مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی انجام شد. روش پژوهش تمام آزمایشی از نوع گروه کنترل با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه‌ بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به انجمن دیابت استان البرز (کلینیک فوق تخصصی دیابت فردیس) و دارای پرونده فعال در انجمن دیابت شهر فردیس کرج در سال ۱۳۹۷ بودند. 44 نفر از افراد واجد شرایط بر اساس معیارهای ورود و خروج و به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و یک کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه فرانگرانی ولز (1994) و پرسشنامه عادت خوردن داچ (وان‌استرین و همکاران، 1986) بود. هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل، با استفاده از ابزار پژوهش مورد پیش آزمون قرار گرفتند. سپس مداخله درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت هرکدام طی هشت جلسه برای گروه های آزمایش مختص خود، اجرا شد. در پایان مداخلات، هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل، با استفاده از ابزار پژوهش مورد پس آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی موثر است (01/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of compassion-based therapy and attachment-based compassion therapy on depression and eating pattern in diabetics

نویسندگان [English]

 • Mansoreh Yazdani 1
 • Javad Khalatbari 2
 • Shohreh Ghorban Shiroudi 3
 • Mohammad Ali Rahmani 4
1 PhD student Health Psychology , Department of Psychology,Tonekabon Branch , Islamic Azad University,Tonekabon ,Iran.
2 Associate Professor ، Department of Psychology , Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran. (Corresponding author)
3 Associate Professor ، Department of Psychology , Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
4 Assistant Professor، Department of Psychology , Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of compassion-based therapy and compassion-based attachment therapy on depression and eating pattern in diabetics. The research method was all experimental control group with pre-test, post-test and quarterly follow-up. The statistical population of this study included all patients with diabetes referred to the Alborz Diabetes Association (Ferdis Diabetes Clinic) and had an active file in the Ferdis Diabetes Association in Karaj in 1397. 44 eligible individuals were selected based on inclusion and exclusion criteria and by available sampling method and were replaced in two experimental groups and one control. Data collection tools were the Frangrani Wells Questionnaire (1994) and the Dutch Eating Habit Questionnaire (Van Austrin et al., 1986). Both experimental and control groups were pre-tested using research tools. Then the intervention of compassion-based therapy and attachment-based compassion-based therapy were performed in eight sessions for their respective experimental groups. At the end of the interventions, both experimental and control groups were post-tested using research tools. Data were analyzed using mixed analysis of variance. Findings showed that compassion-based therapy and compassion-based attachment therapy are effective on depression and eating pattern in diabetics (p <0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

 • compassion-based therapy
 • compassion-based attachment therapy
 • transgression
 • eating pattern
 • diabetes
 1. Khalatbari, Amina; Gurban Shiroudi, Shahreh; Zarbakhsh, Mohammadreza; Tizdast, Tahir (2019). Comparing the effectiveness of compassion-focused therapy and acceptance and commitment-based therapy on cravings, quality of life, and psychological distress in patients with type 2 diabetes. Health Psychology. 9(36). 24-7.
 2. Khalatbari, Javad; Zarbakhsh, Mohammadreza; Gurban Shiroudi, Shahreh; Abdul Karimi, Mandana (2017). The effectiveness of a transdiagnostic package based on acceptance and commitment therapy, compassion-focused therapy, and dialectical behavior therapy on emotion regulation and eating behavior of overweight and obese women. Psychological Science Quarterly. 17(70). 662-651.
 3. Twelve Imams, Mohammad Hassan; Roshan, Messenger; Mehrabi, Ali; Attari, Abbas (1388). The effectiveness of cognitive-behavioral stress management training in controlling blood sugar and depression in type 2 diabetic patients. Iranian Journal of Endocrine and Metabolism. 11(4). 392-385.
 4. Radfer, born; Mohammadzadeh, Zainab; Moghadam Tabrizi, Fatemeh; Sheikhi, Naser (2016). Relationship between eating behaviors and body mass index in adolescent girls. Urmia Nursing and Midwifery Faculty Journal. 11(100). 834-826.
