مقایسه میزان محرومیت کشیدگی جنسی در جامعه ایرانی و جامعه اروپایی ـ امریکایی و رابطه آن با میزان افسردگی و انگیزه پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران.

2 استادیار ، گروه روان‌شناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران .(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران

چکیده

مقدمه
هدف این پژوهش، مقایسه میزان محرومیت کشیدگی جنسی در دو جامعه ایرانی و اروپایی- امریکایی و رابطه آن با میزان افسردگی و انگیزه پیشرفت بود. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش علی‌مقایسه‌ای پس‌رویدادی انجام گرفت.
روش کار
برای این منظور تعداد 219 آزمودنی 25 تا 55 ساله، با سطوح تحصیلی متوسطه به بالا، شامل 61 مرد و 51 زن ایرانی ، و 50 مرد و 57 زن از کشورهای اروپایی- امریکایی، به روش داوطلبانه به پرسشنامه پاسخ دادند. برای سنجش متغیر «محرومیت جنسی» در دو گروه تحقیق، از «پرسشنامه سنجش شدت عوامل بسترساز محرومیت جنسی» ASSD استفاده شد.
نتایج
مقایسه میانگین و انحراف معیار شدت عوامل بسترساز محرومیت جنسی در دو گروه پژوهش نشان داد که میزان شدت این عوامل و در نتیجه میزان محرومیت مزبور در جامعه ایرانی، از جامعه امریکایی ـ اروپایی بیشتر است (01/0>p). همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که نمونه‌های ایرانی در تمام مؤلفه‌ها نمرات بیشتری داشتند (سطح‌ معناداری 001/0).
نتیجه گیری
این نوع محرومیت محصول کهن‌الگوها و در نتیجه فرهنگ منحصربفرد ایرانی است تبعاتی در بینش‌ها و رفتارهای جامعه ایرانی دربرداشته و رابطه‌ای با دستورات و ارزشهای دین اسلام ندارد. کاربرد یافته‌های این پژوهش، منظور نمودن مفاهیم بدست آمده در برنامه‌ریزی های بلند مدت آموزشی و فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sexual deprivation in Iranian society and European-American society and its relationship with depression and achievement motivation

نویسندگان [English]

  • Masoud Hossein pour zanozi 1
  • Mohammad Ali Rahmani 2
  • Mohammadreza Zarbakhsh Bahri 3
1 PhD student Psychology , Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran. (Corresponding author)
3 Associate Professor, Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to compare the rate of sexual deprivation in Iranian and European-American societies and its relationship with the rate of depression and achievement motivation. This research was applied and post-event comparative method.

Materials and Methods
For this purpose, 219 subjects aged 25 to 55 years, with upper secondary education levels, including 61 Iranian men and 51 women, and 50 men and 57 women from European-American countries, voluntarily answered the questionnaire. To measure the variable of "sexual deprivation" in the two research groups, the "ASSD" questionnaire was used to assess the severity of the factors that underlie sexual deprivation.

Results
Comparison of the mean and standard deviation of the severity of the factors underlying sexual deprivation in the two groups showed that the severity of these factors and consequently the amount of deprivation in Iranian society is higher than the American-European community (p <0.01). Also, the results of multivariate analysis of variance showed that Iranian samples had higher scores in all components (significance level 0.001).
Conclusion

This type of deprivation is the product of archetypes and as a result of the unique Iranian culture. It has consequences in the insights and behaviors of the Iranian society and has nothing to do with the commands and values of Islam. The application of the findings of this study is to include the concepts obtained in long-term educational and cultural planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian archetype
  • sexual deprivation
  • depression
  • motivation for progress