پیش بینی میزان افسردگی پس از زایمان بر اساس راهبردهای مقابله ای و سبک دلبستگی در زنان نخست زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ایران.(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان افسردگی پس از زایمان بر اساس راهبردهای مقابله ای و سبک دلبستگی در زنان نخست زا در شهر رشت، انجام گردید. در این پژوهش توصیفی - همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رشت در محدوده زمانی فروردین تا خرداد 1400بود که به شیوه تصادفی خوشه ای284 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع اوری داده ها ابزار اسفاده شده عبارتند از: پرسشنامه افسردگی بعد از زایمان ادینبورگ (1987)، پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس و پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (1990) . داده های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با میزان افسردگی پس از زایمان رابطه مثبت و معنادار دارند و بین متغیرهای راهبردهای مقابله ای مسله مدار و سبک دلبستگی ایمن با میزان افسردگی پس از زایمان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن، راهبرد مقابله هیجان مدار، سبک دلبستگی اضطرابی ، راهبرد مقابله مساله مدار می توانند پیش بین مناسبی برای افسردگی پس اززایمان باشند.همچنین متغیر سبک دلبستگی ایمن، دارای بیشترین اثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the rate of postpartum depression based on coping strategies and attachment style in nulliparous women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nedaei 1
  • Mohaddese Nazari 2
  • Sara Shafiezadeh 2
1 M.A General Psychology، Department of Psychology, Rasht Branch ,Islamic Azad University ,Rasht, Iran.(Corresponding Author)
2 M.A General Psychology، Department of Psychology, Rasht Branch ,Islamic Azad University ,Rasht, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to predict the rate of postpartum depression based on coping strategies and attachment style in nulliparous women in Rasht. In this descriptive-correlational study, the statistical population included all nulliparous women referring to health centers in Rasht in the period of April to June 1400 that 284 people were selected by cluster random sampling as a statistical sample.
‏Data collection tools used were: Edinburgh Postpartum Depression Inventory (1987), Stress Coping Styles Questionnaire and Collins and Reed Questionnaire (1990). Research data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression. The results showed that emotion-oriented coping strategies and avoidance and anxiety attachment styles have a positive and significant relationship with postpartum depression and there is a significant negative relationship between problem-oriented coping strategies and secure attachment style with postpartum depression. has it.
‏The results also showed that secure attachment style, emotion-oriented coping strategy, anxiety attachment style, problem-oriented coping strategy can be a good predictor of postpartum depression. Also, secure attachment style variable has the most effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‏Coping strategies
  • attachment styles
  • postpartum illness
ابوالقاسم فیروزکوهی، فرزانه. شریفی، مسعود. حسین پور، شهریار. شکری، امید. (1398). حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه گری راهبردهای مقابله‎ای. مطالعات روانشناختی اجتماعی زنان. 17(3): 57-86.
پریسا پیوندی، پریسا. احدی، حسن. مظاهری، محمدعلی. جمهری، فرهاد. (1392). یش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس دلبستگی مادر به نوزاد، سبک‌های دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی در مادران نوزادان نارس و مادران نوزادان عادی. اندیشه و رفتار. 8(29): 37-46.
حسنوند صبا، کربلائی محمد میگونی احمد، رضابخش حسین.(1400). پیش بینی افکار پارانوئید بر اساس سبک‎های دلبستگی با میانجی گری اجتناب تجربی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. ۱۰ (۴) :۱۳۵-۱۲۱
عزیزی، مرتضی. نظامی، لطیفه.(1394). پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس ادراک شده و سبک‎های مقابله با استرس در زنان باردار شهرتبریز. اندیشه و رفتار. 10(37): 67-76.
مهدوی مریم، خیرآبادی غلام رضا.(1399). شیوع افسردگی پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان در شهرستان نطنز در سال ۱۳۹۷. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. ۱۳۹۹; ۱۴ (۲) :۸۵-۷۸
موسوی صاحب‌الزمانی سایه سادات، فتحی آشتیانی علی، احمدی احمد، شفیعی یعقوب، علی مددی زینب، صدقی طارمی‎علیرضا. (1394). تأثیر آموزش روان‌شناختی قبل از زایمان بر پیشگیری از افسردگی پس از زایمان و افزایش رضامندی زوجیت: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل‌شده در مادران نخست‌زای مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های بقیه‌الله و نجمیه سال ۹۲-۱۳۹۱. مجله پرستاری و مامایی ارومیه. ۱۳ (۱۰) :۸۹۲-۹۰۲.
