ارائه مدل بازار محوری با تاکید بر نوآوری و کارآفرین محوری، نقش میانجی مدیریت دانش در دوران شیوع کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحدسمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: در سال های اخیر شاهد توجه زیاد پژوهشگران به حوزه های بازار محوری، کارآفرینی و نوآوری هستیم. همچنین در سال های متمادی افکار جامعی مبنی بر اینکه استمرار در نوآور بودن و بازار محوری توسعه یافته و اعتقاد بر این است که این عوامل به طور موفقیت آمیزی در افزایش عملکرد شرکت ها تاثیر دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بازار محوری با تاکید بر نوآوری و کارآفرین محوری ، نقش میانجی مدیریت دانش در دوران شیوع کووید 19 انجام گرفته است.
روش کار: روش تحقیق آمیخته کمی و کیفی و از نظر هدف ااکتشافی می باشد .ابعاد و شاخص‌های مطالعه  توسط خبرگان و متخصصـان بازاریابی شناسایی و پرسشنامه پژوهش طراحی گردیده است. مدیران بازاریابی و فروش شرکت های تولیدی واقع شده در شهرک صنعتی شهر مشهد بوده که بر اساس فرمول کوکراین 193 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
نتایج: بر اساس یافته های دیمتل فازی نوآوری اثر گذارترین،کارآفرین محوری اثر گذار و مدیریت دانش اثر پذیر می باشد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه ترکیباتی که منجر به بهبود فروش در SME ها می‌شود را نشان می‌دهد. همچنین با نشان دادن ترکیبی از عواملی که در آن‌ها نوآوری و کارآفرین محوری و مدیریت دانش می‌تواند به‌طور مثبت یا منفی بر قابلیت های بازار محوری شرکت تأثیر بگذارد به تحقیقات نوآوری کمک می‌کند. سهم مهم دیگر این مطالعه مربوط به SMEها است. ترکیبات عواملی که می‌تواند منجر به موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط ​​ در شرایط کرونا شود در این مطالعه شناسایی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a market-oriented model with emphasis on innovation and entrepreneur-oriented, the mediating role of knowledge management during the outbreak of Covid-19

نویسندگان [English]

  • Masomeh Behmadi 1
  • Younos Vakil Alroaia 2
  • Farshad Faezi Razi 3
1 Ph.D. Student in Business Administration, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Prof. Departmentof Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Prof. Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In recent years, we have seen a lot of attention of researchers to the fields of market orientation, entrepreneurship and innovation. Also, in many years, comprehensive thoughts have been developed that the continuity in being innovative and market-oriented, and it is believed that these factors have a successful effect on increasing the performance of companies. Therefore, the current research has been carried out with the aim of providing a market-oriented model with an emphasis on innovation and entrepreneur-oriented, the mediating role of knowledge management during the outbreak of Covid-19.
Methods: The research method is a combination of quantitative and qualitative and is exploratory in terms of purpose. The dimensions and indicators of the study have been identified by marketing experts and experts and the research questionnaire has been designed. The marketing and sales managers of manufacturing companies located in the industrial town of Mashhad were selected as a sample based on the Cochrane formula.
Results: Based on the findings of Dimtel, innovation phase is the most effective, entrepreneur-centered is effective, and knowledge management is effective.
Conclusion: This study shows the combinations that lead to sales improvement in SMEs. It also contributes to innovation research by showing the combination of factors in which innovation and entrepreneur-centricity and knowledge management can positively or negatively affect a firm's market-centric capabilities. Another important contribution of this study is related to SMEs. The combinations of factors that can lead to the success of small and medium-sized companies in Corona conditions have been identified in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market-Oriented
  • Innovation
  • Entrepreneurship-Oriented And Dim Metal
  • Covid-19