بررسی شیوع فشار خون و میزان اطلاع و کنترل آن در افراد 35-65 ساله بین سالهای 86-88 در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات قلب، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

2 مرکز بین المللی یونسکو برای علوم پایه مرتبط با بهداشت و تغذیه انسانی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مرکز تحقیقات قلب و عروق. دانشکده پرشکی.دانشگاه علوم پزشکی مشهد.مشهد.ایران

5 استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 مرکز بین المللی تیپ دو یونسکو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: فشار خون یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی است و نقش مهمی در پیشرفت سکته مغزی، سکته قلبی، نارسایی قلبی و نارسایی کلیه دارد. لذا هدف این مطالعه بررسی شیوع فشار خون در جمعیت مشهد و میزان کنترل آن در افراد تحت درمان است.
روش کار: این مطالعه بر روی جمعیت کوهورت مشهد انجام شد. افراد در این مطالعه به سه گروه سالم، مبتلا به پیش فشار خون و مبتلا به فشار خون دسته بندی شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ها کمتر از 5% در نظر گرفته شد.
نتایج: در این مطالعه مقطعی 9704 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 33.4% سالم، 35% مبتلا به پیش فشار خون و 31.6% مبتلا به فشار خون بودند و 44.3% از بیماری خود مطلع بودند. شیوع فشار خون در مردان کمتر از 40 سال 15.9% و بیش از زنان بود. از کل افراد مبتلا به فشار خون در این مطالعه 58.5% از بیماری خود آگاه بودند. از کل افراد مبتلا به فشار خون در 24% افراد بیماری کنترل شده بود
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیش از یک سوم افراد جمعیت مورد مطالعه مبتلا به فشار خون و بیش از یک سوم مبتلا به پیش فشار خون بودند. همچنین بیش از نیمی از افراد از ابتلا به فشار خون آگاهی نداشتند و از افراد آگاه به بیماری خود تنها 24% توانسته بودند بیماری خود را کنترل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of hypertension and its control in population aged 35-65 between 1386-1388 in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Mohsen Mouhebati 1
 • Susan Darroudi 2
 • Alireza Heidari Bakavoli 3
 • Mahmoud Ebrahimi 4
 • Habibollah Esmaily 5
 • Majid Ghayour-mobarhan 6
1 Cardiovascular Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Student research committee, International UNESCO center for Health-Related Basic Sciences and Human Nutrition, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 cardiovascular research center, faculty of medicine, Mashhad, Iran
4 cardiovascular research center, faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Department of Epidemiology and Biostatistics, Social Determinants of Health Research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,Iran
6 International UNESCO center for Health-Related Basic Sciences and Human Nutrition, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Blood pressure is one of the most important risk factors for cardiovascular disease and plays an important role in the progression of stroke, myocardial infarction, heart failure and kidney failure. Therefore, the aim of this study was to investigate the prevalence of hypertension and its control in MASHAD cohort study.
Methods: This study was performed on the MASHAD cohort study. Subjects in this study were divided into three groups with normotensive, pre-hypertensive and hypertensive subjects. The significance level of the tests was considered less than 5%.
Results: In this cross-sectional study, 9704 individuals were recruited, of which 33.4% were healthy, 35% had pre-hypertension and 31.6% had hypertension. The prevalence of hypertension in men under 40 years was 15.9% and it was more than women. Also, the frequency of hypertension in women but not in men increased with age. Of all patients with hypertension in this study, 58.5% were aware of their disease. This number was 43.4% in men and 66.6% in women. Hypertension was controlled in 24% of patients, 16.3% of men and 28.6% of women.
Conclusion: The results of this study showed that more than one third of the study population had high blood pressure and more than one third had pre-hypertension. Also, more than half of the people were not aware of their blood pressure, and only 24% of those who were aware of their disease were able to control their disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prevalence
 • hypertension
 • prehypertension
 • MASHAD cohort study
 1. Wu Y, Huxley R, Li L, Anna V, Xie G, Yao C, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of
  hypertension in China: data from the China National Nutrition and Health Survey 2002. Circulation.
  2008;118(25):2679-86.
  2. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo Jr JL, et al. Seventh report
  of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure.
  hypertension. 2003;42(6):1206-52.
  3. Golan DE, Tashjian AH, Armstrong EJ. Principles of pharmacology: the pathophysiologic basis
  of drug therapy: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
  4. Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J. Global burden of
  hypertension: analysis of worldwide data. The lancet. 2005;365(9455):217.23-
  5. Gu D, Reynolds K, Wu X, Chen J, Duan X, Muntner P, et al. Prevalence, awareness, treatment,
  and control of hypertension in China. Hypertension. 2002;40(6):920-7.
  6. Niebylski M. World Hypertension Day.
  7. Ishii M. The sixth report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation,
  and treatment of high blood pressure, and 1999 world health organization-international society of
  hypertension guidelines for the management of hypertension. Nihon rinsho Japanese journal of clinical
  medicine. 2000;58:267-75.
  8. Ghayour-Mobarhan M, Moohebati M, Esmaily H, Ebrahimi M, Parizadeh SMR, HeidariBakavoli AR, et al. Mashhad stroke and heart atherosclerotic disorder (MASHAD) study: design,
  baseline characteristics and 10-year cardiovascular risk estimation. International journal of public health.
