و درمان شناختی-رفتاری در 8 جلسه در مورد گروه آزمایش 2 اجرا شد. هر سه گروه در سه مرحلة پیش‌‌آزمون، پس‌‌آزمون و پیگیری یک‎ماهه با پرسشنامه غربالگری علایم پیش از قاعدگی (2003) ارزیابی شدند.
نتایج: نتایج تحلیل واریانس نشان داد مداخله تنظیم هیجانی و درمان شناختی-رفتاری باعث کاهش علایم زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی گروه‎های آزمایش در مقابل گروه کنترل شده است، که این نتایج در پیگیری نیز تداوم داشت (001/0 ≥p). همچنین، مشخص شد بین تأثیر مداخله تنظیم هیجانی و درمان شناختی-رفتاری بر بهبود علایم اختلال ملال پیش از قاعدگی تفاوت وجود دارد (001/0 ≥p).
نتیجه‌گیری: هر دو روش شناختی رفتاری و تنظیم هیجانی قابلیت استفاده بر اختلال ملال پیش از قاعدگی دارد اما روش تنظیم هیجانی موثرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of emotion regulation and cognitive behavioral interventions on premenstrual dysphoric disorder with one-month follow-up

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Hoseini 1
  • Biuok Tajeri 2
  • Mohammad Reza Zarbakhsh Bahri 3
1 PhD Student in Health Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy with emotion regulation approach in improving symptoms of premenstrual dysphoric disorder.
Methods: The study was quasi-experimental with pretest-posttest control group design, and statistical population of the research was women with premenstrual dysphoric disorder of Karaj. Twenty-four female with premenstrual dysphoric disorder were selected using convenience sampling, and randomly assigned into two experimental groups and one control group. One of the experimental groups received 8 session of emotion regulation intervention, and the other group received 8 sessions of cognitive-behavioral therapy. All groups were assessed by the premenstrual symptoms screening tool (2003) in pre-test and post-test stages, and after one-month follow-up.
Results: The results of ANOVA indicated that premenstrual dysphoric disorder symptoms reduced significantly in experimental groups in comparison with control group, and these results lasted after one-month follow-up. Furthermore, there was a significant difference between emotion regulation intervention and cognitive-behavioral therapy in improving premenstrual dysphoric disorder symptoms.
Conclusion: Both cognitive behavioral and emotion regulation methods are applicable to premenstrual dysfunction but emotion regulation method is more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • premenstrual dysphoric disorder
  • emotion regulation
  • cognitive-behavioral therapy