ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی آشفتگی روانی بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجی‌گری احساس انسجام روانی و انعطاف‌پذیری شناختی دردانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی ، واحدرودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار ، گروه روانشناسی ، واحدرودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی آشفتگی روانی بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجی‌گری احساس انسجام روانی و انعطاف‌پذیری شناختی بود.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران که در سال تحصیلی 1399-1400مشغول به تحصیل تشکیل دادند که از بین آنها، 387 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس لاویوند و لاویوند (1995)، پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994)، پرسشنامه احساس انسجام روانی فلنسبورگ (2006) و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و ونـدروال (2010) جمع آوری شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری SEM با بهره گری از نرم افزار Amos صورت گرفت. سطح معناداری در این پژوهش ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین عدم تحمل بلاتکلیفی و آشفتگی روانی از طریق احساس انسجام روانی و انعطاف پذیری شناختی مثبت معنادار است. بر این اساس چنین نتیجه گیری شد که احساس انسجام روانی و انعطاف پذیری شناختی به صورت مثبت و معنادار اثر عدم تحمل بلاتکلیفی بر آشفتگی روانی را میانجیگری می‌کند. این موضوع بیانگر آن است که عدم تحمل بلاتکلیفی، احساس انسجام روانی و انعطاف پذیری شناختی در مجموع 63 درصد از واریانس آشفتگی روانی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a structural model for predicting mental disorders based on intolerance of uncertainty mediated by a sense of psychological cohesion and cognitive flexibility in students

نویسندگان [English]

  • Sara Norouzi 1
  • Simin Bashardoust 2
  • Mina Mojtabaie 3
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Roudehen Branch , Islamic Azad University, Roudehen , Iran.
2 Assistant Professor، Department of Psychology , Roudehen Branch , Islamic Azad University ,Roudehen ,Iran. (Corresponding author)
3 Associate Professor، Department of Psychology , Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen , Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to provide a structural model for predicting mental disorders based on intolerance of uncertainty mediated by feelings of psychological cohesion and cognitive flexibility.

Method: The method of the present study was descriptive and the correlational research design was structural equation modeling. The statistical population of this study consisted of all undergraduate students of Islamic Azad University of Tehran who were studying in the academic year 1399-1400, from which 387 people were selected by multi-stage cluster sampling. Data were collected using the Depression, Anxiety, Stress Lovind and Lavind (1995) Questionnaire, the Freeston et al. (1994) Uncertainty Intolerance Questionnaire (1994), the Flensburg (2006) Feelings of Mental Cohesion Questionnaire, and the Dennis and Vanderwall Cognitive Flexibility Questionnaire (2010). شد. Research data were analyzed using SEM structural equations using Amos software. Significance level in this study was considered 0.05.

Results: The results showed that the indirect path coefficient between intolerance of uncertainty and psychological turmoil is significant through the feeling of psychological cohesion and positive cognitive flexibility. Based on this, it was concluded that the feeling of psychological cohesion and cognitive flexibility positively and significantly mediates the effect of uncertainty intolerance on mental disorder. This suggests that intolerance of uncertainty, a sense of psychological cohesion, and cognitive flexibility account for a total of 63% of the variance in psychological distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental disorder
  • Intolerance of uncertainty
  • feeling of mental cohesion
  • Cognitive flexibility