اثر سلنیوم برتیروتروپین TSH و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیanti TPO Ab در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات سندرم متابولیک، دانشگاه علوم پرشکی مشهد، مشهد،ایران

2 دستیار تخصصی داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی مشهد

4 دانشیار پزشکی اجتماعی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: ارتباط سلنیم با هیپوتیروئیدی اتوایمیون در برخی مطالعات مطرح شده است.هدف ما یافتن رابطه ای بین درمان با سلنیوم وسطح آنتی بادی های آنتی پراکسیدازبود. .تا در صورت وجود این ارتباط سلنیوم را به عنوان داروی کمکی وموثری در این بیماران بکار ببریم.
روش کار : در 50 بیمار هیپوتیروئید اتو ایمیون شرح حال ، معاینه فیزیکی ، اندازه گیری anti TPO،TSH, free T4 انجام شد.بیماران به دو دسته درمان با لووتیروکسین( ۵۰ تا ۱۰۰ میکروگرم بسته به BMIبیمار)و قرص سلنیوم به میزان ۲۰۰ میکرو گرم وگروه دوم درمان با لووتیروکسین( ۵۰ تا ۱۰۰ میکروگرم بسته به BMIبیمار) و پلاسبو سلنیوم به مدت سه ماه قرار گرفتند.سپس آزمایشات اولیه تکرار شد. در انتها بررسی تاثیر سلنیوم برAnti TPO
TSH,free T4 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها: ۵۰ بیمار ۱۱ مرد و ۳۹ زن با میانگین سنی ۴۹/۸±۹۲/۳۶, سطح TSH ۵۷/۱۵±۲۱/۲۲ وسطح anti TPO Ab ۷۸/۴۲۴ و میانگین free t4 ۸۲۹/۰ وارد مطالعه شدند. تفاوت سطح anti TPO بعد از درمان در گروه مداخله (۱۰/۱۹۷±۵۹/۵۸) و در گروه شاهد (۲۷/۲۱۱ ±۹۲/۷ ) بود . در مقایسه عدم تفاوت معنی دار بعد از مداخله در دو گروه در میانگین سطح آنتی پراکسیداز انتی بادی (۷۲۷/۰ p=)، در TSH (۱۶۵/۰ p=)، در free T4 (۷۸۵/۰p=) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری : مصرف سلنیوم در مقایسه با پلاسبو در بیماران با هیپو تیروئیدی اتو ایمیون کاهش بیشتری در Anti TPO وTSH و افزایش free T4 شد.اما از نظر آماری در مقایسه دو گروه تفاوت معنی داری در این تغییرات وجودنداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effect of selenium on thyrotropin TSH and anti TPO Ab in autoimmune hypothyroid patients

نویسندگان [English]

 • zahra mazloum khorasani 1
 • zohreh jahani 2
 • Bibi Marjan Razavi 3
 • Monavvar Afzalaghaee 4
1 Associate Professor of endocrinology Metabolic Syndrome Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Internal Medicine,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Department of Pharmacodynamics and Toxicology, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of Community Medicine Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health Social Determinants of Health Research Center Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Hypothyroidism is one of the most common endocrin disorders.in many country autoimmune hypothyroidism is the most cause of overt hypothyroidism. Base of above point and common prevalence of hypothyroidism in our population we decide to evaluate the relationship between selenium and anti thyroid proxidase antibody and if there is relation ship we recommende selenium therapy in auto immune hypothyroidism.
A double blind and placebo-controlled prospective study was performed in50 auto immune hypothyroid patients. all patients that referred to endocrinology clinic of Ghaem hospital and obtain entry condition and informed consent were randomly assigned to intervention and control group with table of random number. Physical examination and review of system were done and Serum concentrations of anti TPO Ab , thyroid-stimulating hormone (TSH), free thyroxine (free t4) were measured at baseline and after 3 months of follow-up.. intervention group take 200 Mcg selenium capsule and 50-100 Mcg Levothyroxin(base on patient BMI) per day. control group take placebo(wheat bran) and 50-100 Mcg Levothyroxin(base on patient BMI)per day. Serum concentrations of anti TPO Ab , thyroid-stimulating hormone (TSH), free thyroxine (free t4) were measured at baseline and after 3 months of follow-up..
50 patients include 11 males and 39 females with mean ages (36/42),TSH(21/22),anti TPO Ab(424/78),free T4(0.829).there in no significant differences in TSH(p=0/165 ),anti TPO Ab(p=0/727),free T4(p=0/785) after intervention between 2 groups.