Azale, T., Fekadu, A., Medhin, G. et al.(2018). Coping strategies of women with postpartum depression symptoms in rural Ethiopia: a cross-sectional community study. BMC Psychiatry 18, 41
Bloch M, Daly C, Rubinow D. Endocrine factors in the etiology of postpartum depression. J Compr Psychiatry2003;44:234-46.
Boran, P., Waqas, A., Aşkan, Ö.Ö. et al. (2020). Screening of postpartum depression among new mothers in Istanbul: a psychometric evaluation of the Turkish Edinburgh Postnatal Depression Scale. BMC Res Notes. 13, 355:2-6.
Bottonari KA, Roberts JE, Kelly MA, Kashdan TB, Ciesla JA. A prospective investigation of the impact of attachment style on stress generation among clinically depressed individuals. Behav Res Ther. 2007;45(1):179-88.
Cairns, K. E., Yap, M. B. H., Pilkington, P. D., & Jorm, A. F. (2014). Risk and protective factors for depression that adolescents can modify: a systematic review and meta- analysis of longitudinal studies. Journal of affective disorders, 169, 61-75.
Carter EA, Bond MJ, Wickham RE, Barrera AZ. (2019). Perinatal depression among a global sample of Spanish-speaking women: A sequentialprocess latent growth-curve analysis. Journal of Affective Disorders. 243:145-52.
Chow, R., Huang, E., Li, A. et al. (2021).Appraisal of systematic reviews on interventions for postpartum depression: systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 21:18-32.
Groh, A. M., Fearon, R. M., IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. H., & Roisman, G. I. (2017). Attachment in the early life course: Meta-analytic evidence for its role in socioemotional development. Child Development Perspectives,11, 70–76.
Gutiérrez-Zotes A, Labad J, Martín-Santos R, García-Esteve L, Gelabert E, Jover M, Guillamat R, Mayoral F, Gornemann I, Canellas F, Gratacós M, Guitart M, Roca M, Costas J, Luis Ivorra J, Navinés R, de Diego-Otero Y, Vilella E, Sanjuan J. (2015). Coping strategies and postpartum depressive symptoms: A structural equation modelling approach. Eur Psychiatry. 30(6):701-8
Heene Els L, Buysse Ann, Van Oost P. (2005).Indirect path ways between depressive symptoms and marital distress: The role of conflict communication, attributions, and attachment style. Family process. 44(4): 413-40.
Holubova, M., Prasko, J., Ociskova, M., Grambal, A., Slepecky, M., Marackova, M., ... & Zatkova, M. (2018). Quality of life and coping strategies of outpatients with a depressive disorder in maintenance therapy–a cross-sectional study. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 73.
Ikeda M, Hayashi M, Kamibeppu K. (2014). The relationship between attachment style and postpartum depression, Attachment & Human Development, 16:6,557-572 .
Karaçam Z, Çoban A, Akbaş B, Karabulut E. (2018). Status of postpartum depression in Turkey: a meta-analysis. Health Care Women Int. 39:821–41.
Moreira MWL, Rodrigues JJPC, Kumar N, Saleem K, Illin IV.(2019). Postpartum depression prediction through pregnancy data analysis for emotion-aware smart systems. Information Fusion. 2019; 47:23-31.
O'Hara, M. W. ,&Wisner, KL. (2014). Perinatal mental illness,definding,description and aetiology. Best Pract. Res ClinObstet. Gynaecol 28:3-12 .
Shorey S, Chee CYI, Ng ED, Chan YH, Tam WWS, Chong YS.(2018). Prevalence and incidence of postpartum depression among healthy mothers: A systematic review and meta-analysis. J Psychiatr Res. 104:235–48.
Spruit, A., Goos, L., Weenink, N. Rodenburg, R,. Niemeyer, H,. Stams G,. Colonnesi C. (2020).The Relation Between Attachment and Depression in Children and Adolescents: A Multilevel Meta-Analysis. Clin Child Fam Psychol Rev 23, 54–69.
Yang L, Di YM, Shergis JL, Li Y, Zhang AL, Lu C, et al. (2018).A systematic review of acupuncture and Chinese herbal medicine for postpartum depression. Complementary Therapies in Clinical Practice; 33: 85-92.