ارایه الگوی داینامیکی اخبار جعلی در دوران شیوع کووید-۱۹ با توجه به مولفه های ارزش ویژه برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 استاد مدعو گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران و استاد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد‌، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد مدعو گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران و استادیار مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

مقدمه: وجود رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، سرعت رشد اخبار جعلی را افزایش داده است. پخش و گسترش اخبار جعلی به ویژه در ارتباط با میزان شیوع کووید-۱۹ می‌تواند لطمه‌های سنگینی نظیر از دست دادن مشتریان فعلی، حرکت آن‌ها به سمت رقبا، کاهش ارزش سهام و اعتبار یک برند را در پی داشته باشد و سازمان‌ها بایستی هزینه‌های سنگینی برای مبارزه با این خبرها پرداخت نمایند. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی داینامیکی اخبار جعلی در دوران شیوع کووید-۱۹ با توجه به مولفه های ارزش ویژه برند انجام شد.
روش کار: تحقیق حاضر ازنظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود؛ زیرا در پی نشان دادن اثرات بازخوردی اخبار جعلی بر ارزش ویژه برند و عوامل آن است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت داده‌ها از نوع آمیخته است؛ در این تحقیق از روش پویایی‌های سیستم برای درک و تجزیه‌وتحلیل متغیرها استفاده شده است.
نتایج: نتایج این تحقیق در قالب نمودار علت معلولی اثر اخبار جعلی بر مولفه‌های ارزش ویژه برند، نمودار علت معلولی ارزش ویژه برند و مولفه‌‎های اثرگذار بر ارزش ویژه برند نشان داده شده است.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق می‌تواند بینش مدیران بازاریابی را افزایش داده و آن‌ها را در خصوص تصمیم‌گیری برای بهبود ارزش ویژه برند یاری نماید. در راستای نتایج این تحقیق مدیران بازاریابی بایستی راه‌های پخش و گسترش اخبار جعلی را به حداقل برسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a dynamic model of fake news during the outbreak of Covid-19 with respect to brand equity components

نویسندگان [English]

