کیفیت زندگی در کودکان 8-12ساله مبتلا به آسم در کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

2 بخش آلرژی و ایمونولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

4 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

5 مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران. 5. گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج ایران

6 گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

10.22038/mjms.2022.20302

چکیده

زمینه و هدف: آسم شایع ترین بیماری تنفسی مزمن در کودکان است. 5-10درصد بیماران از بیماری شدید رنج می برند که منجر به محدودیت در فعالیت روزانه می شود. آسم تأثیر به ویژه نوع شدید تاثیرقابل توجهی بر کیفیت زندگی بیماران دارد. این مطالعه برای ارزیابی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم 12-8 ساله طراحی شده بود.
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه مقطعی از پرسشنامه PedsQL TM 4,0استفاده شده است. بیماران 8-12 ساله مبتلا به آسم که آسم آنها بر اساس شرح حال و معاینه بالینی تایید شده و والدین آنها پرسشنامه را تکمیل کردند. همین پرسشنامه در کودکان سالم انتخاب شده از همین گروه سنی در مدارس تکمیل گردیده و سپس نتایج آنالیز شده است .
یافته‌ها: بیش از نیمی از بیماران و گروه کنترل پسر بودند (85 نفر = 85.6 درصد). میانگین نمره کل PedsQLTM 4،0 TM در گروه آسم 23.11 (60/15SD =) در مقایسه با 8.96 (89/9 SD =) در گروه کنترل بود (P <0.001). تمام جنبه های مختلف کیفیت زندگی ؛ عملکرد جسمی ، عملکرد اجتماعی ، عملکرد عاطفی و عملکرد تحصیلی در گروه آسم به طور قابل توجهی پایین تر بود. نمره کیفیت زندگی در بیمارانی که سابقه بستری شدن در بیمارستان و مبتلایان به آسم شدید بطور قابل توجهی پایین تر بود (05/0P <). تفاوت معنی داری در نمره PedsQLTM 4،0 TM بین دختران و پسران وجود نداشت (05/0P <).
نتیجه‌گیری: آسم تاثیر سویی بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی کودکان شامل عملکرد فیزیکی،عملکرد احساسی،عملکرد تحصیلی و عملکرد اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of Life in 8-12-year-old Children with Asthma in Karaj

نویسندگان [English]

  • Marzieh Tavakol 1
  • Samin Sharafian 2
  • Yasaman Shaker 1
  • Mahla Alizadeh 3
  • Leila Keikavoosi-Arani 4
  • Mostafa Ghorbani 5
  • Maryam Khoshkhui 6
1 1- Non-Communicable Diseases Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
2 Department of allergy and Clinical Immunology, Mofid Children’s Hospital, Shaheed Beheshti University Of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Student Research Committee, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
4 Department of Healthcare Services Management, School of Health and Research Center for Health, Safety and Environment, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
5 Non-Communicable Diseases Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health and, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
6 Department of Immunology, School of Medicine and Allergy Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Asthma is the most common chronic respiratory disease in children. Most of the asthmatic patients are considered mild; however, 5-10% of patients suffer from severe disease Asthma has a considerable impact on patients' quality of life, especially among severe asthmatic patients. This study was designed to evaluate the quality of life in 8-12-year-old asthmatic patients.
 
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted in 2017-2018 using the Persian version of PedsQLTM 4,0 questionnaire. A total of 140 asthmatic patients who referred to allergy clinic in Karaj , were diagnosed by an allergist with 140 healthy children as the control group were enrolled.
 
Results: More than half of the patients and control group were boys (n=85; 58.6%). The mean total score of PedsQLTM 4,0 in the asthmatic group was 23.11 (SD=15.60) comparing to 8.96 (SD=9.89) in the control group (P<0.001). All different aspects of quality of life; physical performance, social function, emotional performance, and performance in school were significantly lower in asthmatic group. The quality of life score was considerably lower in patients with a history of hospital admission and patients with high steps of asthma severity (P<0.05). There was no significant difference in the score of PedsQLTM 4,0 between girls and boys (P>0.05).
 
Conclusion: Asthma has a significantly adverse effect on different aspects of children's quality of life including physical performance, social function, emotional performance and performance in school in Karaj city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asthma
  • Quality of life
  • Pediatrics