تبیین طرح واره‎های درمانی واژه‎ی عشق در کلام مولانا باتکیه برمبانی یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

مقدمه:  تبیین مبانی گسترده‎ی علم روان شناسی در حوزه های شناخته شده‎ی بشر می‎تواند سهم عمده ای ازمبانی درمانی علوم پزشکی را به خود اختصاص دهد. در این راستا روابط ومناسبات متعدد ادبی با برخورداری از مضامین گوناگون علم روان شناسی وعلوم پزشکی،  نقش قابل ملاحظه ای را در انتقال ساختارهای بنیادین تربیتی وآموزشی ایفا می‎کند. در این میان توجه به اصول فکری آلبرت بندورا، به عنوان یکی از اندیشمندان عرصه‎ی علم روانشناسی با برخورداری از افکار واندیشه های ساختاری پیرامون مبحث آموزش ویادگیری فکر ورفتار، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .وی با ارائه‎ی ساختارهای بنیادین اصل آموزش،نقش موثری را  درتحکیم  افکار واندیشه های انسان ها در مواجهه با شرایط محیطی وتعاملات متعدد آنها با ارائه مفاهیم کاربردی در موقعیت های گوناگون ، ایفا می‎کند.در این میان آثار مولانا به جهت  برخورداری از مبانی گسترده‎ی علم روان شناسی ، بستر مناسبی را جهت نقد وتحلیل روان کاوانه‎ی روابط ومناسبات ادبی،  فراهم می‎آورد. از این رو در پژوهش حاضر  به تبیین مبانی گسترده‎ی واژه عشق در بیان مولانا،به عنوان یکی ازعناصرکاربردی متون ادبی ، به روش تحلیلی وتوصیفی و برمبنای  افکار و اندیشه های آلبرت بندورا، پرداخته شده است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که  اشعار مولانا پیرامون  واژه‎ی عشق مبتنی بر افکار ،عقاید ومناسباتی است که با برخورداری از اصول وموازین علم روان شناسی با ارائه‎ی اندیشه ها و راهکارهای مفید جهت پیشبرد اهداف متعالی آموزش رفتار واخلاق بر مبنای اصول فکری بندورا، قابلیت نقدوتحلیل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the therapeutic schemas of the word love in the words of Maulana Batakieh, Albert Bandura's social learning

نویسنده [English]

  • Fereshteh Naseri
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Imam Khomeini Memorial Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran