تاثیر فعالیت ورزشی با شدت و حجم متفاوت بر بیان ژن‌های PDGF-B و FGF-2 بافت چربی زیر پوستی موش‎های صحرایی نژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، کرج، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران.

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرفسور حسابی، تفرش، ایران

چکیده

زمینه و هدف: چاقی زمینه‌ساز بروز بیماری‌های مختلفی می‌باشد، از این‌رو رشد بافت چربی با تغییرات آنژیوژنز در ارتباط است. تأثیر تمرین ورزشی بر تنظیم آنژیوژنز بافت‌ها توسط برخی مطالعات نشان داده شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر فعالیت ورزشی با شدت و حجم متفاوت بر بیان ژن‌های رشدی مشتق از پلاکت (PDGF-B) و رشد فیبروبلاست-2 (FGF-2) بافت چربی زیرپوستی موش‎های صحرایی ویستار بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی کنترل شده با گروه شاهد، 24 سر موش صحرایی نژاد ویستار (8 هفته‌ای با وزن 33 ± 237 گرم) تحت شرایط استاندارد نگه‌داری و به‌طور تصادفی به 3 گروه تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT)، تمرین با شدت متوسط (MIT) و کنترل (Co) تقسیم شدند. گروه‌های HIIT (28 دقیقه، شامل 4 تناوب با شدت زیاد 90% تا 100% و شدت کم 50% تا 60% VO2max) و MIT (37 دقیقه با شدت 65 درصد VO2max) تحت 8 هفته تمرین ورزشی قرار گرفتند. نمونه برداری بافتی 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی انجام و میزان بیان ژن های PDGF-B و FGF-2 به روش qRT-PCR اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ آنووآ یک-طرفه و تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 05/0>α استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج داده‌ها نشان داد تمرینات HIIT و MIT باعث افزایش معنی‌دار بیان ژن‌های PDGF-B و FGF-2 بافت چربی موش‌های صحرایی نسبت به گروه کنترل شد (هر دو 001/0P=).
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر، هر دو پروتکل تمرینی اثرات یکسانی بر روند آنژیوژنز بافت چربی زیر جلدی به‌همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of exercise activity with different intensity and volume on the expression of PDGF-B and FGF-2 genes in subcutaneous adipose tissue o f Wistar rats.

نویسندگان [English]

  • Noshin Sarikhani 1
  • Majid Gholipour 2
  • Mohammad Malekipooya 3
1 Master of Sports Physiology, Karaj, Payame Noor University, Alborz, Iran.
2 2- Department of Physical Education, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
3 Department of Exercise Physiology, Professor Hesabi Branch, Islamic Azad University Professor Hesabi,Tafresh, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Obesity is the cause of various diseases and in this regard, the growth of adipose tissue is associated with changes in angiogenesis. The effect of exercise on regulation of adipose tissue angiogenesis has been shown by some studies. The aim of the present study was to investigate the effect of exercise activity with different intensity and volume on the expression of PDGF-B and FGF-2 genes in subcutaneous adipose tissue of Wistar rats.
Materials and Methods: In this experimental study 24 rats (8 weeks old weighing 237±33 g) were kept under standard conditions and were randomly divided into 3 groups High Intensity Interval Training, Moderate Intensity Training and Control. HIIT (28 minutes, including 4 intervals of high intensity at 90 to 100% VO2max and low intensity at 50 to 60% VO2max) and MIT (37 minutes with an intensity of 65% VO2max) groups underwent 8 weeks exercise training. Tissue sampling was performed 24 hours after the last exercise training session and expression of PDGF-B and FGF-2 genes were measured by qRT-PCR. One-way ANOVA and Tukey post-hoc tests were used to analyze the data at the significance level of α <0.05.
Results: The results showed that HIIT and MIT significantly increased PDGF-B and FGF-2 gene expression in rat adipose tissue compared to the control group (both P=0.001).
Conclusion: It seems that according to the findings of the present study, both training protocols have the same effects on the process of angiogenesis of subcutaneous adipose tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Interval Training
  • Moderate Intensity Training
  • Adipose Tissue
  • PDGF-B
  • FGF-2