مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در داخل بیمارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه روان شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در بیمارستان انجام شد.
روش کار: روش این پژوهش توصیفی، علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث شهر تهران و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منطقه 5 شهر تهران بود که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 128 پرستار به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات آن با استفاده از پرسشنامه تحمل پریشانی و استرس شغلی انجام شده و تحلیل داده های آن از طریق روش تحلیل واریانس صورت گرفته است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران بخش سوانح و حوادث با پرستاران بخش‌های داخل بیمارستان تفاوت معنادار وجود داشت و پرستاران بخش سوانح و حوادث میزان تحمل پریشانی کمتر و استرس شغلی بیشتری داشتند.
نتیجه گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث به علت استرس و مسئولیت‌های سنگین در محیط کار و لزوم پاسخ سریع تحمل پریشانی کمتر و استرس شغلی بیشتری نسبت به پرستاران بخش‌های داخل بیمارستان تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of distress tolerance and resilience of nurses working in the accident department with nurses working in the hospital

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Gharibi 1
  • HasanPasha sharifi 2
  • HamidReza khankeh 3
  • Susan Emamipour 4
1 Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 professor in psychology
3 Department of Psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the stress and occupational stress tolerance of accident nurses with nurses working in hospitals.
Methods: The method of this descriptive study was causal-comparative. The statistical population of the study included all nurses working in the accident department of Tehran and nurses working in hospitals in District 5 of Tehran. 128 nurses were selected as the research sample by available sampling method Data were collected using a questionnaire on stress tolerance and job stress and the data were analyzed by analysis of variance.
Results: The results showed that there was a significant difference between anxiety tolerance and job stress of accident ward nurses and inpatient ward nurses and accident ward nurses had lower anxiety tolerance and more job stress.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that nurses working in the accident department due to stress and heavy responsibilities in the workplace and the need for a quick response experience less distress and more job stress than nurses in inpatient wards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distress tolerance
  • Resilience
  • Accident nurses
  • Nurses in the hospital