مدل یابی ساختاری اختلال شخصیت مرزی بر پایه تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‌ای و ادراک از فرزندپروری مادر با نقش میانجی خلق و خو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 دانشیارگروه روان‌شناسی بالینی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

4 استادیارگروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اختلال شخصیت مرزی، اختلال شدید و ناتوان کننده‌ای است که در یک تا دو درصد از جمعیت عمومی تخمین زده شده است. پژوهش حاضر با هدف مدل یابی ساختاری اختلال شخصیت مرزی بر پایه تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‌ای و ادراک از فرزندپروری مادر با نقش میانجی خلق و خو انجام شد.
روش کار: جامعه آماری پژوهش را افراد با اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به مراکز درمانی (کلینیک‌ها و بیمارستان‌های روانپزشکی) در شهر تهران درسال های97-98 تشکیل دادند که با روش نمونه‎گیری هدفمند تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه پرسشنامه مقیاس شخصیت مرزی (BPI) لیشنرینگ (1999) ، پرسشنامه شخصیت خلق و خوی (TCI) کلونینجر و همکاران (1993)، پرسشنامه تجربه‌های کودک آزاری ( CASRS) محمدخانی و همکاران (2003) و پرسشنامه ذهنیت طرحواره‌ای (SMQ) و پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده (POPS)گرولینگ و همکاران (1997) بود.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد خلق و خو در رابطه بین تروماهای اوایل زندگی با شخصیت مرزی نقش میانجی دارد. خلق و خو در رابطه بین ذهنیت طرحواره‌ای با شخصیت مرزی نقش میانجی دارد و خلق و خو در رابطه بین فرزندپروری مادر با شخصیت مرزی نقش میانجی دارد (P<0. 05)
نتیجه گیری: پژوهش حاضر نقش خلق و خو ، تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‎ای و شیوه‎های فرزندپروری ادراک شده مادر را در تبیین اختلال شخصیت مرزی مورد تأیید قرار داد که مبانی نظری لازم برای تدوین برنامه‌های پیشگیرانه در اختیار متخصصان بالینی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of borderline personality disorder based on early life trauma, schema mentality and perception of maternal parenting with the mediating role of emotion regulation difficulty

نویسندگان [English]

 • shirin kiaei 1
 • fatemeh golshani 2
 • sozan emami pour 3
 • Anita Baghdasarians 4
 • mohammad mahdi badiei 5
1 PhD Student in General Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of General Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Clinical Educational Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of General Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Borderline personality disorder is a severe and debilitating disorder that is estimated in one to two percent of the general population. The aim of this study was to structurally model borderline personality disorder based on early life trauma, schema mentality and perception of maternal parenting with the role of mood mediator.
Methods: The statistical population of the study consisted of people with borderline personality disorder referred to medical centers (clinics and psychiatric hospitals) in Tehran in the years 1997-98 that 250 people were selected as a sample by purposive sampling. Data collection tools included Borderline Personality Scale (BPI) Questionnaire (1999), Mood Personality Questionnaire (TCI), Cloninger et al (1993), Child Abuse Experience Questionnaire (CASRS), Mohammadkhani et al (2003) and Mentality Questionnaire. Schematic (SMQ) and Perceived Parenting Methods Questionnaire (POPS) by Grolling et al (1997). Data analysis was performed by structural equation modeling (SEM) and using SPSS24 software.
Findings: The findings showed that mood plays a mediating role in the relationship between early life trauma and borderline personality. Mood mediates the relationship between schema mentality and borderline personality and mood mediates the relationship between maternal parenting and borderline personality (P <0. 05)
Conclusion: The present study confirmed the role of mood, early life traumas, schema mentality and perceived parenting practices in explaining borderline personality disorder, which provide the theoretical basis for preventive programs to clinical professionals. Gives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mood
 • Early life traumas
 • Schema mentality
 • Parenting practices
 • Boundary personality
 1. Kaplan C, Tarlow N, Stewart JG, Aguirre B, Galen G, Auerbach RP. Borderline personality
  disorder in youth: The prospective impact of child abuse on non-suicidal self-injury and
  suicidality. Comprehensive psychiatry. 2016 Nov 1;71:86-94.
  2. Apfelbaum S, Regalado P, Herman L, Teitelbaum J, Gagliesi P. La comorbilidad del
  trastorno bipolar con trastornos de la personalidad tipo B como indicador de severidad
  clínica y desregulación afectiva. Actas Españolas de Psiquiatria. 2013 Sep 1;41 (5).