 • Arian Nezhad Davood 1
 • Alireza Pooya 2
 • Hadi Bastam 3
 • Ali Hosseinzadeh 4
1 Department of Management, Department of Management, Torbat_e_Heydariye Branch, Islamic Azad University, Torbat_e_ Heydariye, Iran.
2 Department of Management, Torbat-e Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat– e Heydarieh, Iran (‌Visiting Professor) and Professor of Industrial Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
3 Department of Management, Torbat_e_Heydariye Branch, Islamic Azad University, Torbat_e_ Heydariye, Iran(Visiting Professor) and Assistant Professor of Business Management, Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
4 Department of Management, Torbat_e_Heydariye Branch, Islamic Azad University, Torbat_e_ Heydariye, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The existence of social media and networks has accelerated the growth of fake news. Spreading fake news, especially in connection with the prevalence of Covid-19, can lead to serious losses such as the loss of current customers, their move to competitors, devaluation of stocks and the credibility of a brand, and organizations have to bear heavy costs to fight Pay with this news. The aim of this study was to provide a dynamic model of fake news during the outbreak of Covid-19 with respect to brand equity components.
MethodsThe present study is applied research in terms of purpose; Because it seeks to show the effects of fake news feedback on brand equity and its agents. This research is also based on the nature of the mixed data; In this research, the system dynamics method is used to understand and analyze the variables.
Results: The results of this research are shown in the form of a causal diagram of the effect of fake news on brand equity components, a brand equity causal diagram and components affecting brand equity.
Conclusion: The results of this study can increase the insight of marketing managers and help them make decisions to improve brand equity. In line with the results of this research, marketing managers should minimize the ways of spreading fake news.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fake News
 • Brand Equity
 • Systems Dynamics
 • Covid-19
 1. Apuke OD, Omar B. Fake news and COVID-19: modelling the predictors of fake news sharing
  among social media users. Telematics and Informatics. 2021;56:101475.
  2. Wasserman H, Madrid-Morales D. An exploratory study of “fake news” and media trust in
  Kenya ,Nigeria and South Africa. African Journalism Studies. 2019;40(1):107-23.
  3. Hou Z, Du F, Jiang H, Zhou X, Lin L. Assessment of public attention, risk perception, emotional
  and behavioural responses to the COVID-19 outbreak: social media surveillance in China. Risk
  perception, emotional and behavioural responses to the COVID-19 outbreak: Social media
  surveillance in China (3/6/2020). 2020.
  4. Sahu KK, Mishra AK, Lal A. Comprehensive update on current outbreak of novel coronavirus
  infection (2019-nCoV). Annals of Translational Medicine. 2020;8(6).
  5. Organization WH. Coronavirus disease 2019 ( COVID-19): situation report, 94. 2020.
  6. Silverman C. This analysis shows how viral fake election news stories outperformed real news
  on Facebook. BuzzFeed news. 2016.
  7. Figueira Á, Oliveira L. The current state of fake news: challenges and opportunities. Procedia
  Computer Science. 2017;121:817-25.
  8. Farquhar PH. Managing brand equity. Marketing research. 1989;1(3).
  9. Aaker DA, Biel AL. Brand equity and advertising: An overview: Hillsdale, NJ: Lawrence
  Erlbaum Associates; 1993.
  10. Gil RB, Andres EF, Salinas EM. Family as a source of consumer‐ based brand equity. Journal
  of product & brand management. 2007.
  11. Peterson M. A high-speed world with fake news :brand managers take warning. Journal of
  Product & Brand Management. 2019.
  12. Berthon PR, Pitt LF. Brands, truthiness and post-fact: Managing brands in a post-rational world.
  Journal of Macromarketing. 2018;38(2):218-27.
  13. Pesonen T. The effects of fake news on consumer trust in social media marketing: A quantitative
  study on consumer mindset. 2018.
  14. Borkovsky RN, Goldfarb A, Haviv AM, Moorthy S. Measuring and understanding brand value
  in a dynamic model of brand management. Marketing Science. 2017;3.4(6). 479-499.
  15. Aaker DA. Building strong brands: Simon and Schuster; 2012.
  16. McNair B. Fake news. Fake News. 2017:1-16.
  17. Esmaeili A, Rahimi S, Moradi M. The relationship between information literacy and the ability
  of library users to spot fake news based on the components of IFLA infographic. National Studies
  on Librarianship and Information Organization. 2019;30(1):7-26.
  18. Mills AJ, Robson K. Brand management in the era of fake news: narrative response as a strategy
  to insulate brand value. Journal of Product & Brand Management. 2019.
  19. Karroubi M, Bahari S, Mohammadi S, Bahari J, Bazleh M. Evaluation of factors affecting brand
  equity among sportswear customers (Case study: Ali Daei brand). Geography and Human
  Relations,. 2018;1(1): 218-36.
  20. Borges‐ Tiago T, Tiago F, Silva O, Guaita Martinez JM, Botella‐ Carrubi D. Online users'
  attitudes toward fake news: Implications for brand management. Psychology & Marketing.
  2020;37(9):1171-84.
  21. Bahadur F-K. Fake it till you break it?! Impact of fake news on implicit brand attitudes of social
  media users: University of Twente; 2020.
  22. Kwon M, Barone MJ. A World of Mistrust: Fake News, Mistrust Mind-Sets, and Product
  Evaluations. Journal of the Association for Consumer Research. 2020;5(2):206-19.
 2. 23. Di Domenico G, Visentin M. Fake news or true lies? Reflections about problematic contents in
  marketing. International Journal of Market Research. 2020;62(4):409-17.
  24. Tandoc Jr EC, Lim D, Ling R. Diffusion of disinformation: How social media users respond to
  fake news and why. Journalism. 2020;21(3):381-98.
  25. Flostrand A, Pitt L, Kietzmann J. Fake news and brand management: a Delphi study of impact,
  vulnerability and mitigation. Journal of product & brand management. 2019.
  26. Monti F, Frasca F, Eynard D, Mannion D, Bronstein MM. Fake news detection on social media
  using geometric deep learning. arXiv preprint arXiv:190206673. 2019.
  27. Kumar S, Shah N. False information on web and social media: A survey. arXiv preprint
  arXiv:180408559. 2018.
  28. Mobini Dehkordi A. Introduction of designs and models in mixed research method. Strategy
  Quarterly. 2012;20(60): 217-34.
  29. Bayer S. Sterman, John. 2000. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a
  Complex World. Interfaces. 2004;34(4):324-7.
  30. Hidayatnoa A, Putrib DN, Rahmanc I, editors. Understanding the Dynamics of 6P Branding
  Strategy with Brand Equity for a Mature Customer-Goods Brand using a System Dynamics
  Model. Proceeding of the 13th International Conference on QIR (Quality in Research)
  Yogyakarta, Indonesia; 2013.
  31. Crescitelli E, Figueiredo JB. Brand equity evolution: a system dynamics model. BAR-Brazilian
  Administration Review. 2009;6:101-17.
  32. Datta H, Ailawadi KL, Van Heerde HJ. How well does consumer-based brand equity align with
  sales-based brand equity and marketing-mix response? Journal of Marketing. 2017;81(3):1-20.
  33. Shafeiha S, Saleh Ardestani A, Afshar Kazemi MA, Mirabi VR. Designing the Brand Equity
  Model and Forecasting the Future Process in Alborz Insurance Company with Using a System
  Dynamics Approach. Future study Management. 2017;28(109):75-89.
  34. Otto P, Bois JR, editors. Brand management facilitation: a system dynamics approach for
  decision makers. Proceedings of the International System Dynamics Conference; 2001.
  35. McGonagle T. “Fake news” False fears or real concerns? Netherlands Quarterly of Human
  Rights. 2017;35(4):203-9.
  36. Zhou X, Zafarani R. Fake news: A survey of research, detection methods, and opportunities.
  arXiv preprint arXiv:181200315. 201.2;8
  37. Rampersad G, Althiyabi T, Warner-Søderholm G, Bertsch A, Sawe E, Lee D, et al. Birds of a
  Feather: Homophily in Social Networks. Computers in Human Behavior. 2019;9(1):1-9.
  38. Lazer DM, Baum MA, Benkler Y, Berinsky AJ, Greenhill KM, Menczer F, et al. The science of
  fake news. Science. 2018;359(6380):1094-6.
  39. Ireton C, Journalism PJ. Fake News. & Disinformation: Handbook for Journalism Education and
  Training United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2018.
  40. Duffy A, Edson T, Rich L. Too good to be true, too good not to share: the social utility of fake
  news. . Information, Communication & Society. 2020;23(13):1965-79.