  2015;60(5):561-72.
 2. 9. Chobanian A. National heart, lung, and blood institute; national high blood pressure education
  program coordinating committee. seventh report of the joint national committee on prevention, detection,
  evaluation, and treatment of high blood pressure. Hypertension. 2003;42:1206-52.
  . بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به al etشاکری, افشاری, آقاجانی, حسین, محمدی د, ابراهیم, .10
  اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا )ع( مشهد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 2016;59(3:)8-171.
  11. Egan BM, Zhao Y, Axon RN. US trends in prevalence, awareness, treatment, and control of
  hypertension, 1988-2008. Jama. 2010;303(20):2043-50.
  12. Esteghamati A, Abbasi M, Alikhani S, Gouya MM, Delavari A, Shishehbor MH, et al.
  Prevalence, awareness, treatment, and risk factors associated with hypertension in the Iranian population:
  the national survey of risk factors for noncommunicable diseases of Iran. American journal of
  hypertension.620-6:)6(21;2008 .
  13. van Rossum CT, van de Mheen H, Witteman JC, Hofman A, Mackenbach JP, Grobbee DE.
  Prevalence, treatment, and control of hypertension by sociodemographic factors among the Dutch
  elderly. Hypertension. 2000;35(3):814-21.
  14. Fryar CD ,Ostchega Y, Hales CM, Zhang G, Kruszon-Moran D. Hypertension prevalence and
  control among adults: United States, 2015-2016. 2017.
  15. Beunza JJ, Martínez-González MÁ, Ebrahim S, Bes-Rastrollo M, Núñez J, Martínez JA, et al.
  Sedentary behaviors and the risk of incident hypertension: the SUN Cohort. American journal of
  hypertension. 2007;20(11):1156-62.
  16. Warburton DE, Charlesworth S, Ivey A, Nettlefold L, Bredin SS. A systematic review of the
  evidence for Canada's Physical Activity Guidelines for Adults .International journal of behavioral
  nutrition and physical activity. 2010;7(1):1-220.
  17. Cornelissen VA, Smart NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta‐
  analysis. Journal of the American heart association. 2013;2(1):e004473.
  18. Whelton PK, He J, Appel LJ, Cutler JA, Havas S, Kotchen TA, et al. Primary prevention of
  hypertension: clinical and public health advisory from The National High Blood Pressure Education
  Program. Jama. 2002;288(15):1882-8.
  19. Moraes-Silva IC, Mostarda C, Moreira ED, Silva KAS, dos Santos F, De Angelis K, et al.
  Preventive role of exercise training in autonomic, hemodynamic, and metabolic parameters in rats under
  high risk of metabolic syndrome development. Journal of applied physiology. 2013;114(6.786-91:)
  20. Araujo AJSd, Santos ACVd, Souza KdS, Aires MB, Santana-Filho VJ, Fioretto ET, et al.
  Resistance training controls arterial blood pressure in rats with L-NAME-induced hypertension.
  Arquivos brasileiros de cardiologia. 2013;100:339-46.
  21. Brown MD, Feairheller DL. Are there race-dependent endothelial cell responses to exercise?
  Exercise and sport sciences reviews. 2013;41(1):44.
  22. Feairheller DL, Park J-Y, Rizzo V, Kim B, Brown MD. Racial differences in the responses to
  shear stress in human umbilical vein endothelial cells. Vascular health and risk management. 2011;7:425.
  23. Minh HV, Byass P, Huong DL, Chuc NTK, Wall S. Risk factors for chronic disease among
  rural Vietnamese adults and the association of these factors with sociodemographic variables: findings
  from the WHO STEPS survey in rural Vietnam, 2005. 2007.
  24. Le C, Chongsuvivatwong V, Geater A. Contextual socioeconomic determinants of
  cardiovascular risk factors in rural south-west China: a multilevel analysis. BMC Public Health.
  2.1-8:)1(7;007
  25. Lipowicz A. Hypertension among Polish males during the economic transition. Economics &
  Human Biology. 2007;5(1):61-73.
  26. Samal D, Greisenegger S, Auff E, Lang W, Lalouschek W. The relation between knowledge
  about hypertension and education in hospitalized patients with stroke in Vienna. Stroke.
  2007;38(4):1304-8.
  27. Morenoff JD, House JS, Hansen BB, Williams DR, Kaplan GA, Hunte HE. Understanding
  social disparities in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control: the role of neighborhood
  context. Social science & medicine. 2007;65(9):1853-66.
  28. Pereira M, Lunet N, Azevedo A, Barros H. Differences in prevalence, awareness, treatment and
  control of hypertension between developing and developed countries. Journal of Hypertension.
  2009;27(5.)
  29. Wang Y, Wang QJ. The prevalence of prehypertension and hypertension among US adults
  according to the new joint national committee guidelines: new challenges of the old problem. Archives
  of internal medicine. 2004;164(19):2126-34.
  30. HAGHDOUST A, Sadeghirad B, REZAZADEH KM. Epidemiology and heterogeneity of
  hypertension in Iran: a systematic review. 2008.