رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و نوع جرم با اختلال شخصیتی سایکوپاتی در زندانیان مرد شهر مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران

2 استاد روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دکترای روان شناسی، بیمارستان رازی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: سایکوپاتی یک اختلال شخصیتی با پیشینه طولانی است. متغیرهای مختلفی با این اختلال رابطه دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و نوع جرم با اختلال شخصیتی سایکوپاتی در زندانیان مرد شهر مهاباد می باشد.
روش کار: مطالعه حاضر مقطعی – توصیفی می باشد. از جامعه زندانیان مرد شهر مهاباد به تعداد 392 نفر تمامی زندانیان از طریق نمونه گیری تمام شماری انتخاب شدند که در نهایت تعداد 384 نفر به عنوان نمونه نهایی بررسی شدند. سایکوپاتی از طریق پرسشنامه سایکوپاتی لوینسون و مشخصات جمعیت شناختی و نوع جرم از طریق چک لیست مشخصات مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی استودنت، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: بین سن و تعداد فرزندان با عامل 2 سایکوپاتی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت (P<0.05). میزان سایکوپاتی در زندانیان با سابقه اعتیاد به مواد و الکل، زندانیان با جرم سرقت (عامل 2)، زندانیان با تحصیلات لیسانس، زندانیان در دومین سابقه دستگیری (P<0.01) و زندانیان با دامنه حبس 4-5 سال از سایر زندانیان بیشتر بود (عامل 1 و نمره کل) (P<0.01). میزان سایکوپاتی بر حسب میزان دارآمد متفاوت بود(P<0.01). بین سایر متغییرها و سایکوپاتی رابطه معنی داری بدست نیامد.
نتیجه گیری: شناخت سایکوپاتی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی دانش ما درباره این اختلال شخصیتی افزایش می دهد و می تواند برای کسانی که در محیط زندان با این افراد سروکار دارند بسیار با ارزش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between demographic characteristics and type of crime with psychopathic personality disorder in male prisoners in Mahabad

نویسندگان [English]

  • Davod Ghaderi 1
  • Ali Fakhari 2
  • Mahmood Farvareshi 3
1 Department of Psychology, Sarab Branch, Islamic Azazd University, Sarab, Iran
2 Proffesor of Psychiatry, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran
3 PhD of Psychology, Tabriz Razi Hospital, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Psychopathy is a personality disorder with a long history. Various variables are associated with this disorder. The aim of this study was to investigate the relationship between demographic characteristics and type of crime with psychopathic personality disorder in male prisoners in Mahabad.
Materials and Methods: The present study is a cross-sectional descriptive correlational type. From the community of male prisoners in Mahabad which were 391 people, simple of prisoners were selected through number whole sampling, and finally 384 people were examined as the final sample. Psychopathy was assessed using the Levinson Psychopathy Questionnaire and demographic characteristics and type of crime through a profile checklist. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey post hoc test, Student's t-test and Pearson correlation coefficient using SPSS23.
Results: There was a positive and significant relationship between age and number of children with factor 2 psychopathy (P <0.05). The rate of psychopathy was higher in prisoners with a history of drug and alcohol addiction, inmates with the crime of robbery (factor 2), inmates with a bachelor's degree, inmates with a second history of arrest (P <0.01) and inmates with a prison sentence of 4-5 years (Factor 1 and total score) (P <0.01). The rate of psychopathy varied according to the level of income (P <0.01). There was no significant relationship between other variables and psychopathy.
Conclusion: Understanding psychopathy based on demographic characteristics enhances our knowledge of this personality disorder and can be invaluable to those who deal with it in prisons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic
  • crime
  • Psychopathy
  • Prisoners