اثر یک دوره تمرینات ترامپولین بر تعادل و کیفیت زندگی افراد نوروپاتی دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، عضو انجمن آسیب شناسی ورزشی ایران، اصفهان. ایران

2 دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوراسگان،اصفهان. ایران

چکیده

.هدف : بررسی متغیرهای فشار کف پایی امروزه درک درستی از آسیب های احتمالی وارده به کف پا می دهد تحقیق حاضر تاثیر شش هفته تمرینات ترامپولین بر تعادل و کیفیت زندگی افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی بود.
مواد و روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و نیمه تجربی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. ۳۰ بیمار نوروپاتی به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (۱۵ نفر) و شاهد (۱۵نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت شش هفته و هر هفته 3 جلسه 40 دقیقه ای تمرینات ترامپولین را انجام دادند . قبل و بعد از دوره ی تمرینی تعادل ایستا و پویا و کیفیت زندگی بیماران به ترتیب توسط دستگاه فوت اسکن و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیابتی (DQOL-BCI) ارزیابی گردید.
یافته: تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از آزمون آماری تی زوجی انجام گردید(05/0=p ) نتایج پژوهش نشان داد که تمرینات ترامپولین بر تعادل پویا (001/0=p )، تعادل ایستا ( 005/0=p) وکیفیت زندگی بیماران نوروپاتی ( 01/0=p) تاثیر داشت.
نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر شش هفته تمرینات ترامپولین بر تعادل ایستا و پویا و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی تاثیر مثبت داشته و این تمرینات می تواند در فرایند توان بخشی جسمانی بیماران دیابتی مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a course of trampoline exercises on the balance and quality of life of people with diabetic neuropathy

نویسندگان [English]

  • Amir hosein Rafiei 1
  • Gholamali Ghasemi 2
  • Hamed Arabie 3
1 Master of Science, Sport injuries and Corrective Exercises, Member of the Iranian Sport injuries Association, Isfahan. Iran
2 Associate Professor, Department of Sport injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sports Sciences, University of Isfahan,Iran
3 Master of Science, Sport injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Khorasgan University, Isfahan. Iran
چکیده [English]

Objective: Examining the variables of plantar pressure today gives a correct understanding of the possible damage to the plantar. The present study was the effect of six weeks of trampoline exercises on the balance and quality of life of people with diabetic neuropathy.
Materials and methods: The present research is an applied and semi-experimental research in which a pre-test and post-test with a control group were used. 30 neuropathy patients were selected in a purposeful and available manner, and then they were randomly divided into two experimental (15 people) and control (15 people) groups. The experimental group did 3 sessions and each session include 40 minutes for trampoline training. Before and after the exercise period, the static and dynamic balance and the quality of life were evaluated by the foot scan machine and the quality of life questionnaire for diabetic patients (DQOL-BCI), respectively.
Findings: The inferential analysis of the data was done using the paired t-test (p=0.05). The research results showed that trampoline exercises on dynamic balance (p=0.001), static balance (p=0.005) and quality It had an effect on the life of neuropathy patients (p=0.01).
Result: According to the findings of the research, six weeks of trampoline exercises have a positive effect on the static and dynamic balance and quality of life of patients with diabetic neuropathy, and these exercises can be used in the physical rehabilitation process of diabetic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trampoline exercises
  • balance
  • quality of life
  • people with diabetic neuropathy