ارتباط بین میزان کیفوز ناحیه پشتی ستون فقرات با میزان چرخش بالایی کتف و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

2 گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف: در این مطالعه هدف ما بررسی ارتباط بین کیفوز ناحیه پشتی ستون فقرات با میزان چرخش بالایی کتف و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال بود.
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی - همبستگی تعداد 109 دانشجوی سالم مرد با دامنه سنی 25- 18 سال به‌ صورت تصادفی به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. برای اندازه گیری میزان انحنای ستون فقرات پشتی از خط کش منعطف و برای اندازه گیری میزان ابداکشن شانه و چرخش بالایی کتف از دو اینکلینومتر در پوزیشن استراحت کتف، 45، 90 و 135 درجه ابداکشن شانه استفاده شد.ریتم اسکاپولوهومرال از تقسیم میزان ابداکشن گلنوهومرال بر چرخش بالایی کتف از پوزیشن استراحت کتف تا 45 ، 90 و 135 درجه ابداکشن شانه در سطح فرونتال محاسبه شد. از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط معنی دار بین کیفوز ناحیه پشتی ستون فقرات با میزان چرخش بالایی کتف و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط منفی و معنی داری بین میزان کیفوز ناحیه پشتی ستون فقرات با میزان چرخش بالایی کتف در 90 و 135 درجه ابداکشن شانه و ارتباط مثبت و معنی داری با میزان کیفوز ناحیه پشتی ستون فقرات با نسبت ریتم اسکاپولوهومرال در 90 و 135 درجه ابداکشن شانه در سطح فرونتال وجود دارد.
نتیجه‌گیری: وجود ارتباط معنی دار بین کیفوز ناحیه پشتی ستون فقرات با میزان چرخش بالای کتف و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال به اهمیت راستای مناسب ستون فقرات پشتی جهت پیشگیری از اختلالات مجموعه شانه دلالت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Thoracic Kyphosis with Scapular Upward Rotation and Scapulohumeral Rhythm Ratio

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hosseinimehr 1
  • Mehrdad Anbarian 2
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
2 Department of Sports Biomechanics, Faculty of Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Objective: Numerous studies have investigated the effect of different factors on scapulohumeral rhythm ratio. The purpose of this study was to investigate the relationship between thoracic kyphosis with scapular upward rotation and scapulohumeral rhythm ratio.
Materials & Methods: one hundred nine male students (age: 18-25 years) selected as statistical sample randomly. A flexible ruler was used for measuring thoracic kyphosis. Humeral abduction and scapular up or dawn ward rotation were measured by two inclinometers at the scapular resting position, 45°, 90° and 135° shoulder abduction in frontal plane. Subjects performed humeral abduction with the dominant shoulder in the frontal plane. The scapulohumeral rhythm ratio was calculated from division humeral abduction to upward rotation of the scapula from scapular resting position to 45°, 90°, and 135° humeral abduction in the frontal plane. Pearson Correlation Coefficient test was used to determine a significant relationship between thoracic kyphosis and scapular upward rotation and scapulohumeral rhythm ratio. The significance level was set at α< 0.05.
Results: Findings showed there is negative significant relationship between thoracic kyphosis and scapular upward rotation in 90° and 135° shoulder abduction. In addition this study findings a positive significant relationship between thoracic kyphosis with scapulohumeral rhythm ratio in 90° and 135° shoulder abduction in the frontal plane.
Conclusion: Significant correlation between thoracic kyphosis with scapular upward rotation and scapulohumeral rhythm ratio indicates the importance of proper spine alignment to prevent shoulder joint disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thoracic kyphosis
  • scapular upward rotation
  • scapulohumeral rhythm ratio