رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و نوع جرم با اختلال شخصیتی سایکوپاتی در زندانیان مرد شهر مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران

2 استاد روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دکترای روان شناسی، بیمارستان رازی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: سایکوپاتی یک اختلال شخصیتی با پیشینه طولانی است. متغیرهای مختلفی با این اختلال رابطه دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و نوع جرم با اختلال شخصیتی سایکوپاتی در زندانیان مرد شهر مهاباد می باشد.
روش کار: مطالعه حاضر مقطعی – توصیفی می باشد. از جامعه زندانیان مرد شهر مهاباد به تعداد 392 نفر تمامی زندانیان از طریق نمونه گیری تمام شماری انتخاب شدند که در نهایت تعداد 384 نفر به عنوان نمونه نهایی بررسی شدند. سایکوپاتی از طریق پرسشنامه سایکوپاتی لوینسون و مشخصات جمعیت شناختی و نوع جرم از طریق چک لیست مشخصات مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی استودنت، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: بین سن و تعداد فرزندان با عامل 2 سایکوپاتی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت (P<0.05). میزان سایکوپاتی در زندانیان با سابقه اعتیاد به مواد و الکل، زندانیان با جرم سرقت (عامل 2)، زندانیان با تحصیلات لیسانس، زندانیان در دومین سابقه دستگیری (P<0.01) و زندانیان با دامنه حبس 4-5 سال از سایر زندانیان بیشتر بود (عامل 1 و نمره کل) (P<0.01). میزان سایکوپاتی بر حسب میزان دارآمد متفاوت بود(P<0.01). بین سایر متغییرها و سایکوپاتی رابطه معنی داری بدست نیامد.
نتیجه گیری: شناخت سایکوپاتی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی دانش ما درباره این اختلال شخصیتی افزایش می دهد و می تواند برای کسانی که در محیط زندان با این افراد سروکار دارند بسیار با ارزش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between demographic characteristics and type of crime with psychopathic personality disorder in male prisoners in Mahabad

نویسندگان [English]

