اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه آموزشی فیزیولوژی، واحد شیراز، دانشکده علوم، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه:
سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان است. تشخیص و درمان می‌توانند شدیدا استرس‌زا باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی، افسردگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان است
روش کار: طرح پژوهشی نیمه‌آزمایشی، ازنوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل30 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهد بود، افراد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای آزمودنی‌های گروه آزمایش جلسات درمانی به مدت هشت جلسه 90 دقیقه‌ای در هفته توسط روانشناس بالینی آموزش دیده برگزار گردید و گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکردند.
برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه های افسردگی بک (BDI-II)، کیفیت زندگی SF36 و به منظور بررسی اندازه‌گیری سطح کورتیزول، نمونه گیری خون بین ساعت 8 الی 10 صبح قبل از شروع اولین و بعد از آخرین جلسه درمان به عمل آمد. در بخش آمار ضمن گزارش توصیفی داده‌ها و بررسی مفروضه‌های تحلیل کواریانس (آزمون شاپیرو ویلک، آزمون لوین، آزمون همگنی شیب خط رگرسیون و ..) از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده شده است.
نتایج: نتایج نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش افسردگی، افزایش کیفیت زندگی و افزایش میزان کورتیزول سرم از سطح پایین به سطح متوسط محدوده طبیعی آزمایشگاهی موثر می‌باشد(P <0.001).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی می‌تواند بعنوان مداخله‌ای موثر در جهت ارتقا سلامت روان در بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression,Quality of Life and Serum Cortisol Levels in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Zahra Olyaee 1
  • Massoud Mohammadi 2
  • Kazem Anvari 3
  • Seyed Ebrahim Hosseini 4
1 PhD Student, Department of Clinical Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor Department of Clinical of Psycholog , Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Cancer Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor Department of physiology, Shiraz Branch, Faculty of Science, Zand Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction:
Breast cancer is the most common type of cancer among women. Diagnosis and treatment can all be extremely stressful. This study aimed to review mindfulness-based cognitive therapy on quality of life, depression, and serum cortisol levels in women with breast cancer.

Materials and methods:
This study is a quasi-experimental research project of pre test-posttest with the control group. The statistical society contains 30 women with breast cancer referred to Omid Hospital in Mashhad that they were selected by sampling method and they were randomly divided into two groups of 15 people of the experimental and control group.
To do the therapy, a trained clinical psychologist held 8 sessions of 90 minutes per week for the experimental group, while the control group received no treatment session.
To measure variables from Beck depression questionnaires (BDI-II), quality of life SF36, and to evaluate cortisol levels, the blood samples were taken between 8 and 10 am before the first and last treatment sessions were started. In the statistics section, while describing the data descriptively and examining the assumptions of analysis of covariance (Shapiro-Wilk test,,Levin test, regression line homogeneity test and ..)statistical test of analysis of covariance was used.
Results: The results showed that mindfulness-based cognitive therapy is effective in reduced depression and enhanced quality of life and increased serum cortisol from low to moderate levels within the normal laboratory range (P <0.001).
Conclusion:The results showed that mindfulness-based cognitive therapy can be used as an effective intervention to promote mental health in patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy
  • Quality of life
  • Cortisol
  • Depression
  • Breast Cancer