مدل ساختاری گرایش به اعتیاد دانشجویان براساس مولفه های تحمل پریشانی ، تمایزیافتگی و دشواری تنظیم هیجان با میانجی گری تکانشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران.

2 دانشیار ، گروه روان‌شناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران .(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل ساختاری گرایش به اعتیاد دانشجویان براساس مولفه های تحمل پریشانی ، تمایزیافتگی و دشواری تنظیم هیجان با میانجی گری تکانشگری، اجراگردید. مطالعه توصیفی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه‌آزاد اسلامی واحدهای شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 بودند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای نمونه آماری انتخاب گردید. حجم نمونه با استفاده نرم‌افزار مبتنی‌بر معادله310 نفر بدست آمد که با احتساب نرخ10 درصد توزیع و پس از پیش‌پردازش 314 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل مقیاس‌های؛ تحمل پریشانی‌هیجانی(DTS-SF) ،مقیاس تمایزیافتگی خود- دیگران(SODS)، دشواری تنظیم‌هیجان( ERQ)، تکانشگری بارت (BIS-Brief) و گرایش به اعتیاد(SPQ) بود. علی‌رغم نرمال بودن توزیع، تحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری واریانس‌محور سوق پیداکرد که با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS-26 وSmart PLS با0.95 اطمینان و توانی برابربا 0.85 فرضیات علّی بررسی شد. نتایج آزمون مدل مفهومی نشان داد شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری و ساختاری در وضعیت مطلوبی قرار دارد. سازه‌های تحمل پریشانی و دشواری تنظیم هیجان در سطح اطمینان 0.99 بر سازه تکانشگری تاثیر داشته است و تمام متغیرها دارای تاثیر معنادار مستقیم برگرایش به اعتیاد بوده است. همچنین بخشی از رفتار متغیرهای تحمل پریشانی و دشواری تنظیم هیجان بدون تاثیر معنادار تمایزیافتگی بر گرایش به اعتیاد منوط به حضور تکانشگری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of students' addiction tendency based on components of stress tolerance, differentiation and difficulty of emotion regulation mediated by impulsivity

نویسندگان [English]

  • Najmeh Dezhkam 1
  • Mohammadreza Zarbakhsh Bahri 2
  • Ali Khaneh Keshi 3
1 PhD student Psychology , Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
2 Associate Professor ، Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran. )Corresponding author(
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to present a structural model of students' addiction tendency based on the components of stress tolerance, differentiation and difficulty of emotion regulation mediated by impulsivity. The study was a descriptive study of structural equations. The statistical population of the study was the students of Islamic Azad University of Tehran in the academic year 1300-1400, which was selected by cluster sampling. The sample size was obtained using software based on the equation of 310 people, which was distributed at a rate of 10% and 314 questionnaires were examined after pre-processing. Research tools include scales; Emotional Distress Tolerance (DTS-SF), Self-Differentiation Scale (SODS), Emotional Difficulty (ERQ), Barrett Impulsivity (BIS-Brief), and Addiction Tendency (SPQ). Despite the normality of the distribution, the data analysis was performed by modeling variance-based structural equations, which were tested using SPSS-26 and Smart PLS statistical software with 0.95 confidence and power equal to 0.85 causal hypotheses. The results of the conceptual model test showed that the measurement and structural model fit indices are in a good condition. Anxiety tolerance constructs and difficulty adjusting emotion at the 0.99 confidence level had an effect on the impulsivity construct and all variables had a significant direct effect on addiction tendency. Also, part of the behavior of the variables of tolerance for anxiety and difficulty in regulating emotion without a significant effect of differentiation on the tendency to addiction was dependent on the presence of impulsivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to addiction
  • tolerance of distress
  • Differentiation