  • Davod Ghaderi 1
  • Ali Fakhari 2
  • Mahmood Farvareshi 3
1 Department of Psychology, Sarab Branch, Islamic Azazd University, Sarab, Iran
2 Proffesor of Psychiatry, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran
3 PhD of Psychology, Tabriz Razi Hospital, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Psychopathy is a personality disorder with a long history. Various variables are associated with this disorder. The aim of this study was to investigate the relationship between demographic characteristics and type of crime with psychopathic personality disorder in male prisoners in Mahabad.
Materials and Methods: The present study is a cross-sectional descriptive correlational type. From the community of male prisoners in Mahabad which were 391 people, simple of prisoners were selected through number whole sampling, and finally 384 people were examined as the final sample. Psychopathy was assessed using the Levinson Psychopathy Questionnaire and demographic characteristics and type of crime through a profile checklist. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey post hoc test, Student's t-test and Pearson correlation coefficient using SPSS23.
Results: There was a positive and significant relationship between age and number of children with factor 2 psychopathy (P <0.05). The rate of psychopathy was higher in prisoners with a history of drug and alcohol addiction, inmates with the crime of robbery (factor 2), inmates with a bachelor's degree, inmates with a second history of arrest (P <0.01) and inmates with a prison sentence of 4-5 years (Factor 1 and total score) (P <0.01). The rate of psychopathy varied according to the level of income (P <0.01). There was no significant relationship between other variables and psychopathy.
Conclusion: Understanding psychopathy based on demographic characteristics enhances our knowledge of this personality disorder and can be invaluable to those who deal with it in prisons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic
  • crime
  • Psychopathy
  • Prisoners
1- Stone MH, Brucato G. The New Evil: Understanding the Emergence of Modern Violent Crime. Amherst, New York:
Prometheus Books; 2019.
2- Decuyper M, De Fruyt F, Buschman J. A five-factor model perspective on psychopathy and comorbid Axis-ΙΙ disorders in a
forensic-psychiatric sample. International Journal of Low and Psychiatry. 2008; 31(5): 394-406.
3- Coid J, Main Y, Simone V, Amanda R, Paul M, Paul B, Traolach B, Rachel J, Michael F, Clyn L, Nicola S, and Robert H.
Psychopathy among prisoners in England and Wales. International Journal of Low and Psychiatry. 2009; 32(3): 1-8.
4- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington, DC: Author;
2013.
5- Ashley LD. Psychopathy and the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition alternative model of
personality disorder: a synthesis and critique of the emergent literature. Curr Opin Psychiatry. 2021; 34(1):64-69.
6- Daniel B, Agata D, Nicole S, Dominic W. Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS): Construct Validity of the Instrument
in a Sample of U. S. Prisoners. Frontiers in Psychology. 2018; 9: 1-9.
7- Hare RD. Manual for the Revised Psychopathy checklist, (2nd edition) Toronto, on, Canada: Multi – health system; 2003.
8- Coid J, Main Y, Simone V, Amanda R, Paul M, Paul B, et al. Psychopathy among prisoners in England and Wales. International
Journal of Low and Psychiatry. 2009; 32(3):1-8.
9- Assadi SM, Noroozian M, Pakravannejad M, Yahyazadeh O, Aghayan S, Shariat SV, et al. Psychiatric morbidity among
sentences prisoners: Prevalence study in Iran. British Journal of Psychiatry. 2006; 188(2): 159−164.
10- Ullrich S, Paelecke M, Kahle I, Marneros A. Categorical and dimensional assessment of psychopathy in German offenders.
Prevalence, gender differences and aging. Der Nervenarzt. 2003; 74(11): 1002−1008.
11- Olivier FC, Kostas AF, Randall TS, Henrik A. Psychopathic Personality in the General Population: Differences and
Similarities Across Gender. Journal of Personality Disorder. 2017; 31(1):49-74.
12- Andrade JT. The inclusion of antisocial behavior in the Construct psychopathy: A review of the research. Aggression and
Violent behavior. 2008; 13(4): 328-335.
13- Harpur TJ, Hakstian AR, Hare RD. Factor structure of the Psychopathy Checklist. Journal of Consulting and Clinical
Psychology. 1988; 56(5): 741−747.
14- Harpur TJ, Hart SD, Hare RD. Personality of the psychopath. In: Costa Jr PT, Widiger T, editors. Personality disorders and
the five factory model of personality. Washington, DC: American Psychological Association; 1994.
15- Paiva TO, Pasion R, Patrick CJ, Moreira D, Almeida PR, Barbosa F. Further evaluation of the Triarchic Psychopathy Measure:
Evidence from community adult and prisoner samples from Portugal. Psychological Assessment.2020; 32(3), e1–e14.
16- Ghaderi D, Borjali A, Bahrami H, Sohrabi F. The study of personality traits and demographic characteristics of prisoners with
psychopathic personality disorder in comparison with ordinary prisoners in sample of Tehran prisoners. Qum University of
Medical Sciences Journal. 2012; 6(2): 24-30.
17- Yimenu Y, Matiwos S, Elias T, Mubarek A, Almaz M, Kristina A. A cross-sectional study of psychopathy and khat abuse
among prisoners in the correctional institution in Jimma, Ethiopia. PLoS One. 2020; 15(1): e0227405.
18- Wendy Z, Mitch VG, Paul V. Socioeconomic Status and Psychopathic Traits in a Community Sample of Youth. Journal of
Abnormal Child Psychology. 2018; 46:1643–1649.
19- Cirilo HG, José M, Martha F, Juan AV, Héctor LD. Family and socio-demographic risk factors for psychopathy among prison
inmates. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context. 2012;4(2): 119-134.
20-Katie D, Daniel B. Psychopathy and criminal behaviour: a psychosocial research perspective. Journal of Criminal Psychology.
2013;3(2):83-107.
21- Felice C, Alan RF, Ilaria R, Donatella LT, Filippo F, Roberto C. Female Residents with Psychopathy in a High-Security Italian
Hospital. J Am Acad Psychiatry Law. 2018; 46:171–78.
22- Stephen DB, Stephany MM, Emily AD, Christopher J, Karen F, Alan BS. Psychopathy in the Medical Emergency
Department. Journal of Personality Disorder. 2017;32(4):482-496.
23- Nicolás IM, María-Elena MM, Rebeca RG, Eduardo M, Francisco J, Carlos-Alfonso TZ, Cosette R, et al. Psychopathic
Disorder Subtypes Based on Temperament and Character Differences. International Journal of Environmental Research and
Public Health. 2019;16(23):47-61.
24- Matthew PK, Brittany LS, Robert DD. Primary psychopathy and alcohol pathology in college students: The role of protective
behavioral strategies, The American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 2017; 43(6):719-726.
DOI:10.1080/00952990.2016.1278222
25- Kimonis ER, Tatar II JR, Cauffman E. Substance-related disorders among juvenile offenders: What role do psy-chopathic
traits play? Psychol Addict Behav 2012;26:212.
26- Lee Y, Kim J. Psychopathic traits and different types of criminal behavior: An assessment of direct effects and mediating
processes. Journal of Criminal Justice. 2020; in press.
27- Flórez G, Ferrer V, García L, Crespo MR, Pérez M, Saiz PA. Personality disorders, addictions and psychopathy as predictors
of criminal behaviour in a prison sample. Rev Esp Sanid Penit. 2019;21(2):62-79.
28- Hare, RD. The psychopathy checklist. Toronto: Multi-health Systems, 1991.
29- Levenson MR, Kiehl KA, Fitzpatrick, C. M. Assessing psychopathic attributes in a noninstitutionalized population. Journal
of Personality and Social Psychology. 1995; 68: 151-158.
30- Miller JD, Gaughan ET, Pryor LR. The Levenson self-report psychopathy scale: An examination of the personality traits and
disorders associated with the LSRP factors. Assessment. 2008; 15(4): 450–463.
31- Ross, S. R., Lutz, C. J., & Bailley, S. E. Psychopathy and the five factor model in a noninstitutionalized sample: A domain
and facet level analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2004; 26(4), 213–223.
32- American Psychological Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington D.C.: American
Psychological Association; 2013.
33- Smith SS, Newman JP. Alcohol and drug abuse-depen-dence disorders in psychopathic and nonpsychopathic criminal
offenders. J Abnormal Psychol 1990;99:430.
34- Obova L, Finn PR, Rickert ME, Lucas J. Disinhibitory psychopathology and delay discounting in alcohol dependence:
Personality and cognitive correlates. Exp Clin Psychopharmacol 2009;17:51–61.
35- Próspero‐Luis J, Moreira PS, Paiva TO, Teixeira CP, Costa P, Almeida PR. Psychopathy, criminal intentions, and abnormal
appraisal of the expected outcomes of theft. Legal and Criminological Psychology 2017; 22(2), 314–331.