کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کودکان

2 دانشکده پزشکی ف دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 ، مرکز تحقیقات سلامت ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،

چکیده

هدف: مطالعات کمبود برخی ریز مغذی ها در بیماراندیالیزی را گزارش می کنند. اهداف ما تعیین فراوانی کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی و ارتباط ان با سن ،جنسیت ، طول مدت دیالیز ، نوع دیالیز، سطوح سرمی البومین ، کلسترول توتال ، هموگلوبین و نیتروژن اوره خون بود .
روش کار: پس از کسب رضایت اگاهانه، بیماران بخش های دیالیز بیمارستان دکتر شیخ در بازه زمانی فروردین 1396 تا فروردین 1398 وارد مطالعه شدند. همزمان با آزمایشات روتین ماهیانه ,نمونه خون جهت اندازه گیری سطوح سرمی سلنیوم گرفته شد.
نتایج : 40 بیمار شامل 45%بیمار همودیالیزی و 55% بیمار دیالیز صفاقی وارد مطالعه شدند . سن بیماران در گروه اول 94/2±77/12 سال و در گروه دوم 03/4± 34/9 سال بود (04/0 P=) . میانگین سطح سرمی سلنیوم در گروه همودیالیز 43/8±95/ 91 و در گروه دیالیز صفاقی 67/8±1/94 میکروگرم در لیتر بود (374/0p- ( .سیزده بیمار (5/32 %) شامل 9/38%بیماران همودیالیزی و3/27 % بیماران دیالیز صفاقی کمبود سلنیوم داشتد(435/0P= ) . ارتباطی بین سن ، جنسیت ، نوع دیالیز ، طول مدت دیالیز ، سطوح سرمی البومین ، نیتروژن اوره خون ، هموگلوبین و کلسترول توتال با کمبود سلنیوم وجود نداشت (05/0 P > برای کل موارد ) .
نتیجه‌گیری: کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی شایع است . فاکتورهای دموگرافیک ، نوع دیالیز و طول مدت دیالیز ، شدت اورمی و سطوح البومین، کلسترول توتال و هموگلوبین سرم ارتباطی با کمبود سلنیوم ندارند .ما اندازه گیری دوره ای سطوح سرمی سلنیوم در این بیماران را توصیه می کنیم .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selenium Deficiency in Dialysis Patients

نویسندگان [English]

  • Lila Kazemian 2
  • Elham Bakhtiari 3
2 Faculty of Medicine <Mashhad University of Medical Sciences
3 Research center for patients safety , Faculty of Medicine Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction: Trace elements deficiencies are reported in dialysis patients. We aimed to define the frequency of Selenium deficiency in dialysis patients and its correlation with age, gender, duration of dialysis, dialysis modality, and serum levels of blood urea nitrogen (BUN), albumin, total cholesterol and hemoglobin.
Materials and methods: Patients under dialysis in dialysis sections of Dr.Sheikh hospital from April 2017 to April 2019 were enrolled the study after taking written consent from patients or their parents. Blood samples were obtained for measurement of serum Selenium levels at time of routine monthly sampling.
Results: Forty patients enrolled the study .Totally 45% were under hemodialysis and 55% peritoneal dialysis .The ages in first and second groups were 12.77±2.94 and 9.34 ±4.03 years, respectively (P= 0.04) .Serum selenium levels in hemodialysis and peritoneal dialysis patients were 91.95 ±8.43 and 94.1 ± 8.67 microgram (µgr) per liter, respectively (P= 0.374). Thirteen cases (32.5%) including 38.9% of hemodialysis and 27.3% of peritoneal dialysis patients had Selenium deficiency (P= 0.435). No correlation were found between age, gender, modality of dialysis, dialysis duration , serum levels of BUN , albumin , total cholesterol and hemoglobin with Selenium deficiency (P> 0.05 for all ) .
Conclusion: Selenium deficiency is common in dialysis patients. Demographic factors , dialysis modality , dialysis duration , serum levels of BUN , albumin , total cholesterol and hemoglobin are not related with presence of Selenium deficiency .Periodic checking of serum levels of Selenium is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Selenium deficiency
  • CKD
  • Peritoneal dialysis
  • hemodialysis