اثربخشی نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر انجام شد.
روش کار: در این پژوهش از روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحلة پیگیری دو ماهه استفاده شد. جامعة آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایه‌ی نهم شهرستان کوهدشت در سال 1399 بود که نمونه مورد نظر از میان آنها با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب گردید و با انجام غربالگری و اجرای پرسشنامة خودکارآمدی شرر (1982) و اهمال‌کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (1984) 30 نفر از دانش‌آموزان حائز شرایط انتخاب شده و به‌طور تصادفی در گروه‌ آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس دانشآموزان گروه آزمایش 8 جلسه نظریه انتخاب دریافت نمودند و نتایج آنها از طریق تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که که میانگین نمرات پس‌آزمون و آزمون پیگیری خودکارآمدی در گروه آزمایش افزایش و کاهمال کاری تحصیلی افزایش پیدا کرد و نتایج تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر نشان داد که مداخله نظریه انتخاب بر افزایش خودکارآمدی و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان اثربخش است (001/p< ).
نتیجه‌گیری: می‌توان از مداخله نظریه انتخاب به منظور موفقیت و بهبود فرایند تحصیل دانش‌آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of choice theory on self-efficacy and academic procrastination of female students

نویسندگان [English]

  • Mahvash RahimiAsil 1
  • Kianoosh Zahrakar 2
  • Farshad Mohsenzadeh 3
1 PhD Student, Department of Guidance and Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Karaj, Iran.
3 Department of Psychology, Kharazmi University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the effectiveness of choice theory on self-efficacy and academic procrastination of female students.
Methods: In this study, quasi-experimental research method was used with pre-test design, post-test with control group and two-month follow-up stage. The statistical population included ninth grade female students in Koohdasht in 2020. The sample was selected from the available sampling method and by screening and administering the Scherer (1982) self-efficacy questionnaire and Solmon and Rathblum (1984) academic procrastination, 30 Eligible students were selected and randomly assigned to the experimental and control groups. Then, the students in the experimental group received 8 sessions of selection theory and their results were analyzed by repeated measures analysis of variance.
Results: Findings showed that the mean scores of post-test and self-efficacy follow-up test in the experimental group increased and academic work latency increased. Students are effective (p <0.001)
Conclusion: choice theory intervention can be used to succeed and improve students' learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • choice theory
  • reality therapy
  • self-efficacy
  • academic procrastination