بررسی اثر مصرف وارفارین با تمرینات تداومی و تناوبی بر بیان ژن استئوکلسین قلبی، ویتامین K2(MK-4)و کلسیم سرمی در موش‌های صحرایی مدل انفارکتوس قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

4 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: تمرینات ورزشی با تنظیم سیگنالینگ سلولی در قلب و عروق می­تواند آسیب­های ناشی از انفارکتوس قلبی­(MI) را به حداقل برساند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف وارفارین با تمرینات تداومی و تناوبی بر بیان ژن استئوکلسین قلبی، ویتامین­­MK-4 و کلسیم سرمی در موش­های مدل انفارکتوس قلبی می­یاشد.  
روش کار: در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی نر نژاد اسپراگو-دوالی (220-180 گرم) به طور تصادفی به 7 گروه کنترل سالم، انفارکتوس قلبی یا ایسکمی­(ISC)، ISC+تمرین تناوبی، ISC+تمرین تداومی، ISC+وارفارین، ISC+تمرین تناوبی+وارفارین و ISC+تمرین تداومی+­وارفارین تقسیم شدند. القاء با ﺗﺰرﻳﻖ زیرپوستی ایزوپروترنول ایجاد شد. مدت تمرینات هشت هفته، پنج جلسه در هفته و دوز مصرفی وارفارین 5/0   mg/kg در روز بود. مقادیر ژنی، تغییرات ویتامین K2 و کلسیم به ترتیب به روش Real time-PCR، الایزا­، فتومتریک و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های t مستقل، واریانس یک طرفه و واریانس دو عاملی بررسی شد (5 0/0>P).
نتایج: القای بیماری سبب افزایش بیان ژن استئوکلسین (003/0=p)، ویتامین­K2 ­(027/0=p) و کلسیم (001/0=p) نسبت به کنترل سالم شد. در بررسی بیان ژن استئوکلسین، گروه ایسکمی+­وارفارین با ایسکمی+EIT (014/0=p) و ایسکمی+ECT (007/0=p) و در بررسی سطوح کلسیم گروه ایسکمی با ایسکمی+EIT (014/0=p)، ایسکمی+ECT (001/0=p) و ایسکمی+­وارفارین+ECT (013/0 P=) اختلاف معنی­داری داشتند. همچنین تعامل تمرین و دارو بر هیچ یک از متغیرها تایید نشد.
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد تمرینات تناوبی و تداومی با کاهش استئوکلسین قلبی و کلسیم سرمی، در کاهش تخریب و کلسیفه شدن عروقی بعد از  MI موثر باشند و تاثیرات مضر برخی داروها نظیر وارفارین را به حداقل برسانند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of warfarin consumption with continuous and interval training on the expression of cardiac osteocalcin, vitamin K2 (MK-4) and serum calcium in a model of rats with myocardial infarction

نویسندگان [English]

  • Tooran Abbasi 1
  • Abdolali Banaeifar 2
  • Sajad Arshadi 3
  • Yaser Kazemzadeh 4
1 Ph.D Student in Sports Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate of Exercise Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Exercise Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction:­ Exercise can minimize the risk of myocardial infarction (MI) by regulating cellular signaling in the heart and arteries. The aim of this study is to evaluate the effect of warfarin consumption with continuous and interval training on the expression of cardiac osteocalcin gene, vitamin MK-4 and serum calcium in myocardial infarction mice.
Materials and Methods:­­ In this experimental study, 42 male Sprago-Dovali rats (180-120g) were randomly divided into 7 groups: healthy control, myocardial infarction or ischemia (ISC), ISC+interval training, ISC+continuous exercise, ISC+warfarin, ISC+interval training+warfarin and ISC+continuous exercise+warfarin. Induction was induced by subcutaneous isoproterenol. The duration of training was eight weeks, five sessions per week and the dose of warfarin was 0.5 mg/kg per day. Gene values, changes in vitamin K2 and calcium were analyzed by Real time-PCR, ELISA, photometric and data analysis using independent t-test, one-way variance and two-factor variance (P<0.05).
Results: Disease induction increased the expression of osteocalcin (p=0.003), vitamin K2 (p=0.027) and calcium (p=0.001) genes compared to healthy controls. In the study of osteocalcin gene expression, ischemia+warfarin group with ischemia+EIT (p=0.014) and ischemia+ECT (p=0.007) and in the study of calcium levels of ischemia group with ischemia+EIT (p=0.014), Ischemia+ECT (p=0.001) and ischemia+warfarin+ECT (P=0.013) were significantly different. Also, the interaction between exercise and drug was not confirmed on any of the variables.
Conclusion: ­It seems that interval and continuous exercise be effective in reducing vascular degradation and calcification after MI by reducing the cardiac osteocalcin and serum calcium and minimizing the side effects of some drugs such as warfarin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warfarin
  • Continuous and interval training
  • Cardiac osteocalcin gene expression
  • Vitamin K2‌(MK-4)
  • Myocardial infarction