تدوین مدل ساختاری اختلال وسواس فکری - عملی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشیار ،گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. ( نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر غیرمستقیم طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی بر اختلال وسواس فکری – عملی و با میانجی گری مکانیزم‌های دفاعی انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی با تکیه بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناختی شهر تهران در بازه زمانی ابتدا تا انتهای سال 1398 بودند. تعداد 390 نفر از این افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه وسواس فکری- عملی مادزلی (هاجسون و راچمن، ۱۹۷۷)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (یانگ، 1998)، پرسشنامه سبک های دلبستگی (هازان و شاور، 1987) و پرسشنامه مکانیزم های دفاعی (اندروز و همکاران، 1993) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی با اختلال وسواس فکری –عملی رابطه وجود دارد (01/0> P). بین سبک های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با مکانیزم های دفاعی رابطه وجود دارد (01/0> P). همچنین، مدل اختلال وسواس فکری - عملی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی از برازش مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a structural model of obsessive-compulsive disorder based on early maladaptive schemas, attachment styles and defense mechanisms

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Falsafi 1
  • Mohammad Asgari 2
  • Davod Kordestani 3
1 PhD Student of General Psychology, Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Measurement, Faculty of Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.) Corresponding author(
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The present study was down with the aim of determining the indirect effect of primary maladaptive schemas and attachment styles on obsessive-compulsive disorder (OCD), through the mediation of defense mechanisms.
Materials and Methods: The research method was correlational based on structural equation modeling. The statistical population of the research included people suffering from obsessive-compulsive disorder who referred to psychological counseling centers in Tehran in the period from the beginning to the end of 2018. Number of 390 personness were selected by available sampling method. Data collection tools are Maudsley's obsessive-compulsive questionnaire (Hodgson and Rachman, 1977), early maladaptive schemas questionnaire (Yang, 1998), attachment styles questionnaire (Hazan and Shaver, 1987) and defense mechanisms questionnaire (Andrews et al., 1993).
Results: Data analysis using Pearson's correlation method and structural equation modeling showed that there is a relationship between primary maladaptive schemas, attachment styles and defense mechanisms with obsessive-compulsive disorder (P<0.01).
Conclusion: here is a relationship between attachment styles and primary maladaptive schemas with defense mechanisms (P<0.01). In addition, the model of obsessive-compulsive disorder based on primary maladaptive schemas, attachment styles and defense mechanisms have a favorite fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • primary maladaptive schemas
  • attachment styles
  • obsessive-compulsive
  • defense mechanisms
Arnold, P. D., Askland, K. D., Barlassina, C., Bellodi, L., Bienvenu, O. J., Black, D., ... & Zai, G. (2018).
Revealing the complex genetic architecture of obsessive-compulsive disorder using meta-analysis. Molecular
psychiatry, 23(5), 1181-1181.
Baldwin, M. W. (1995). Relational schemas and cognition in close relationships. Journal of Social and Personal
relationships, 12(4), 547-552.
Bond, M., & Perry, J. C. (2004). Long-term changes in defense styles with psychodynamic psychotherapy for
depressive, anxiety, and personality disorders. American Journal of Psychiatry, 161(9), 1665-1671.
Dadashzadeh, H., Musazadeh, T., Yusefi, M. E., & Amiri, S. (2018). Attachment styles of patients with major
depressive, obsessive-compulsive, and generalized anxiety disorders. Journal of Research in Clinical
Medicine, 6(1), 34-42.
Feeney, J. A., & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. Journal of
personality and Social Psychology, 58(2), 281.
FitzGerald, K. M. (2018). Attachment and Reassurance Seeking in Obsessive-Compulsive Disorder (Doctoral
dissertation, Swinburne University of Technology).
Gruner, P., & Pittenger, C. (2017). Cognitive inflexibility in obsessive-compulsive disorder. Neuroscience, 345,
243-255.
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality
and social psychology, 52(3), 511.
Hodgson, R. J., & Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. Behaviour research and
therapy, 15(5), 389-395.
Kim, J. E., Lee, S. W., & Lee, S. J. (2014). Relationship between early maladaptive schemas and symptom
dimensions in patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry research, 215(1), 134-140.
McMahon, C., Barnett, B., Kowalenko, N., & Tennant, C. (2005). Psychological factors associated with persistent
postnatal depression: past and current relationships, defence styles and the mediating role of insecure attachment
style. Journal of affective disorders, 84(1), 15-24.
Rezvan, S., Bahrami, F., Abedi, M., Macleod, C., Doost, H. T. N., & Ghasemi, V. (2013). A preliminary study on
the effects of attachment-based intervention on pediatric obsessive-compulsive disorder. International journal of
preventive medicine, 4(1), 78.
Shariatzadeh, M. (2017). Prediction of obsessive-compulsive disorder symptoms via early maladaptive
schemas. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 4(3), 2349-5219.
Sinha, B. K., & Watson, D. C. (2004). Personality disorder clusters and the Defence Style
Questionnaire. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 77(1), 55-66.
Waller, G., Meyer, C., & Ohanian, V. (2001). Psychometric properties of the long and short versions of the Young
Schema Questionnaire: Core beliefs among bulimic and comparison women. Cognitive Therapy and
Research, 25(2), 137-147.
Yoosefi, A., RajeziEsfahani, S., Pourshahbaz, A., Dolatshahee, B., Assadi, A., Maleki, F., & Momeni, S. (2016).
Early maladaptive schemas in obsessive-compulsive disorder and anxiety disorders. Global journal of health
science, 8(10), 167.
Young, J. E. (1998). Young schema questionnaire short form. New York: Cognitive Therapy Centre.