  3. Schienle A, Leutgeb V, Wabnegger A. Symptom severity and disgust-related traits in
  borderline personality disorder: the role of amygdala subdivisions. Psychiatry Research:
  Neuroimaging. 2015 Jun 30;232 (3):203-7.
  4. Ball JS, Links PS. Borderline personality disorder and childhood trauma: evidence for a
  causal relationship. Current psychiatry reports. 2009 Feb 1;11 (1):63-8.
  5. Giugliano JR. Object relations treatment of a woman with borderline personality disorder
  from a Mahlerian perspective: A case illustration. Clinical Case Studies. 2012 Dec;11
  (6):441-56.
  6. Paris J, Zweig-Frank H. The 27-year follow-up of patients with borderline personality
  disorder. Comprehensive psychiatry. 2001 Nov.
  7. Trull TJ. Structural relations between borderline personality disorder features and putative
  etiological correlates. Journal of Abnormal Psychology. 2001 Aug;110 (3):471.
  8. Infurna MR, Brunner R, Holz B, Parzer P, Giannone F, Reichl C, Fischer G, Resch F, Kaess
  M. The specific role of childhood abuse, parental bonding, and family functioning in female
  adolescents with borderline personality disorder. Journal of personality disorders. 2016
  Apr;30 (2):177-92.
  9. Bandelow B, Gutermann J, Peter H, Wedekind D. Early traumatic life events, parental
  attitudes, family history, and birth risk factors in patients with depressive disorder and
  healthy controls. International journal of psychiatry in clinical practice. 2013 Feb 1;17
  (1):56-63.
  10.Hiraoka R, Crouch JL, Reo G, Wagner MF, Milner JS, Skowronski JJ. Borderline
  personality features and emotion regulation deficits are associated with child physical abuse
  potential. Child abuse & neglect. 2016 Feb 1;52:177-84.
  11.Kuo JR, Khoury JE, Metcalfe R, Fitzpatrick S, Goodwill A. An examination of the
  relationship between childhood emotional abuse and borderline personality disorder features:
  The role of difficulties with emotion regulation. Child abuse & neglect. 2015 Jan 1;39:147-
  55.
  12.Lobbestael J, Arntz A, Sieswerda S. Schema modes and childhood abuse in borderline and
  antisocial personality disorders. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry.
  2005 Sep 1;36 (3):240-53.
  13.Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: A practitioner's guide. guilford press;
  2006 Nov 1.
 2. 14.Young, J. E. , Klosko, J. S. , & Weishaar, M. E (2003). Schema therapy: a practitioner's
  guide. NY: Guilford Press.
  15.Vanwoerden S, Kalpakci A, Sharp C. The relations between inadequate parent-child
  boundaries and borderline personality disorder in adolescence. Psychiatry research. 2017
  Nov 1;257:462-71.
  16.Shshsmst Fatima, Sabeti Alireza , Rezvani, Samaneh. Investigating the relationship between
  parenting styles and early maladaptive schemas. Educational Psychology Studies,2011, 11
  (2), 239-254.. [Pesrsian]
  17.Grolnick WS, Ryan RM, Deci EL. Inner resources for school achievement: Motivational
  mediators of children's perceptions of their parents. Journal of educational psychology. 1991
  Dec;83 (4):508.
  18.Giannotta F, Rydell AM. The role of the mother-child relationship in the route from child
  ADHD to adolescent symptoms of depressed mood. Journal of adolescence. 2017 Dec
  1;61:40-9.
  19.Masoudian S. The relationship between personality traits and parenting styles of parents with
  the child's mood. Faculty of Psychology, Department of General Psychology, Thesis for
  Master's Degree in Psychology. Islamic Azad University, Shahroud Science and Research
  Unit. 2016. [Pesrsian]
  20.Baryshnikov, I. , Joffe, G. , Koivisto, M. , Melartin, T. , Aaltonen, K. , Suominen, K. ,
  Rosenström, T. , Näätänen, P. , Karpov, B. , Heikkinen, M. and Isometsä, E. , 2017.
  Relationships between self-reported childhood traumatic experiences, attachment style,
  neuroticism and features of borderline personality disorders in patients with mood disorders.
  Journal of affective disorders, 210, pp. 82-89.
