اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی کوتاه مدت بر کاهش افسردگی، اضطراب و افزایش خودمدیریتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی ، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت جام، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی ، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت جام، ایران.( نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روانشناسی ، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت جام، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: دیابت یک اختلال متابولیکی رایج است که شیوع آن در سراسر جهان افزایش یافته و یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در سیر بیماری دیابت، عوامل روحی و روانی بیماران می‌باشد. هدف از پژوهش حاضرتعیین اثربخشی مداخله‌ی شناختی رفتاری گروهی کوتاه مدت برای بیماری دیابت نوع دو (CBGI-DD) بر کاهش افسردگی، اضطراب و افزایش خودمدیریتی زنان مبتلا به دیابت نوع دو می باشد.
روش پژوهش: روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران زن مبتلا به دیابت نوع دو مرکز مشهد در شهر مشهد بود که به طور تصادفی به یک برنامه-ی مداخله ی 12 هفته ای (جلسات2.5 ساعته) شناختی رفتاری گروهی (31 نفر) و یا به گروه کنترل (31 نفر) که تنها مراقبت معمول را دریافت می‌کردند، وارد شدند. بیماران گروه آزمون به مدت 3 ماه (تابستان 96) تحت برنامه‌ی CBGI-DD در مرکز دیابت مشهد قرار گرفتند. پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک و مقیاس خودمدیریتی توبرت و تامپسون به عنوان ابزار پژوهش، قبل از مداخله (پیش آزمون) و بلافاصله بعد از مداخله (پس آزمون) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: براساس نتایج تحلیل کواریانس، گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،کاهش معنی داری در افسردگی و اضطراب و افزایش معناداری در خودمدیریتی درپس آزمون داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این پژوهش برنامه CBGI-DD منجر به افزایش خودمدیریتی و کاهش افسردگی و اضطراب بیماران زن مبتلا به دیابت نوع دو می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of short-term group cognitive-behavioral intervention on reducing depression, anxiety and increasing self-management in patients with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Amin ZafarAl-Hayari 1
  • Mohammadhosein Bayazi 2
  • Alireza Rajaei 3
1 PhD student Health Psychology, Department of Psychology, Torbat Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat Jam, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology , Torbat Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat Jam, Iran. )Corresponding author(
3 Associate Professor , Department of Psychology, Torbat Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat Jam, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Objective: Diabetes is a common metabolic disorder that its prevalence has increased worldwide and one of the most important factors in the course of diabetes is the psychological factors of patients. The aim of this study was to determine the effectiveness of short-term group cognitive-behavioral intervention for type 2 diabetes mellitus (CBGI-DD) on reducing depression, anxiety and increasing self-management in women with type 2 diabetes.

Methods: The method of this research was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study included all female patients with type 2 diabetes in Mashhad in Mashhad who were randomly assigned to a 12-week intervention program (2.5-hour sessions) of cognitive-behavioral group (31 people) or control group ( 31 people) who received only routine care entered. The patients in the experimental group underwent CBGI-DD program in Mashhad Diabetes Center for 3 months (summer 1996). Beck Anxiety and Depression Inventory and Tobert and Thompson Self-Management Scale were used as research tools before the intervention (pre-test) and immediately after the intervention (post-test).

Results: Based on the results of analysis of covariance, the experimental group had a significant decrease in depression and anxiety compared to the control group and a significant increase in self-management after the test (P <0.05).

Conclusion: Based on the results of this study, CBGI-DD program leads to increased self-management and reduced depression and anxiety in female patients with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral intervention
  • depression
  • anxiety
  • diabetes self-management
  • type 2 diabetes