بررسی شیوع فشار خون و میزان اطلاع و کنترل آن در افراد 35-65 ساله بین سالهای 86-88 در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات قلب، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

2 مرکز بین المللی یونسکو برای علوم پایه مرتبط با بهداشت و تغذیه انسانی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مرکز تحقیقات قلب و عروق. دانشکده پرشکی.دانشگاه علوم پزشکی مشهد.مشهد.ایران

5 استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 مرکز بین المللی تیپ دو یونسکو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: فشار خون یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی است و نقش مهمی در پیشرفت سکته مغزی، سکته قلبی، نارسایی قلبی و نارسایی کلیه دارد. لذا هدف این مطالعه بررسی شیوع فشار خون در جمعیت مشهد و میزان کنترل آن در افراد تحت درمان است.
روش کار: این مطالعه بر روی جمعیت کوهورت مشهد انجام شد. افراد در این مطالعه به سه گروه سالم، مبتلا به پیش فشار خون و مبتلا به فشار خون دسته بندی شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ها کمتر از 5% در نظر گرفته شد.
نتایج: در این مطالعه مقطعی 9704 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 33.4% سالم، 35% مبتلا به پیش فشار خون و 31.6% مبتلا به فشار خون بودند و 44.3% از بیماری خود مطلع بودند. شیوع فشار خون در مردان کمتر از 40 سال 15.9% و بیش از زنان بود. از کل افراد مبتلا به فشار خون در این مطالعه 58.5% از بیماری خود آگاه بودند. از کل افراد مبتلا به فشار خون در 24% افراد بیماری کنترل شده بود
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیش از یک سوم افراد جمعیت مورد مطالعه مبتلا به فشار خون و بیش از یک سوم مبتلا به پیش فشار خون بودند. همچنین بیش از نیمی از افراد از ابتلا به فشار خون آگاهی نداشتند و از افراد آگاه به بیماری خود تنها 24% توانسته بودند بیماری خود را کنترل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of hypertension and its control in population aged 35-65 between 1386-1388 in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mouhebati 1
  • Susan Darroudi 2
  • Alireza Heidari Bakavoli 3
  • Mahmoud Ebrahimi 4
  • Habibollah Esmaily 5
  • Majid Ghayour-mobarhan 6
1 Cardiovascular Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Student research committee, International UNESCO center for Health-Related Basic Sciences and Human Nutrition, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 cardiovascular research center, faculty of medicine, Mashhad, Iran
4 cardiovascular research center, faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Department of Epidemiology and Biostatistics, Social Determinants of Health Research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,Iran
6 International UNESCO center for Health-Related Basic Sciences and Human Nutrition, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Blood pressure is one of the most important risk factors for cardiovascular disease and plays an important role in the progression of stroke, myocardial infarction, heart failure and kidney failure. Therefore, the aim of this study was to investigate the prevalence of hypertension and its control in MASHAD cohort study.
Methods: This study was performed on the MASHAD cohort study. Subjects in this study were divided into three groups with normotensive, pre-hypertensive and hypertensive subjects. The significance level of the tests was considered less than 5%.
Results: In this cross-sectional study, 9704 individuals were recruited, of which 33.4% were healthy, 35% had pre-hypertension and 31.6% had hypertension. The prevalence of hypertension in men under 40 years was 15.9% and it was more than women. Also, the frequency of hypertension in women but not in men increased with age. Of all patients with hypertension in this study, 58.5% were aware of their disease. This number was 43.4% in men and 66.6% in women. Hypertension was controlled in 24% of patients, 16.3% of men and 28.6% of women.
Conclusion: The results of this study showed that more than one third of the study population had high blood pressure and more than one third had pre-hypertension. Also, more than half of the people were not aware of their blood pressure, and only 24% of those who were aware of their disease were able to control their disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • hypertension
  • prehypertension
  • MASHAD cohort study