  21.Rezaeian H ,. Manirpour N , Ahmadi M ,Heratian A (1396). The Role of Natural
  Characteristics and Parenting Styles in Predicting Areas of Self-Governance and Impaired
  Functionality, Orientation, and Early Adaptive Schemas. Cultural and Educational Quarterly
  of Women and Family , 2015, 40: 147-127. [Pesrsian]
  22.Paul Schlette. `Sven Brandstrom` Martin Eisemann` Soren Sigvardsson`. Per-Olof Nyiander`
  Rolf Adolfsson & Carlo Perris. Perceived parental rearing behaviours and temperament and
  character in healthy adults. Person Individ. Diff 1997,24-5,661-668.
  23.Akiskal HS, Akiskal K, Allilaire JF, Azorin JM, Bourgeois ML, Sechter D, Fraud JP,
  Chatenêt-Duchêne L, Lancrenon S, Perugi G, Hantouche EG. Validating affective
  temperaments in their subaffective and socially positive attributes: psychometric, clinical and
  familial data from a French national study. Journal of affective disorders. 2005 Mar 1;85 (1-
  2):29-36.
  24.Thimm JC. Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective.
  Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2010 Dec 1;41 (4):373-80.
  25.Goldberg JF, Gerstein RK, Wenze SJ, Welker TM, Beck AT. Dysfunctional attitudes and
  cognitive schemas in bipolar manic and unipolar depressed outpatients: Implications for
  cognitively based psychotherapeutics. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2008
  Mar 1;196 (3):207-10.
  26.Hawke LD, Provencher MD, Arntz A. Early Maladaptive Schemas in the risk for bipolar
  spectrum disorders. Journal of Affective Disorders. 2011 Oct 1;133 (3):428-36.
  27.Cline MS, Blume J, Cawley S, Clark TA, Hu JS, Lu G, Salomonis N, Wang H, Williams A.
  ANOSVA: a statistical method for detecting splice variation from expression data.
  Bioinformatics. 2005 Jun 1;21 (suppl_1):i107-15.
  28.Homan H. Understanding the scientific method in behavioral sciences, Samt Publications,
  2018.
  29.Leichsenring F. Development and first results of the Borderline Personality Inventory: A
  self-report instrument for assessing borderline personality organization. Journal of
  Personality Assessment. 1999 Aug 1;73 (1):45-63.
  30.Mohamad zadeh A, Rezaei. Validation of the Borderline Personality Questionnaire in Iranian
  Society, Behavioral Sciences, 2011, 5 (3): 267-278. [Pesrsian]
 3. 31.Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR. A psychobiological model of temperament and
  character. Archives of general psychiatry. 1993 Dec 1;50 (12):975-90.
  32.Kaviani H, Poor Naseh M. Validation Of Temperament And Character Inventory (TCI) In
  Iranian Sample: Normative Data. Tehran Univ Med J. 2005; 63 (2) :89-98. [Pesrsian]
  33.Mohammadkhani P, Mahmoudi A , Ahmadi H , Jamshidi R. Prepared and validated Finding
  a child abuse questionnaire. Master Thesis, 2003. [Pesrsian]
  34.Young, J. E, & Brown, G, 1994, Young schema questionnaire: A schema-focused approach,
  Cognitive Therapy for Personality Disorders, Sarasota, LF, professional resource press, p.
  63-76.
  35.Beck AT, Freeman A. Associates. Cognitive therapy of personality disorders. 1990, 81.
  36.Lobbestael J, Arntz A, Sieswerda S. Schema modes and childhood abuse in borderline and
  antisocial personality disorders. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry.
  2005 Sep 1;36 (3):240-53.
  37.Karshki H, Kharazi S A,N , Ejei J, Ghazi Tabatabai, S M. Relationship between family
  environmental perceptions, motivational beliefs and self-regulated learning, Journal of
  Scientific-Research Psychology. 2009. 50 (2): 190-205. [Pesrsian]
  38.Kharazi A , Karshki H. Investigating the relationship between parental perception
  components and self-regulated learning strategies. New Journal of Cognitive Sciences. 2009.
  11 (1): pp. 55-49. [Pesrsian]
  39.Goodman J, Fertuck E, Chesin M, Lichenstein S, Stanley B. The moderating role of rejection
  sensitivity in the relationship between emotional maltreatment and borderline symptoms.
  Personality and Individual Differences. 2014 Dec 1;71:146-50.
