پیش بینی میزان افسردگی پس از زایمان بر اساس راهبردهای مقابله ای و سبک دلبستگی در زنان نخست زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان افسردگی پس از زایمان بر اساس راهبردهای مقابله ای و سبک دلبستگی در زنان نخست زا در شهر رشت، انجام گردید. در این پژوهش توصیفی - همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رشت در محدوده زمانی فروردین تا خرداد 1400بود که به شیوه تصادفی خوشه ای284 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع اوری داده ها ابزار اسفاده شده عبارتند از: پرسشنامه افسردگی بعد از زایمان ادینبورگ (1987)، پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس و پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (1990) . داده های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با میزان افسردگی پس از زایمان رابطه مثبت و معنادار دارند و بین متغیرهای راهبردهای مقابله ای مسله مدار و سبک دلبستگی ایمن با میزان افسردگی پس از زایمان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن، راهبرد مقابله هیجان مدار، سبک دلبستگی اضطرابی ، راهبرد مقابله مساله مدار می توانند پیش بین مناسبی برای افسردگی پس اززایمان باشند.همچنین متغیر سبک دلبستگی ایمن، دارای بیشترین اثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the rate of postpartum depression based on coping strategies and attachment style in nulliparous women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nedaei 1
  • Mohaddese Nazari 2
  • Sara Shafiezadeh 2
1 M.A General Psychology، Department of Psychology, Rasht Branch ,Islamic Azad University ,Rasht, Iran.
2 M.A General Psychology، Department of Psychology, Rasht Branch ,Islamic Azad University ,Rasht, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to predict the rate of postpartum depression based on coping strategies and attachment style in nulliparous women in Rasht. In this descriptive-correlational study, the statistical population included all nulliparous women referring to health centers in Rasht in the period of April to June 1400 that 284 people were selected by cluster random sampling as a statistical sample.
‏Data collection tools used were: Edinburgh Postpartum Depression Inventory (1987), Stress Coping Styles Questionnaire and Collins and Reed Questionnaire (1990). Research data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression. The results showed that emotion-oriented coping strategies and avoidance and anxiety attachment styles have a positive and significant relationship with postpartum depression and there is a significant negative relationship between problem-oriented coping strategies and secure attachment style with postpartum depression. has it.
‏The results also showed that secure attachment style, emotion-oriented coping strategy, anxiety attachment style, problem-oriented coping strategy can be a good predictor of postpartum depression. Also, secure attachment style variable has the most effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‏Coping strategies
  • Attachment Styles
  • postpartum illness