مقایسه عزت‌نفس، ابراز وجود، بهزیستی روانی و افسردگی بین دختران دبیرستانی واجد و فاقد والدین شهر آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار،گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران(نوییسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه عزت‌نفس، ابراز وجود، بهزیستی روانی و افسردگی دانش آموزان دختر واجد والدین و فاقد والدین مقطع متوسطه شهر آبادان بود.
روش کار: این مطالعه از نوع علی مقایسه‌ای می‌باشد. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 90 دانش‌آموز (30 نفر واجد والدین، 30 نفر فاقد پدر و 30 نفر فاقد مادر) مدارس متوسطه شهر آبادان وارد پژوهش شدند. برای جمع‌آوریداده‌ها مقیاس عزت‌نفس کوپر اسمیت، ابراز وجود گمبریل و ریجی، بهزیستی روانی ریف و افسردگی بک، پس از تعیین اعتبار و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند. داده‌های مطالعه با به‌کارگیری آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری، تحلیل واریانس تک عاملی و آزمون توکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که بین عزت‌نفس، ابراز وجود، بهزیستی روانی و افسردگی دانش آموزان دختر واجد والدین و فاقد والدین تفاوت معنی‌داری وجود دارد و دانش آموزان فاقد والدین نسبت به دانش آموزان واجد والدین از عزت‌نفس و بهزیستی روانی پایین‌تری و از افسردگی بالاتری برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که بین ابراز وجود دانش آموزان دختر واجد والدین و دانش آموزان دختر فاقد والدین تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: دانش آموزان فاقد والدین نسبت به دانش آموزان واجد والدین از عزت‌نفس و بهزیستی روانی پایین‌تری و از افسردگی بالاتری برخوردار بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of self-esteem, assertiveness, mental well-being and depression among high school girls with and without parents in Abadan

نویسندگان [English]

  • Zeynab Sadeghkhani 1
  • Reza Pasha 2
1 M.A General Psychology، Department of Psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad University, ahvaz ,Iran.
2 Associate Professor ,Department of Psychology, Ahvaz branch,Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.(Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to compare self-esteem, assertiveness, mental well-being and depression of female students with and without parents in high school in Abadan.
Method and Methods
This is a comparative causal study. In this study, the multi-stage cluster sampling method of 90 students (30 with parents, 30 without father and 30 without mother) of Abadan secondary schools were included in the study. For data collection, Cooper-Smith self-esteem scale, Gambrill and Reggie expression, Reef psychological well-being and Beck depression were used after determining validity and reliability. Study data were analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of variance, one-way analysis of variance and Tukey test.
Results
The results of the study showed that there is a significant difference between self-esteem, assertiveness, psychological well-being and depression of orphaned and orphaned female students. They had higher depression. The results also showed that there is no significant difference between the expression of female students with parents and female students without parents.
Conclusion
Students without parents had lower self-esteem and psychological well-being and depression than students with parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • assertiveness
  • mental well-being
  • depression