عدم تغییر HDL در حضور افزایش پاراکسوناز-1 در پاسخ به تمرینات TRX در زنان چاق میانسال غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد ساوه، ساوه، ایران (* نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: شواهد علمی از کاهش اثرات آنتی آتروژنیک و آنتی اکسیدانی PON-1 (PON1) در حضور چاقی حکایت دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر 8 هفته تمرین TRX بر PON1 و HDL در زنان چاق میانسال غیرفعال انجام گرفت.
روش کار: برای این منظور ، تعداد 28 زن چاق میانسال غیرفعال 30 تا 40 ساله (36 ≥ BMI ≥ 30) به شیوه تصادفی به گروه های TRX (8 هفته، 3 جلسه در هفته) و کنترل (عدم تمرین) تقسیم شدند. سطوح ناشتایی فعالیت PON-1 و HDL و شاخص های آنتروپومتریکی (وزن، دور شکم، شاخص توده بدن، چربی احشایی و درصد چربی بدن) در شرایط قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در هر دو گروه اندازه گیری شد. از آزمون آماری تی مستقل و همبسته جهت مقایسه سطوح پایه و تغییرات متغیرها بین دو گروه بین دو شرایط قبل و پس از برنامه تمرینی استفاده شد.
نتایج: تمرینات TRX به افزایش معنی دار PON-1 (016/0 = p) و کاهش شاخص های آنتروپومتریکی(05/0 >ρ) منجر شد اما سطوح HDL تغییر معنی داری پیدا نکرد(087/0 = p). هیچ یک از متغیرها در گروه کنترل تغییر نکردند(05/0 < ρ).
نتیجه گیری: علیرغم عدم تغییر HDL، اجرای تمرینات TRX بواسطه افزایش PON-1 با اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی آتروژنیکی در زنان چاق میانسال همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

No change in HDL in the presence of increased paraoxonase-1 in response to TRX training in obese middle-aged obese women

نویسندگان [English]

  • Sayede layli Housaini 1
  • Mojtaba Eizadi 2
1 Master of Sciences of Exercise Physiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Introduction: Scientific evidence suggests a reduction in the anti-atherogenic and antioxidant effects of paraoxonase-1 (PON1) in the presence of obesity. The aim of this study was to determine the effect of 8 weeks TRX on PON1 and HDL in inactive middle-aged obese women.
Methods: For this purpose, 28 sedentary middle-aged obese women aged 30-40 years of old (30 ≤ BMI ≤ 36) were randomly divided into of TRX (8 weeks, 3days/weekly, n= 14) and control (no training, n = 14) groups. Fasting levels of PON1 and HDL and anthropometric indices (Weight, abdominal circumference, body mass index, visceral fat, body fat percentage) were measured before and 48 hours after lasted exercise session in both groups. Independent and paired t-test was used to compare baseline levels and changes in variables between the two groups before and after the training program.
Results: TRX training led to a significant increase in PON1 (p= 0.016) a significant decrease in anthropometric indices (p < 0.05) and but HDL did not change significantly (p = 0.087). None of these variables were changed in the control group (p > 0.05).
Conclusion: Despite no change in HDL, TRX training by increasing PON1 is associated with antioxidant and anti-atherogenic effects in obese middle-aged women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRX exercise
  • Paraoxonase-1
  • Obesity
  • Atherogenic