تأثیر تمرین مقاومتی بر شاخص‌های روان‌شناختی تاب‌آوری و استحکام‌ذهنی درکاراته‌کاران نخبه شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: بهبود شاخص‌های روان‌شناختی جهت ارتقا عملکرد ورزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر تاب‌آوری و استحکام‌ذهنی درکاراته‌کاران نخبه شهر اصفهان انجام شد.
روش‌ کار: در این پژوهش شبه‌آزمایشی که به‌صورت پـیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد، 30 کاراته‌کار نخبه شهر اصفهان با دامنه سنی 18 تا 24 سال با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به 2 گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی، به مدت 8 هفته، هر هفته سه جلسه با شدت 40 تا 70 درصد 1RM و هر جلسه 60 دقیقه روی گروه آزمایش اجرا شد. در ابتدا و انتهای برنامه تمرینی، شاخص‌های تاب‌آوری و استحکام‌ذهنی در هر دو گروه با استفاده از پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری کونور و دیودسون (2003) و استحکام‌ذهنی ورزشی (شیرد و همکاران، 2009) برآورد شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل کواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که پروتکل تمرین مقاومتی بر شاخص‌تاب‌آوری در کاراته‌کاران جوان شهر اصفهان تأثیر معناداری دارد (05/0P≤). هم‌چنین افزایش معناداری در استحکام ذهنی و خرده مقیاس‌های اطمینان، پایداری و کنترل مشاهده شد (05/0P≤).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که می‌توان از تمرین مقاومتی برای بهبود و تقویت شاخص‌های روان‌شناختی تاب‌آوری و استحکام‌ذهنی در ورزشکاران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training on Resilience and Mental Toughness in Elite Karate Players in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Allahyar Arabmomeni 1
  • Khodayar Momen 2
  • Marzieh Zamani 3
1 Faculty of Sport science, Department of Human Science, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
2 Department of Sport Management, School of Physical Education & Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Department of Sports Sciences, School of Human Sciences, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Developing psychological indicators are important to improve athletic performance. The aim of this study was to investigate the effects of resistance training on resilience and mental toughness in elite Karate players in Isfahan.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, which was performed as a pretest-posttest with a control group, 30 Karate players with an age range of 18-24 years were selected by a purposeful sampling method and randomly divided into two groups of experimental (n=15) and control (n=15). The resistance training program was performed for 8 weeks, three sessions per week with exercise intensity 40% to 70% of 1RM, and 60 minutes each session for the experimental group. At the beginning and the end of the training program, resilience and mental toughness in both groups were evaluated using the Connor-Davidson Resilience Scale (2003) and Sports Mental Toughness Questionnaire (Shired et al, 2009). Data were analyzed using covariance and multivariate covariance analysis.
Results: The results showed that resistance training had a significant effect on resilience in elite Karate players (P≤0.05). Also, there was observed significant development in mental toughness and confidence, constancy and control subscales (P≤0.05).
Conclusion: This study showed that can be used resistance training for improvement and reinforcement to resilience and mental toughness psychological indicators in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Training
  • Resilience
  • Mental toughness
  • Karate