نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بود.
روش کار: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده منطقه 1 شهر تهران در بازه زمانی نیمه دوم تیر تا پایان شهریور ماه سال 1400 بود، که 248 زوج ( 124 مرد و 124 زن) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با روش اجرای اینترنتی با استفاده از مقیاس‌های دلزدگی زناشوئی (پاینز، 1996)، تاب‌آوری (کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه‌های تمایزیافتگی خود (اسکورن و دندی، 2003) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل آزمون پیرسون و OLS استفاده شد.
یافته‌ها: بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (05/0>P) ، همچنین تاب‌آوری در رابطه بین تمایزیافتگی با دلزدگی زناشویی زوجین نقش میانجی ندارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت که تمایزیافتگی نقش مهمی در دلزدگی زناشویی و به طور کلی روابط زناشویی زوجین دارد، لذا توجه به تمایزیافتگی در پیشگیری و طراحی درمان‌های مناسب‌تر به پژوهشگران و درمانگران حوزه زوج و خانواده یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of resilience in the relationship between differentiation and marital boredom in couples referring to counseling centers

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mahdigholi 1
  • Farideh Dokaneifard 2
  • Pantea Jahangir 2
1 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the mediating role of resilience in the relationship between differentiation and marital boredom in couples referring to counseling centers.
Methods: The research method was correlation. The statistical population included all couples referring to family counseling centers in District 1 of Tehran in the period from the second half of July to the end of September 1400, in which 248 couples (124 males and 124 females) were selected by convenience sampling method and online Using marital boredom scales (Pinez, 1996), resilience (Connor and Davidson (2003)) and self-differentiation questionnaires (Skorn and Dundee, 2003) were evaluated using Pearson and OLS test models for data analysis. became.
Results: There is a negative and significant relationship between differentiation and marital boredom (P <0.05), also resilience has no mediating role in the relationship between differentiation and marital boredom of couples.
Conclusion: Based on the findings of the present study, it can be said that differentiation has an important role in marital boredom and marital relationships in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Differentiation
  • marital boredom