پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس حمایت اجتماعی، منبع کنترل سلامت و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی عمومی،گروه روانشناسی،دانشگاه اوراسیا ،گرجستان .( نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده ، گروه مشاوره ، دانشگاه پیام نور ، ساری، ایران.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: شناسایی متغیرهای روانشناختی دخیل در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می تواند در بهبود ارتقای کیفیت زندگی آنها موثر واقع شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی براساس حمایت اجتماعی، منبع کنترل سلامت و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلب بود.
روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود، جامعه آماری را تمامی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های شهر رشت در سال 1400 تشکیل دادند. تعداد 193 نفر از بیماران به صورت نمونه گیری دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس کیفیت زندگی، پرسشنامه منبع کنترل سلامت والستون، پرسشنامه ادراک بیماری بود که توسط بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تکمیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که منبع کنترل، ادراک بیماری و حمایت اجتماعی پیش‌بینی‌کننده‌های معنی‌داری برای کیفیت زندگی بودند (05/0> P). نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت کیفیت زندگی براساس حمایت اجتماعی، منبع کنترل سلامت و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting quality of life based on social support, source of health control and disease perception in patients with heart failure

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghafouri 1
  • Homeyra Elikai dehno 2
  • Fateme Vakili 3
1 Ph.D General Psychology, Department of Psychology, Eurasia University, Georgia. (Corresponding Author)
2 M.A، Clinical Psychology ، Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon ,Iran.
3 M.A، Family Counseling, Department of Counseling, Payame Noor University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Abstract

Background and Aim: Identifying psychological variables involved in the quality of life of patients with heart failure can be effective in improving their quality of life; Therefore, the present study aimed to predict the quality of life of patients with heart failure based on social support, health control and disease perception in patients with heart failure.

Method: The research method was correlational. The statistical population consisted of all patients with heart failure referred to hospitals in Rasht in 1400. A total of 193 patients were selected by available and voluntary sampling. The data collection tool was Quality of Life Scale, Wallston Health Control Source Questionnaire, and Disease Perception Questionnaire, which was completed by patients with heart failure.

Results: The results showed that the source of control, disease perception and social support were significant predictors of quality of life (P <0.05). Conclusion: It can be concluded that quality of life is predictable based on social support, source of health control and perception of disease in patients with heart failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • social support
  • source of health control