تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف اسپیرولینا بر شاخص‌های ضداکسایشی مردان دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 استاد، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 استاد، گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: اضافه وزن و چاقی، با افزایش تولید رادیکال‌های آزاد، تضعیف سیستم ایمنی و سندرم متابولیک در ارتباط است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرین مقاومتی و مصرف اسپیرولینا بر شاخص‌های ضداکسایشی مردان دارای اضافه وزن و چاق بود.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی، کاربردی و یک سوکور بود، 44 مرد ((Kg/m2)25<BMI)، به طور هدفمند انتخاب و تصادفی به چهار گروه تمرین+اسپیرولینا، تمرین+دارونما، اسپیرولینا و دارونما تقسیم شدند. تمرینات مقاومتی فزاینده، به مدت ۸ هفته اجرا شد. گروه‌های اسپیرولینا و دارونما به ترتیب روزانه ۲ عدد قرص (mg 500) اسپیرولینا و دارونما مصرف کردند. خونگیری قبل و بعد از 8 هفته، انجام گرفت. در تحلیل داده‌ها، از آزمون t (student) و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
نتایج: در مقایسه درون گروهی، مقدار CAT، SOD و GSH-Px در دو گروه تمرین+اسپیرولینا و تمرین+دارونما، افزایش معناداری داشت(05/0>p). برای متغیر SOD، گروه تمرین+اسپیرولینا در مقایسه با سه گروه دیگر و گروه تمرین+دارونما در مقایسه با گروه دارونما، افزایش معناداری داشتند(05/0>p). برای متغیر GSH-Px، گروه تمرین+اسپیرولینا در مقایسه با گروه اسپیرولینا و دارونما و گروه تمرین+دارونما در مقایسه با گروه دارونما، افزایش معناداری داشتند(05/0>p). تغییرات CAT، بین گروه‌ها معنادار نبود(05/0<p).
نتیجه‌گیری: مصرف اسپیرولینا همراه با تمرین مقاومتی، می‌تواند باعث تقویت وضعیت آنتی اکسیدانی در افراد دارای اضافه وزن و چاق شود و از استرس‌های اکسایشی ناشی از ورزش و چاقی جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of resistance training and spirulina consumption on the antioxidant indices of overweight and obese men

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Izadmehr 1
  • Mehdi Mogharnasi 2
  • Marziyeh Saghebjoo 2
  • Asghar Zarban 3
1 Ph.D. Candidate, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Professor, University of Birjand, Birjand, Iran.
3 Professor, Department of Clinical Biochemistry, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Overweight and obesity are related to increased production of free radicals, weakened immune system and metabolic syndrome. The aim of this study was to investigate the effect of resistance training and spirulina consumption on the antioxidant indices of overweight and obese men.
Materials and Methods: In the present study, which was semi-experimental, practical and single-blind, 44 men (BMI>25(kg/m2)) were purposefully selected and randomly divided into four groups: exercise+spirulina, exercise+placebo, spirulina and placebo. Incremental resistance exercises were performed for 8 weeks. The spirulina and placebo groups took 2 tablets (500 mg) of spirulina and placebo, respectively. Blood sampling was done before and after 8 weeks. In data analysis, t-test (student) and one-way analysis of variance were used.
Results: In intra-group comparison, the amount of CAT, SOD and GSH-Px increased significantly in two groups of exercise+spirulina and exercise+placebo (p<0.05). For the SOD variable, the exercise+spirulina group had a significant increase compared to the other three groups and the exercise+placebo group compared to the placebo group (p<0.05). For the GSH-Px variable, the exercise+spirulina group had a significant increase compared to the spirulina and placebo group and the exercise+placebo group compared to the placebo group (p<0.05). CAT changes were not significant between groups (p>0.05).
Conclusion: Taking spirulina along with resistance training can strengthen the antioxidant status in overweight and obese people and prevent oxidative stress caused by exercise and obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirulina
  • Resistance training
  • Superoxide dismutase
  • Antioxidant