تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 گروه روان شناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران. استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ایران. (نویسنده مسئول)

3 گروه روان شناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران. دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

4 گروه روان شناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران. استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

دیابت می‌تواند تاثیرات روان‌شناختی قابل توجهی بر سلامتی بگذارد و بهبود بیماری را به تاخیر بیاندازد. لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت و در راستای پر کردن خلاهای پژوهشی مداخلات از راه دور انجام شد.
مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان امام خمینی و پایگاه-های سلامت شهر تهران بودند. گروه نمونه در دسترس به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. ازمیان داوطلبان، 30 نفر که دارای ملاک‌های ورود به مطالعه بودند بطور هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه‌ آزمایش تحت 6 جلسه آموزش خودمدیریتی دیابت قرار گرفتند. داده‌ها از طریق نرم افزارSPSS-26 و روش‌های اندازه گیری مکرر و تحلیل آمیخته تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانیگن کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان‌شناختی مرتبط با دیابت در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تغییر محسوسی نداشته است. همچنین نتایج تحلیل آمیخته نیز نشان داد که اثر تعاملی گروه× زمان بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی (935/0= P- value، 155/0 = F) و پریشانی روانشناختی (285/0= P- value ، 300/1 =F)، در سطح (05/0>P- value) معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of web based diabetes self management education on health-related quality of life,diabetes-related distress in diabetic patients type2

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Dibaiyan 1
  • Faramarz Sohrabi Asamrood 2
  • Hamid Poursharifi 3
  • Mehrdad Sabet 4
1 Department of Health Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Department of Health Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran. Professor of Department of Clinical Psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. (Corresponding author)
3 Department of Health Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran Associate Professor of Department of Clinical Psychology, University of Rehabilitation Sciences and Social Health, Tehran, Iran.
4 Department of Health Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran Assistant Professor of Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

the purpose of this study was to determine the effectiveness of web-based diabetes self management education on health related quality of life and diabetes distress and for filling the absence of research litrecture.
Methods: The present study was a semi – experimental with pre test and post test design with an experimental and control groups. The population of this study was all patients with type 2 diabetes who reffered to Imam Khomani Hospital and municipality district
health centers in Tehran . The number of 30 patients who met the inclusion criteria were voluntarily participated and randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group received 6 sessions of web-based diabetes self management education. Data were analyzed by SPSS- 26 and descriptive and inferential statistics, repeated measures and mixed analysis design.
Results: The results showed no significant differences between experimental and control groups on health related quality of life and diabetes distress. The results of mixed analysis also showed that the interaction effect of time * time on the components of quality of life (F=0/155,p-value=0.935) and psychological distress ( F=1/300, p-value=0.285) is not significant at the level ( p-value<0.05 )

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web-based diabetes self management education
  • health-related quality of life
  • diabetes-related distress
  • diabetes type 2