اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تأثیر بهزیستی ذهنی بیماران بهبود یافته پاندومیک کرونا (COVID-19) در اوج همه‌گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی ‌، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، گروه روانشناسی، واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان، ایران

3 استاد تمام روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی ذهنی بیماران بهبودیافته کرونا (covid -19) در اوج همه گیری به انجام رسید.این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون –پس آزمون و گروه کنترل بوده، جامعه آماری کلیه بیماران بهبود یافته پاندومیک کرونا در اوج همه‌گیری در شهر اصفهان بصورت نمونه‌گیری هدفمند و تعداد 30نفر و شمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هرگروه 15نفر)جایگزین شدند. پس از پیش آزمون گروه آزمایش و اجرای درمان‌های شناختی رفتاری در 12جلسه پس آزمون اجرا شد. دادها با پرسشنامه‌های بهزیستی ذهنی وارویک و ادینبور (2007) جمع آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد وآماراستنباطی کواریانس و با نرم افزارspss-20 تجزیه و تحلیل شد. داده‌ها نشان داد که درمان شناختی رفتاری به عنوان درمان اثر گذارمنجر به افزایش بهزیستی ذهنی روانشناختی (p<%1) مانند خوشبینی، روابط مثبت با دیگران، انرژیک بودن بیماران بهبود یافته پاندومیک کرونا (covid - 19) بشمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the effect of mental well-being of patients with improved corona pandemic (COVID-19) at the height of the epidemic

نویسندگان [English]

  • Roya Mohammadi 1
  • Mohamadali Fardin 2
  • Hossin Jena Abadi 3
1 Phd student psychology, Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Assistan professor, department of Psychology, Zahedan branch, Islamic, Azad University, Zahedan, Iran.
3 Professor of Psychology University of Sistan and Baluchestan, Sistan and Baluchestan, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy (CBT) on the psychological well-being of recovered COVID-19 patients at the peak of the pandemic. This research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and a control group. The statistical population of this study included all recovered COVID-19 patients at the peak of the pandemic in Isfahan (n=30) who were selected by purposive sampling and were randomly assigned to experimental and control groups (15 people in each group). After performing the pretest, the experimental group received a CBT program for 12 sessions, and then the posttest was performed. The required data were collected using the Warwick-Edinburgh psychological well-being scale (WEMWBS; 2007) and were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance (ANCOVA)) using SPSS-20 software. Findings showed that CBT increased psychological well-being (P<0.01). Based on the obtained findings, it can be concluded that CBT can be considered an effective treatment in increasing psychological well-being components such as optimism, positive relationships with others, being energetic in recovered COVID-19 patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral
  • Psychological well-being
  • COVID-19 pandemic