پیش بینی شاخص‌های بیولوژیک استرس براساس تنظیم هیجانی و نشخوارهای فکری در بیماران دچار سرطان دستگاه گوارش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات البرز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، البرز، ایران. ( نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه، شیراز، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: سرطان از جمله مشکلات جدی سلامت جوامع امروزی است و یکی از علل اصلی مرگ و میر در کشورهای درحال توسعه می باشد. با توجه به اینکه بیماران سرطانی از مشکلات بسیاری از جمله مشکلات گوارشی رنج می برند. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی شاخص‌های بیولوژیک استرس براساس تنظیم هیجانی و نشخوارهای فکری در بیماران دچار سرطان دستگاه گوارش بود.
روش: این پژوهش از لحاظ روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش که در سال 1400 به بیمارستانهای شهر تهران مراجعه نموده اند ،تشکیل دادند. حجم نمونه براساس فرمول50+k5 به دست آمد. تعداد 250 نفر از بیماران جامعه مذکور به صورت نمونه گیری دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند .دادها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه نشخوار فکری نولن و هوکسما، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، شاخص‌های بیولوژیک استرس به دست آمد. در این پژوهش برای سازماندهی و خلاصه کردن و توصیفی اطلاعات ویژگی‌های آزمودنی‌ها و متغیرهای پژوهش، از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از روش‌های آماری همبستگی پیرسون برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS.22 استفاده شد.
یافته ها: با توجه به یافته های به دست آمده پاسخ‌های نشخواری، پاسخ‌های منحرف کننده حواس و تنظیم شناختی هیجان پیش‌بینی‌کننده‌های معنی‌داری شاخص‌های بیولوژیک استرس بود.
نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت که شاخص‌های بیولوژیک استرس در بیماران دچار سرطان دستگاه گوارش بر اساس تنظیم هیجانی و نشخوارهای فکری پیش‌بینی‌کننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting biological indicators of regulatory stress and rumination in patients with gastrointestinal cancer

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Ganjian 1
  • Zohreh Heydari 2
  • Shahnaz Rastgoo 3
1 M.A General Psychology، Department of Psychology, Alborz Science and Research Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran.
2 M.A General Psychology، Department of Psychology, Fatemieh Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
3 M.A General Psychology، Department of Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract

Background and Aim: Cancer is one of the serious health problems in today's societies and is one of the leading causes of death in developing countries. Due to the fact that cancer patients suffer from many problems, including digestive problems. The aim of this study was to predict the biological indicators of stress based on emotional regulation and rumination in patients with gastrointestinal cancer.

Method: In terms of research method, this research was a descriptive-correlational research. The statistical population of this study consisted of all patients with gastrointestinal cancer who referred to hospitals in Tehran in 1400. The sample size was obtained based on the formula 50+ k5. A total of 250 patients in the population were selected by available and voluntary sampling. Data in this study were obtained using Nolen and Hooksma rumination questionnaire, cognitive emotion regulation questionnaire, and biological indicators of stress. In this study, descriptive statistical indicators such as mean and standard deviation were used to organize, summarize and descriptive information of subjects' characteristics and research variables. In the inferential statistics section, Pearson correlation statistical methods were used to analyze the data using SPSS.22 software.

Results: According to the findings, ruminant responses, distracting responses and cognitive emotion regulation were significant predictors of biological stress indices.

Conclusion: It can be concluded that biological indicators of stress in patients with gastrointestinal cancer are predictive based on emotional regulation and rumination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological indicators of stress
  • Emotion regulation
  • Rumination