تدوین مدل ساختاری اختلال وسواس فکری - عملی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشیار ،گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. ( نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر غیرمستقیم طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی بر اختلال وسواس فکری – عملی و با میانجی گری مکانیزم‌های دفاعی انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی با تکیه بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناختی شهر تهران در بازه زمانی ابتدا تا انتهای سال 1398 بودند. تعداد 390 نفر از این افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه وسواس فکری- عملی مادزلی (هاجسون و راچمن، ۱۹۷۷)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (یانگ، 1998)، پرسشنامه سبک های دلبستگی (هازان و شاور، 1987) و پرسشنامه مکانیزم های دفاعی (اندروز و همکاران، 1993) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی با اختلال وسواس فکری –عملی رابطه وجود دارد (01/0> P). بین سبک های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با مکانیزم های دفاعی رابطه وجود دارد (01/0> P). همچنین، مدل اختلال وسواس فکری - عملی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی از برازش مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a structural model of obsessive-compulsive disorder based on early maladaptive schemas, attachment styles and defense mechanisms

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Falsafi 1
  • Mohammad Asgari 2
  • Davod Kordestani 3
1 PhD Student of General Psychology, Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Measurement, Faculty of Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.) Corresponding author(
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the indirect effect of early maladaptive schemas and attachment styles on obsessive-compulsive disorder mediated by defense mechanisms. The research method was correlational based on structural equation modeling. The statistical population of the study included people with obsessive-compulsive disorder referred to psychological counseling centers in Tehran in the period from the beginning to the end of 1398. 390 of these people were selected by available sampling method. Data collection tools were Madzley obsessive-compulsive disorder questionnaire (Hodgson and Rachman, 1977), early maladaptive schemas questionnaire (Young, 1998), attachment style questionnaire (Hazan and Shaver, 1987) and defense mechanisms questionnaire (Andrews et al. , 1993) was. Data analysis using Pearson correlation method and structural equation modeling showed that there is a relationship between early maladaptive schemas, attachment styles and defense mechanisms with obsessive-compulsive disorder (P <0.01). There is a relationship between attachment styles and early maladaptive schemas with defense mechanisms (P <0.01). Also, the obsessive-compulsive disorder model has a good fit based on early maladaptive schemas, attachment styles, and defense mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early maladaptive schemas
  • Attachment Styles
  • Obsessive-compulsive disorder
  • Defense mechanisms