 5. Rahimi Moshte, Sepideh; Masoudnia, Ibrahim; Nik Sarasht, Vahid (2016). Investigating the relationship between lifestyle components and the incidence of type 2 diabetes among citizens aged 30 to 60 in Rasht. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 17(2). 96-87.
 6. Sarafino, Edward (2011). health Psychology. Translated by Forough Shafiei, Elaha Mirzaei, Hassan Iftikharardabili, Gholamreza Garmaroudi, Seyed Ali Ahmadi Abhari, Ali Montazeri Moghadam, Paryosh Qavamian, Abolqasem Jazayeri, Seyed Mehdi Nouraei and Abolhassan Nadim (2018). Tehran: Roshd.
 7. Salimi, Arman; Arslan Deh, Angel; Zahrakar, Kianoush; Davarnia, Reza; Shakrami, Mohammad (2017). The effectiveness of compassion-focused therapy on the mental health of women with multiple sclerosis. horizon of knowledge 24(2). 131-125.
 8. Sorani, Mohammad; Taqdisi, Mohammad Hossein; Shojaizadeh, Dawood; Navin, Leila; Nowrozi, Mehdi; Falahi, Samira (1391). Investigating the predictability of self-care behaviors on blood sugar control in patients with type 2 diabetes. Health system research. 8(5). 823-814.
 9. Shirani, Mahnaz; Qumrani, Amir; Arab Bafarani, Hamidreza; Fatemi, Azim al-Sadat (2015). Investigating the relationship between metaconcern and religious doubt in students. Islamic studies and psychology. 10(18). 104-87.
 10. Salehi Faderdi, Javad (2010). Comparison of motivational structure and eating styles in women with overweight and obesity and normal weight. Journal of Principles of Mental Health. 13(50). 81-170.
 11. Alipour, Ahmed; Abdakhodaei, Ehsan; Mohammadi, Hamzah (2015). The relationship between morningness, positive and negative affect, eating behavior and eating chocolate in college students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (thought and behavior). 22(2). 121-112.
 12. Aliqanvati, Sajjad; Bahrami, Fatima; Guderzi, Korosh; Rozbahani, Mehdi (2017). The effectiveness of compassion-based therapy on rumination and worry in women with breast cancer. health Psychology. 7(27). 168-152.
 13. Fathullah Zadeh, Noushin; Majlisi, Zainab; Mazaheri, Zahra; Rostami, Mehdi; Navanejad, Shokuh (2016). The effectiveness of compassion-focused therapy on internalized shame and self-criticism in emotionally abused women. Psychological studies. 13(2). 151-168.
 14. Fetty, Laden; Mutabi, the angel; Molodi, Reza; Ziyai, Kaveh (2009). Psychometric adequacy of the Persian version of "Thought Control Questionnaire" and "Anxious Thoughts Questionnaire" in Iranian students. Psychological methods and models. 1(1). 103-81.
 15. Mousavi, Elham; Porastad, Ahmad Ali; Zare, Hossein; Aghahar Harris, Mezhgan; Jan Zaguri, Massoud (2013). The effectiveness of multimodal learning intervention on the correction of metacognitive beliefs and metaconcern. Cognitive science updates. 16(1). 48-39.
 16. Aguiar Sarmento, R., Peçanha Antonio, J., Lamas de Miranda, I., Bellicanta Nicoletto, B., & Carnevale de Almeida, J. (2018). Eating patterns and health outcomes in patients with type 2 diabetes. Journal of the Endocrine Society2(1), 42-52.
 17. Dorji, S. (2017). The influence of physical activity, eating behavior, and medication adherence on HbA1c were axamined among type 2 diabetes persons living in Phuntsholing, Bhuyan (Doctoral dissertation, Burapha University).
