مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

5 استادیار گروه پزشکی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: فشارخون بالا از شایع‌ترین عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی- عروقی است که منجر به مسائل و مشکلات زیادی می‌گردد، بنابراین هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلابه فشارخون بالابود.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 36 نفر از بیماران مبتلابه فشارخون بالا در شهر بیرجند در شش ماه دوم سال ۱۳۹9، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه درمان پذیرش و تعهد (12 نفر)، درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری (12 نفر) و گواه (12 نفر) جایگزین شدند. گروه‌های آزمایش به ترتیب 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش‌های پذیرش و تعهد و عقلانی- عاطفی- رفتاری آموزش دیدند و گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ افسردگی بک ـ ویرایش دوم بک و همکاران (2000) و اضطراب بک و همکاران (1988) بود. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر بین گروهی تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که روش‌های درمانی پذیرش و تعهد و عقلانی- عاطفی- رفتاری در مقایسه با گروه گواه باعث کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلابه فشارخون بالا شدند (01/0p<)؛ اما بین دو شیوه درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلابه فشارخون بالا تفاوتی وجود نداشت (01/0p<).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده اهمیت هر دو روش درمانی پذیرش و تعهد و عقلانی- عاطفی- رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلابه فشارخون بالابود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Rational-Emotional-Behavioral Therapy on Depression and Anxiety in Patients with Hypertension

نویسندگان [English]

  • Minoo Miri 1
  • shahram vaziri 2
  • Qasem Ahi 3
  • Fatemeh Shahabizadeh 4
  • Alireza Mahmoodirad 5
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
3 Assistant Professor, Departent of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand,Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
5 Assistant Professor, Internal Medicin Department, Birjand University Medical Science, Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction: High blood pressure is one of the most common risk factors for cardiovascular disease that leads to many problems and problems, Therefore, the aim of the present study was to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy and rational-emotional-behavioral therapy on depression and anxiety in patients with hypertension.
Material and Methods: The present study was a quasi-experimental pre-test-post-test and follow-up with a control group. A total of 36 patients with hypertension in Birjand in the second six months of 2020 were selected by convenience sampling method and randomly divided into three groups of acceptance and commitment therapy (12 patients), rational-emotional-behavioral therapy (12 patients) and Witnesses (12 people) were replaced. The experimental groups were trained in 8 sessions of 60 minutes with acceptance and commitment and rational-emotional-behavioral methods, respectively, and the group did not receive a training certificate. Data collection tools were Beck Depression Inventory - Second Edition Beck et al. (2000) and Beck et al. (1988) Anxiety Inventory. Data were analyzed using SPSS software version 24 and repeated measures analysis of variance test .
Results: The results showed that acceptance, commitment and rational-emotional-behavioral therapies reduced depression and anxiety in patients with hypertension compared to the control group (p <0.01); But there was no difference between acceptance and commitment therapy and rational-emotional-behavioral therapy in reducing depression and anxiety in patients with hypertension (p <0.01).
Conclusion: The results showed the importance of both acceptance and commitment and rational-emotional-behavioral therapies in reducing anxiety and depression in patients with hypertension

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Rational-Emotional-Behavioral Therapy
  • Depression
  • Anxiety
  • Hypertension