رابطه مدیریت کوانتومی بر کنترل هولیگانیزم هواداران فوتبال ایران با تاکید بر تفکر و احساس کوانتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از مسائل مهمی که در دهة اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است، بررسی و تعیین علل، حوادث و رفتار های نابهنجار در فوتبال بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین مدل علی رابطه مدیریت کوانتومی بر کنترل هولیگانیزم هواداران فوتبال ایران با تاکید بر تفکر و احساس کوانتومی انجام شد.
روش کار: گروه نمونه را تعداد 400 نفر هوادارن (لیدرها) 16 تیم لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل ‌دادند که به علت محدود بودن جامعه آماری، به صورت کل شمار انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته هولیگانیزم و پرسشنامه مهارتهای مدیریت کوانتومی هادوی و ملک‌زاده (1398) بودتجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که مدیریت کوانتومی بر کنترل هولیگانیزم میزان 66/0 به صورت مستقیم اثرگذار بود. همچنین در بین مولفه‌های مدیریت کوانتومی، نگاه کوانتومی بر مولفه تیم محبوب به میزان 783/0، تفکر کوانتومی بر مولفه داوری به میزان 784/0، احساس کوانتومی بر مولفه داوری به میزان 836/0، دانش کوانتومی بر مولفه داوری به میزان 816/0، عمل کوانتومی بر مولفه داوری به میزان 827/0، اعتماد کوانتومی بر مولفه داوری به میزان 80/0، زیستن کوانتومی بر مولفه داوری به میزان 826/0 به صورت مستقیم اثرگذار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of quantum management on the control of hooliganism of Iranian football fans with an emphasis on quantum thinking and feeling

نویسندگان [English]

  • Ali Mirzabeigi 1
  • Zahra Hajianzehaei 2
  • Ali Zarei 3
1 PhD Student, Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the important issues that has been the focus of researchers in the last decade is investigating and determining the causes, incidents and abnormal behaviors in football. The current research was conducted with the aim of investigating and determining the causal model of the relationship of quantum management on the control of hooliganism of Iranian football fans, with emphasis on quantum thinking and feeling.
Methods: The sample group was made up of 400 fans (leaders) of 16 teams of the Premier Football League of Iran, who were selected as a whole due to the limited statistical population. The research tools were interviews and questionnaires made by Hooliganizm researchers and Hadavi and Malekzadeh's quantum management skills questionnaire (2018). Data analysis was done using SPSS and AMOS software for descriptive and inferential statistics.
Results: The results showed that quantum management had a direct effect on hooliganism control by 0.66. Also, among the components of quantum management, the quantum view on the popular team component is 0.783, the quantum thinking is on the referee component at the rate of 0.784, the quantum feeling is on the referee component at the rate of 0.836, the quantum knowledge is on the referee component at the rate of 0.816 0, quantum action on judgment component by 0.827, quantum trust on judgment component by 0.80, quantum living on judgment component by 0.826 was directly effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Management
  • Hooliganism Control
  • Football Fans