 18. Fay, S. H., & Finlayson, G. (2011). Negative affect-induced food intake in non-dieting women is reward driven and associated with restrained–disinhibited eating subtype. Appetite56(3), 682-688.
 19. Ganiyu, A. B., Mabuza, L. H., Malete, N. H., Govender, I., & Ogunbanjo, G. A. (2013). Non-adherence to diet and exercise recommendations amongst patients with type 2 diabetes mellitus attending Extension II Clinic in Botswana. African Journal of Primary Health Care and Family Medicine5(1), 1-6.
 20. Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 6-41.
 21. Gilbert, P., McEwan, K., Catarino, F., & Baião, R. (2014). Fears of compassion in a depressed population: Implication for psychotherapy.
 22. Irons, C., & Lad, S. (2017). Using compassion focused therapy to work with shame and self-criticism in complex trauma. Australian Clinical Psychologist, 3(1), 3471.
 23. Knowler, W. C., Fowler, S. E., & Hamman, R. F. (2009). Diabetes Prevention Program Research Program. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the diabetes prevention program outcomes study. The Lancet372(9102), 1677-1686.
 24. Krasuska, M., Millings, A., Lavda, A., & Thompson, A. (2017). Compassion focussed self-help for skin conditions in individuals with insecure attachment: a pilot evaluation of the acceptability and potential effectiveness. British Journal of Dermatology.
 25. Krawczyk, J., Ziarko, M., Mojs, E., & Zozulińska-Ziółkiewicz, D. (2021). Worry and the level of depression among patients with type 1 diabetes mellitus. The mediating role of illness acceptance. Journal of Medical Science90(2), e509-e509.
 26. Leaviss, J., & Uttley, L. (2015). Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: An early systematic review. Psychological medicine, 45(5), 927-549.
 27. Mattei, J., Malik, V., Wedick, N. M., Campos, H., Spiegelman, D., Willett, W., & Hu, F. B. (2012). A symposium and workshop report from the Global Nutrition and Epidemiologic Transition Initiative: nutrition transition and the global burden of type 2 diabetes. British Journal of Nutrition108(7), 1325-1335.
 28. Montero-Marin, J., Collado-Navarro, C., Navarro-Gil, M., Lopez-Montoyo, A., Demarzo, M., Herrera-Mercadal, P., ... & Garcia-Campayo, J. (2019). Attachment-based compassion therapy and adapted mindfulness-based stress reduction for the treatment of depressive, anxious and adjustment disorders in mental health settings: a randomised controlled clinical trial protocol. BMJ open9(10), e029909.
 29. Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and identity9(3), 225-240.
 30. Pivarunas, B., Kelly, N. R., Pickworth, C. K., Cassidy, O., Radin, R. M., Shank, L. M., ... & Shomaker, L. B. (2015). Mindfulness and eating behavior in adolescent girls at risk for type 2 diabetes. International journal of eating disorders48(6), 563-569.
 31. Raque-Bogdan, T. L., Piontkowski, S., Hui, K., Ziemer, K. S., & Garriott, P. O. (2016). Self-compassion as a mediator between attachment anxiety and body appreciation: An exploratory model. Body image19, 28-36.
 32. Ruggiero, G. M., Stapinski, L., Caselli, G., Fiore, F., Gallucci, M., Sassaroli, S., & Rapee, R. M. (2012). Beliefs over control and meta-worry interact with the effect of intolerance of uncertainty on worry. Personality and Individual Differences53(3), 224-230.
 33. Van Strien, T., Frijters, J. E., Bergers, G. P., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. International journal of eating disorders5(2), 295-315.
 34. Wells, A. (1994). A multi-dimensional measure of worry: Development and preliminary validation of the Anxious Thoughts Inventory. Anxiety, Stress and Coping6(4), 289-299.
 35. Wells, A., Fisher, P., Myers, S., Wheatley, J., Patel, T., & Brewin, C. R. (2012). Metacognitive therapy in treatment-resistant depression: A platform trial. Behaviour research and therapy50(6), 367-373.