Selenium had some effect on thyroid function testes such as TSH and anti TPO Ab suppresion with T4 elevation but there is no significant differences in 2 groups

کلیدواژه‌ها [English]

 • hypothyroid
 • selenium
 • thyrotropin
 • anti TPO
 1. Larry Jameson.Susan J. Kasper.Fauci. HARRISON’S principles of internal medicin .18th. ‎McGraw Hill Professional ‎ISBN:0071748903.9780071748902
 2. Kasper DL. Et al .Cecil Essential of medicine 9th ‎ W.B.Saunders.2015.ISBN:9781437718997
 3. Duntas LH, Mantzou E, Koutras DA.Koutras.Effect of a six month treatment with selenomethionine in patient with autoimmune thyroiditis.Eur J Endocrinal 2003Apr 148(4):389
 4. سلمانی م ح .عابدی م. وکیلی م. سلنیوم و سلامتی انسان (مقاله‎ی مروری). مجله‎ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد فروردین 1392 دوره‎ی 21 شماره‎ی 1 (پیاپی88)صفحه‎ی 101 -112
 5. Mazokopakis EE1, Papadakis JA, Papadomanolaki MG, Batistakis AG, Giannakopoulos TG, Protopapadakis EE, Ganotakis ES .Effect of 12 months treatment whit L-selenomethionine on serum anti TPO level in patient with Hashimoto’s thyroiditis. Thyroid. 2007 Jul;17(7):609-12
 6. Gärtner R, Gasnier BC, Dietrich JW, Krebs B, Angstwurm MW. selenium Supplementation in Patients with Autoimmune Thyroiditis Decreases Thyroid Peroxidase Antibodies Concentrations .The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2002 Apr; 87(4):1687-91.
 7. de Farias CR, Cardoso BR, de Oliveira GM, de Mello Guazzelli IC, Catarino RM, Chammas MC, Cozzolino SM, Knobel M. A randomized-controlled, double-blind study of the impact of selenium supplementation on thyroid autoimmunity and inflammation with focus on the GPx1 genotypes. J Endocrinol Invest. 2015 Oct;38(10):1065-74. doi: 10.1007/s40618-015-0285-8. Epub 2015 Apr 17
 8. Karanikas, M. Schuetz, S. Kontur, H. Duan, S. Kommata, R. Schoen, A. Antoni, K. Kletter, R. Dudczak, M. Willheim, No immunological benefit of selenium in consecutive patients with autoimmune thyroiditis. Thyroid. 18, 7–12 (2008).
 9. Eskes SA, Endert E, Fliers E, Birnie E, Hollenbach B, Schomburg L, Köhrle J, Wiersinga WM. Selenite supplementation in euthyroid subjects with thyroid peroxidase antibodies Clin Endocrinol. March 2014
 10. Bonfig W1, Gärtner R, Schmidt H. :Selenium Supplementation does not Decrease Thyroid Peroxidase Antibody Concentration in Children and Adolescents with Autoimmune . ScientificWorldJournal. 2010 Jun 1;10:990-6. doi: 10.1100/tsw.2010.91
 11. Turker O, Kumanlioglu K, Karapolat I, Dogan I. Selenium treatment in autoimmune thyroiditis: 9-month follow-up with variable doses. J Endocrinol. 2006 Jul;190(1):151-6.
 12. Effraimidis G . Wiersinga WM .Autoimmune thyroid disease: old and new players Europian Jul of Endocriology2014 170 R241-R252,doi: 10.1530/EJE-14-0047