بررسی اثر کشندگی نانومیکروحباب‌های اکسیژن، اوزون و هوا بر رده سلولی سرطان ملانوما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار،ایران

3 گروه ژنتیک پزشکی و پزشکی مولکولی

چکیده

مقدمه: ملانوم پوستی به عنوان یکی از مهاجمانه‌ترین انواع سرطان پوست است. این بیماری حدود 75 درصد از کل مرگ و میرهای ناشی از سرطان پوست را تشکیل می‌دهد و تاکنون درمان قطعی برای آن ارائه نشده است. در نتیجه تشخیص به هنگام و جلوگیری از پیشرفت این بیماری حائز اهمیت است. پژوهش‌های زیادی برای یافتن روش‌های درمان و بهبود سرطان ارائه شده است. یکی از جدیدترین روش‌ها در این زمینه استفاده از فناوری نانو برای تشخیص و مهار سلول‌های سرطانی است. در این تحقیق تاثیر استفاده از نانومیکروحباب‌های هوا، اکسیژن و اوزون بر رده سلولی A375 سرطان ملانوما مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها‌: رده سلولی A375 که با غلظت‎های مختلف نانومیکروحباب‎ها‌ی هوا، اکسیژن و اوزون تیمار شده اند توسط روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. به منظور سنجش زنده بودن سلول‌ها، به هر چاهک پلیت ماده MTT اضافه شده و سپس پلیت در انکوباتور قرار گرفته است.
یافته‌ها: طبق نتایج این تحقیق کاهش درصد زیست پذیری سلول‌های سرطانی A375 با افزایش غلظت نانومیکروحبابهای اکسیژن و اوزون پس از 24 ساعت نشان دهنده آپوپتوز بوده و مهار چشمگیری بر رشد این سلول‌ها داشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که نانومیکروحبابهای اکسیژن و اوزون در غلظت‌های بالا باعث مرگ سلولی رده سلول‌های A375 می‌شود. نتایج در این تحقیق کمک خواهد کرد که نقش نانومیکروحباب‌های هوا، اکسیژن و اوزون در درمان سرطان ملانوما بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the apoptotic Effect of Oxygen, Ozone and Air Nanomicrobubbles on Melanoma Cancer

نویسندگان [English]

  • Fateme Fazeli 1
  • fateme sadeghifar 2
  • hamid reza rahimi 3
1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 Department of Medical Genetics and Molecular Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Skin melanoma is one of the most invasive types of skin cancer. It accounts for about 75% of all skin cancer deaths and has not yet been definitively treated. As a result, early diagnosis and prevention of the disease is important. Much research has been done to find ways to treat and cure cancer. One of the newest methods in this field is the use of nanotechnology to detect and inhibit cancer cells. In this study, the effect of using Nano microbubbles of Air, Oxygen and Ozone on A375 melanoma cancer cell line was evaluated.
Materials and Methods: A375 cell line treated with different concentrations of Nano microbubbles of Air, Oxygen and Ozone and were evaluated by MTT method. In order to measure cell viability, MTT plate was added to each well and then the plate was incubated.
Results: According to the results of this study, a decrease in the viability of A375 cancer cells with an increase in the concentration of Oxygen and Ozone Nano microbubbles after 24 hours indicates apoptosis and has a significant inhibition of the growth of these cells.
Conclusion: The results of this study indicate that Nano microbubbles of Oxygen and Ozone in high concentrations cause cell death of A375 cell line. The results of this study will help investigate the role of Nano microbubbles of Air, Oxygen and Ozone in the treatment of melanoma cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melanoma cancer؛ Nanomicrobubbles of Air
  • Oxygen and Ozone؛ MTT؛ IC50