فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های 1385 الی 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی

3 مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: به دلیل تنوع و گستردگی عرصه‎های سلامت و همچنین محدودیت منابع، امکان فعالیت در تمامی این عرصه‎ها و پاسخگویی به تمامی نیازهای پژوهشی جامعه امری اجتناب ناپذیر است. هدف از این مطالعه بررسی میزان انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‎باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، اطلاعات طرح‎های ثبت شده در سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1385 تا 1396 که مورد تأیید نهایی معاونت پژوهشی دانشگاه قرار گرفته و در فاز عقد قرار‎داد، در دست اجرا یا پایان‎یافته بود، استخراج شد. کد اولویت‎های پژوهشی دانشگاه از سال 1385 تا انتهای سال 1396 استخراج شده و میزان مطابقت پژوهش‎های انجام شده با آنها بررسی شد.
یافته‌ها: طرح‎های پژوهشی در بازه زمانی مورد مطالعه بیش از 4 برابر شده بود. اولویت پژوهشی خوداظهاری برای 7433 طرح توسط محقق اصلی ذکر شده بود که بر این اساس 8/44 درصد طرح‎ها (3332) منطبق بر اولویت‎های پژوهشی اعلام شده بودند. از سوی دیگر وضعیت انطباق با اولویت‎های پژوهشی برای 3889 طرح اعلام نشده بود که بعد از بررسی و مطابقت با اولویت‎های پژوهشی مشخص شد که از مجموع 11322 طرح، 5/47 درصد منطبق بر اولویت‎های پژوهشی (استخراجی) می‎باشند. هر دو شاخص مذکور در این بازه زمانی روند نزولی داشتند. وضعیت انطباق طرح‎ها با اولویت‎های پژوهشی دانشگاه بطور معناداری بر حسب پایان‎نامه بودن و مرتبه علمی مجری طرح متفاوت بود.
نتیجه‌گیری: حدود نیمی از طرحهای پژوهشی با اولویت پژوهشی مطابقت داشته و روند آن نیز دربازه زمانی مورد مطالعه کاهشی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Accordance of Research Proposals and Research Priorities at Mashhad University Of Medical Sciences during 2006-2016

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Melika Ziyafati Fahmideh Sani 1
  • Majid Khadem-Rezaiyan 2
  • Maryam Tayefi Nasrabadi 3
1 General practitioner, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Community Medicine Specialist
3 Clinical Research Development Unit, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: Due to the variety of health fields and the limited resources available, it is inevitable to prioritize research in all these areas and meet all the research needs of society. The purpose of this study was to evaluate the conformity of the plans with the research priorities of Mashhad University of Medical Sciences.
Methods & Materials: In this cross-sectional study, data of approved proposals by vice-chancellor of research at Mashhad University of Medical Sciences during 2006 to 2016, and in the contract, ongoing or finished phases were extracted. The university research priorities code was extracted and the degree of compliance with the research topic was assessed.
Results: The research projects were increased more than four times from 2006 to 2016. The self-reported research priority for 7433 projects was stated by the lead researcher according to which 44.8% of the projects (3332) were in accordance with the research priorities. On the other hand, compliance with research priorities for 3889 projects was not announced. After reviewing and matching with research priorities, it was found that out of 11322 projects, 47.5% were in line with research priorities. Both rates had a declining trend. Compliance status of the projects with university research priorities was significantly different in terms of main provider unit, thesis, and academic rank.
Conclusion: About half of the projects corresponded to the research priority and its’ trend was decreasing in the study period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Priority
  • research proposal
  • medicine