مقایسه اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری و معنادرمانی بر کاهش افسردگی و افزایش تاب آوری و امید به زندگی در بیماران بهبود یافته ازکویید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاداسلامی، علوم تحقیقات واحد پردیس ایلام،ایران.

3 کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران.

4 کارشناسی ارشد، روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران.

5 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت،دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج،ایران.

6 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،ایران

چکیده

هدف : هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری و معنادرمانی بر کاهش افسردگی و افزایش تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلا به کوئید 19شهر تهران بود.
روش: این پژوهش آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل افراد بهبود یافته ازکویید 19 در سال 1400 در بیمارستان های تهران می باشد. ابتدا تعداد 60 نفر بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس بر اساس نمرات پرسش نامه های افسردگی بک،تاب آوری کانر و دیویدسون و امید به زندگی اشنایدر تعداد 30 نفر از این افراد بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند، یک گروه آزمایش 10 جلسه معنادرمانی و گروه دوم آزمایش13 جلسه روان درمانی شناختی رفتاری را دریافت کردند، اما گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکردند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو درمانی گروهی شناختی – رفتاری و معنادرمانی بر کاهش افسردگی و افزایش تاب آوری و امید به زندگی در بیماران بهبود یافته ازکویید 19تفاوت معنی داری وجو دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که درمان شناختی - رفتاری و معنادرمانی در کاهش افسردگی به یک اندازه مؤثر بوده اند و در افزایش تاب آوری و امید به زندگی معنادرمانی نسبت به درمان شناختی رفتاری در افزایش تاب آوری و امید به زندگی تأثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral and semantic group therapy on reducing depression and increasing resilience and life expectancy in improved patients

نویسندگان [English]

 • Elahe Ghasempour 1
 • Zahra Alizadeh 2
 • Zohre Zare Hosseinzadegan 3
 • Zahra Ashkar 4
 • Eshagh Samkhaniani 5
 • mitra mirlohian 6
1 Master of Family Counseling, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Iran
2 Master's degree in General Psychology, Islamic Azad University, Research Sciences, Ilam Campus, Iran.
3 Master's degree, clinical psychology, Islamic Azad University, Roudhan branch, Iran.
4 Master's degree, educational psychology, Islamic Azad University, Saveh branch, Iran.
5 Phd student of health psychology, Islamic Azad University, Karaj branch, Iran.
6 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral and semantic group therapy on reducing depression and increasing resilience and life expectancy in patients with Quid 19 in Tehran.
Method: This experimental study was a pre-test-post-test with a control group. The statistical population of the study includes people who improved from Quid 19 in 1400 in Tehran hospitals. First, 60 people were selected based on available sampling, then based on the scores of Beck Depression Inventory, Connor and Davidson Resilience and Schneider Life expectancy questionnaires, 30 of these people were randomly divided into two experimental groups and a control group. One experimental group received 10 sessions of semantic therapy and the second experimental group received 13 sessions of cognitive-behavioral psychotherapy, but the control group did not receive any intervention.
Results: The results showed that there was a significant difference between the two cognitive-behavioral group therapies and meaning therapy on reducing depression and increasing resilience and life expectancy in patients improved from Quid 19.
Conclusion: The results showed that cognitive-behavioral therapy and semantic therapy have been equally effective in reducing depression and have been effective in increasing resilience and life expectancy. Cognitive-behavioral therapy has been effective in increasing resilience and life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Cognitive-behavioral group therapy"
 • "meaning therapy"
 • "depression"
 • "resilience"
 • "life expectancy"