تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی شغلی زنان (مطالعه موردی کارکنان شهرداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، گروه علوم اجتماعی و تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی و تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی و تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش به توانمندسازی شغلی در راستای سلامت اجتماعی تهیه شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده که با استناد بر تکنیک مصاحبه کتبی ( پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف رنسیس لیکرت)، با مراجعه به 150 نفر از زنان شاغل در نواحی چهارگانه منطقه 22 شهرداری تهران و برآورد حجم نمونه به کمک جدول مورگان انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده الف). براساس تحلیل رگرسیون: 1. با افزایش انتظار و انگیزش توانمندسازی شغلی، عدالت و برابری توانمندسازی شغلی، هدفگذاری توانمندسازی شغلی، سبک رهبری توانمندسازی، جایزه پیشنهاد استراتژیک کارکنان زن شاغل در نواحی چهارگانه منطقه 22 شهرداری تهران، از نگرش بالایی نسبت به توانمندسازی شغلی برخوردار خواهند شد. ب) براساس معادله مجذور رگرسیون، از مقدار 46 درصد سهمِ عوامل مؤثر بر نگرش کارکنان زن در بین نواحی چهارگانه منطقه 22 شهرداری تهران، به توانمندسازی شغلی: 1. مقدار 25 درصد آن مربوط به سهم (افزایش) میزان انتظار و انگیزش است. 2. مقدار 14 درصد آن مربوط به سهم (افزایش) عدالت و برابری است. 3. مقدار 1 درصد آن مربوط به سهم (افزایش) افزایش هدفگذاری است. 4. مقدار 1 درصد آن مربوط به سهم (افزایش) افزایش تغییر سبک رهبری است. به نظر می رسد که کارکنان زن متاهل، بالای 40 سال، دارای خانواده هسته ای از انتظار و انگیزش مثبت، مکانیزمهای هدفگذاری مثبت، سیستم های عدالت و برابری مثبت، نگرش بالایی در توانمندسازی شغلی خود در سازمان مربوطه را دارا هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the factors affecting women's job empowerment (Case study of municipal employees)

نویسندگان [English]

  • Fariba Norouzi 1
  • Mahboubeh Babaei 2
  • Robabeh Pour Jebli 3
1 Department of Social Sciences and Education, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Department of Social Sciences and Education, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. (Corresponding Author)
3 Department of Social Sciences and Education, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to explain the sociological factors affecting attitudes toward job empowerment in the direction of social health. The research method was a survey based on the technique of written interview (researcher-made questionnaire based on the Reniss Likert scale), referring to 150 women working in the four districts of District 22 of Tehran Municipality and estimating the sample size using Morgan table. Based on the results obtained a). Based on regression analysis: 1. By increasing the expectation and motivation of job empowerment, justice and equity of job empowerment, job empowerment goal setting, empowerment leadership style, strategic offer award of female employees working in four districts of Tehran Municipality, have a high attitude towards job empowerment They will be. B) According to the regression equation, from 46% of the share of factors affecting the attitude of female employees among the four districts of District 22 of Tehran Municipality, to job empowerment: 1. 25% is related to the share (increase) of expectations and motivation. 2. The amount of 14% is related to the share (increase) of justice and equality. 3. The amount of 1% is related to the share (increase) of targeting increase. 4. The amount of 1% is related to the share (increase) of increasing leadership style change. It seems that married female employees, over 40 years old, have a core family of positive expectations and motivation, positive targeting mechanisms, positive justice and equality systems, have a high attitude in their job empowerment in the relevant organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Empowerment
  • Justice and Equality
  • Leadership Style
  • Expectation and Motivation
  • targeting
1. Fisher GS, Hotchkiss A. A model of occupational empowerment for marginalized populations in
community environments. Occupational Therapy in Health Care. 2008;22(1):55-71.
2. Sok P, O'Cass A. Achieving service quality through service innovation exploration–exploitation: the
critical role of employee empowerment and slack resources. Journal of Services Marketing. 2015.
3. Manzoor Q-A. Impact of employees motivation on organizational effectiveness. Business
management and strategy. 2012;3(1):1-12.
4. Temponi C. Continuous improvement framework: implications for academia. Quality assurance in
education. 2005.
5. Kabeer N. Paid work, women's empowerment and gender justice: critical pathways of social change.
2008.
6. He Y, Sun H, Lai KK, Chen Y. Organizational empowerment and service strategy in manufacturing.
Service Business. 2015;9(3):445-62.
7. Burke RJ. Human resource management applications in the developing world: Empowering
employees. Iranian Journal of Management Studies. 2016;9(4):795-800.
8. Jung JY, Wang YJ, Wu S. Competitive strategy, TQM practice, and continuous improvement of
international project management: A contingency study. International Journal of quality & reliability
management. 2009.
9. Duflo E. Women empowerment and economic development. Journal of Economic literature.
2012;50(4):1051-79.
10. Navabakhsh M. An assessment of effective factors on economic empowerment.
11. Sohail M. Women empowerment and economic development-an exploratory study in Pakistan.
Journal of Business Studies Quarterly. 2014;5(4):210.
12. Adekanye EA. Information needs, utilization and socio-economic empowerment of textile market
women in southern Nigeria. 2014.
13. Choudhry AN, Mutalib RA, Ismail NSA. Socio-cultural factors affecting women economic
empowerment in Pakistan: A situation analysis. International Journal of Academic Research in
Business and Social Sciences. 2019;9(5):90-102.
14. Sangar S. Socio-economic empowerment of women through'Science, Technology and Innovation
Policy, 2013'–the missing link ?Current Science. 2014:1074-80.
15. Sharbatiyan MH, Imani N. A Sociological Analysis of Social Health of Youth and Factors Affecting It
(Case Study: 18- to 30-Year-Old Citizens of Qaen City). Journal of Applied Sociology. 2018;29(1):167-
88.