مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و طرحواره درمانی بر کمال گرایی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی شاهین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، شهرکرد، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک و طرحواره درمانی بر کمال گرایی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی شاهین‌شهر اجرا شد.
روش کار: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش آزمایشی( میدانی) بود. جامعه آماری کلیة بیماران اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی شهرستان شاهین‌شهر بودند تعداد 45 نفربا نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس نقطه برش پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک انتخاب و تصادفاً در 2 گروه آزمایش و 1 گروه گواه (هر کدام 15 نفر) گمارده شدند. یک گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای طرحواره درمانی هفتگی ، گروه دوم آزمایش 25 جلسه 45 دقیقه ای درمان نوروفیدبک (3 بار در هفته) دریافت کرد. گروه گواه مداخله ای را دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه های اضطراب اجتماعی (جرابک، 1996) و کمال‌گرایی (هیل و همکاران، 2004) بود که طی سه مرحلة پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل شدند. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند.
نتایج: هردو درمان بر بهبود میانگین نمرات کمال گرایی تاثیر پایدار داشته‌اند (0/05 >P). ضریب اتا برای متغیر مذکور 0/316 به دست آمد. هردودرمان بر ابعاد کمال‌گرایی شامل تمرکز بر اشتباهات، نیاز به تایید، هدفمندی به یک اندازه تاثیر داشتند، روی بعد تلاش برای عالی بودن فقط طرحواره درمانی و روی نظم و سازمان‌دهی فقط نوروفیدبک موثر بودند. بر ابعاد ادراک فشار از سوی والدین، معیارهای بالا برای دیگران و نشخوار فکری هیچ یک موثر نبودند.
نتیجه‌گیری: هر دو روش درمان و خصوصاً طرحواره درمانی برای بهبود کمال گرایی تاثیر پایدار دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparison of the effectiveness of neurofeedback therapy and schema therapy on perfectionism of people with social anxiety in shahinshahr

نویسندگان [English]

  • Niloufar Beigi Harchegani 1
  • Tayebeh sharifi 2
  • Mohammad Nikkhah 3
  • Reza Ahmadi 4
1 Ph.D. Student in General Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran (Corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran Assistant Professor, Department of Education, Farhangian University, Shahrekord, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of study was to compare the effectiveness of neurofeedback therapy and schema therapy on perfectionism of people with social anxiety in Shahinshahr.
Material and Methods: The study was applied in terms of purpose and in terms of experimental method (field) . The statistical population was all social anxiety patients referred to counseling centers under the supervision of Shahinshahr welfare city, 45 people were selected by purposive sampling and based on cut-off point of Jerabak Social Anxiety Questionnaire and randomly assigned to 2 experimental groups and 1 control group (15 people each). One experimental group 10 sessions of 90-minute schema therapy weekly. The second experimental group received 25 sessions of 45 minutes neurofeedback therapy, the control group did not receive any intervention. Research instruments included questionnaires of social anxiety (Jerabak, 1996) and perfectionism (Hill et al., 2004) were completed in three stages pre-test, post-test and 3-month follow-up. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance.
Results: Both therapies had lasting effect on improving the mean scores of perfectionism (P <0.05). Eta coefficient for the mentioned variable was 0.316. Both therapies were found to have an equal effect on dimensions of perfectionism, including focusing on mistakes, need for approval, and purposefulness, on attempt to be great only schema therapy and on order and organization only neurofeedback had effect. the dimensions of perception of pressure from parents, high standards for others and rumination were not effective.
Conclusion: Both treatments especially schema therapy have lasting effect on improving perfectionism

کلیدواژه‌ها [English]

  • neurofeedback therapy
  • schema therapy
  • perfectionism