اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین و وراپامیل بر پاسخ درد ناشی از فرمالین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

2 گروه علوم پایه ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

چکیده

مقدمه: میدان های الکترومغناطیس (electromagnetic fields: EMF) مربعی دو فازی باعث رها سازی انواع نوروترانسمیترها از جمله سروتونین می شوند. وراپامیل مهار کننده کانال های کلسیم بوده و اثرات ضد دردی و ضد التهابی در مدل های مختلف حیوانی دارند. هدف از این مطالعه تعیین اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین و وراپامیل بر رفتار درد ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر می باشد.
روش کار: در این مطالعه تجربی 40 راس موش صحرایی نر نژاد ویستار در 4 گروه 10 تایی تقسیم شدند که شامل گروه کنترل ، گروه تحت تابش، گروه وراپامیل وگروه وراپامیل به همراه تابش بوده است، در دو گروه تحت تابش و وراپامیل به همراه تابش، موشها به مدت 60 دقیقه در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس موج مربعی دو فازی 20 هرتز قرار گرفتند. میزان درد از طریق آزمون فرمالین مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بدست آمده بین گروهها مقایسه شد.
نتایج:نتایج این مطالعه نشان داد که گروه های تحت تابش ، وراپامیل و وراپامیل به همراه تابش در مقایسه با گروه کنترل اثرات ضد دردی بارزی را نشان می دهند و به طور معنی دار درد در این سه گروه کاهش یافت. همچنین در گروههای تحت تابش و وراپامیل به همراه تابش در مقایسه با گروه وراپامیل درد به طورمعنی داری ( P<0.01) کاهش یافت .
نتیجه گیری: یافته ها نشانگر تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس پایین و وراپامیل بر تسکین درد موش صحرایی است. این اثر احتمالا با تاثیر بر سیستم اپیوئیدی، آلفا آدرنرژیک و افزایش میزان سروتونین ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of low frequency electromagnetic waves and verapamil on formalin-induced pain response

نویسندگان [English]

  • Elham Haggi 1
  • Shiva Khezri 1
  • saeed nafisi 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia,, Iran
2 Department of Basic science, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Introduction: Two-phase square electromagnetic fields (EMF) release a variety of neurotransmitters, including serotonin. Verapamil is an inhibitor of calcium channels and has antinociceptive and anti-inflammatory effects in various animal models. The purpose of this study was to determine the effect of low frequency electromagnetic waves and verapamil on formalin-induced pain behavior in male rats.
Materials & Methods: In this experimental study, 40 male Wistar rats were divided into 4 groups of 10, which included control group, verapamil injection group, irradiated group and verapamil group with radiation. In two groups under radiation and verapamil with radiation, rats were exposed to electromagnetic waves with a biphasic square wave frequency of 20 Hz. Pain were evaluated by formalin test and the results were compared between the groups.


Results: The results of this study showed that irradiated groups, verapamil and verapamil plus radiation showed significant antinociceptive effect compared to control group so that pain significantly reduced in these three groups. Also in the irradiated and verapamil groups with irradiation compared with the verapamil group pain significantly (P <0.01) reduced,
Conclusion: Findings indicate the effect of low frequency electromagnetic fields and verapamil on pain relief in rats .This effect is probably related to the effect on the opioid system, alpha adrenergic and increased serotonin levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verapamil
  • Electromagnetic waves
  • Pain
  • Formalin test
  • Male rat