  40.van Dijke A, Ford JD, van Son M, Frank L, van der Hart O. Association of childhoodtrauma-by-primary caregiver and affect dysregulation with borderline personality disorder
  symptoms in adulthood. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy.
  2013 May;5 (3):217.
  41.Igarashi H, Hasui C, Uji M, Shono M, Nagata T, Kitamura T. Effects of child abuse history
  on borderline personality traits, negative life events, and depression: A study among a
  university student population in Japan. Psychiatry research. 2010 Dec 30;180 (2-3):120-5.
  42.Linehan MM, Bohus M, Lynch TR. Dialectical behavior therapy for pervasive emotion
  dysregulation. Handbook of emotion regulation. 2007;1:581-605.
  43.Sleuwaegen E, Claes L, Luyckx K, Berens A, Vogels C, Sabbe B. Subtypes in borderline
  patients based on reactive and regulative temperament. Personality and Individual
  Differences. 2017 Apr 1;108:14-9.
  44.Mącik D. Early maladaptive schemas, parental attitudes and temperament, and the evolution
  of borderline and avoidant personality features–the search for interdependencies. Psychiatria
  i Psychologia Kliniczna. 2018;18 (1).
  45.Tschan T, Peter-Ruf C, Schmid M, In-Albon T. Temperament and character traits in female
  adolescents with nonsuicidal self-injury disorder with and without comorbid borderline
  personality disorder. Child and adolescent psychiatry and mental health. 2017 Dec;11 (1):1-
  0.
  46.Toda H, Inoue T, Tanichi M, Saito T, Nakagawa S, Masuya J, Tanabe H, Yoshino A,
  Kusumi I. Affective temperaments play an important role in the relationship between child
  abuse and the diagnosis of bipolar disorder. Psychiatry research. 2018 Apr 1;262:13-9.
  47.Wolff KT, Baglivio MT, Klein HJ, Piquero AR, DeLisi M, Howell JC. Adverse childhood
  experiences (ACEs) and gang involvement among juvenile offenders: assessing the
  mediation effects of substance use and temperament deficits. Youth violence and juvenile
  justice. 2020 Jan;18 (1):24-53.
  48.Sexton E. Adverse Childhood Experiences (ACEs) and Temperament in Children Aged 14 to
  36-months.
  49.Pancar Yuksel E, Durmus D, Sarisoy G. Perceived stress, life events, fatigue and
  temperament in patients with psoriasis. Journal of International Medical Research. 2019
  Sep;47 (9):4284-91. 
 4. 50.Clark LA, Watson D, Mineka S. Temperament, personality, and the mood and anxiety
  disorders. Journal of abnormal psychology. 1994 Feb;103 (1):103.
  51.Hanaei N , Mahmoud Alilou M , Bakhshipour Rudsari A , Akbari E. Schematic mentalities,
  child abuse experiences, and attachment styles in borderline personality disorder. Clinical
  Psychology and Personality, 2015; 13 (1): 101-120.
  52.Nabizadeh Chianeh Q , Poursharifi H , Farnam A , Ghaderi H , Ansari Z , Behjat, Shir
  Alizadeh, Narmin. Comparison of emotional moods and early maladaptive schemas in
  people with borderline personality disorder, bipolar disorder and normal people. Clinical
  Psychology, 2014; 6 (2): 13-28.
  53.Mohammad Amini Jazi, M. Investigating the relationship between maladaptive schemas and
  activation-behavioral inhibition systems with borderline and avoidance personality traits.
  Master Thesis in Clinical Psychology. Mohaghegh Ardabili University, Faculty of Literature
  and Humanities, 2011.
  54.Flink N, Honkalampi K, Lehto SM, Leppänen V, Viinamäki H, Lindeman S. Comparison of
  early maladaptive schemas between borderline personality disorder and chronic depression.
  Clinical psychology & psychotherapy. 2018 Jul;25 (4):532-9.
  55.Cohen LJ, Tanis T, Ardalan F, Yaseen Z, Galynker I. Maladaptive interpersonal schemas as
  sensitive and specific markers of borderline personality disorder among psychiatric
  inpatients. Psychiatry research. 2016 Aug 30;242:395-403.
  56.Koppers D, Van H, Peen J, Dekker JJ. Psychological symptoms, early maladaptive schemas
  and schema modes: predictors of the outcome of group schema therapy in patients with
  personality disorders. Psychotherapy Research. 2020 Dec 2:1-2.