عوامل جامعه شناختی گرایش زنان و دختران به مدلینگ در شهر تهران (مطالعه موردی: زنان و دختران بالای 18 سال شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی علل و عوامل جامعه‌شناختی گرایش زنان و دختران بالای 18 ساله تهرانی به مدلینگ انجام شده است. روش تحقیق پیمایش کمی و از نوع «توصیفی/تحلیلی» می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیة از زنان بالای 18 سال شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر تعیین شد که این تعداد را به 400 مورد افزایش دادیم. ابزار گردآوری پرسشنامه و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌‌ای بود. برای بررسی و تحلیل سوال‌های پژوهش ابتدا نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف/اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و پس از مشخص‌شدن نرمال‌بودن داده‏های تحقیق، رابطه بین متغیرها با ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزارspss 22 سنجیده شد و در نهایت نیز برای بررسی ضریب نیکویی برازش متغیرهای فرضیات اصلی پژوهش از نرم‌افزار ایموس 24 استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد بین طبقه اجتماعی، رضایت از بدن، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، مصرف فرهنگی، سرمایه فرهنگی (تجسدیافته، عینیت‌یافته و نهادینه‌شده)، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، عضویت در شبکه‌های اجتماعی با گرایش زنان و دختران تهرانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. اما، بین متغیرهای اعتقاد دینی و مناسک دینی با گرایش زنان و دختران تهرانی رابطه معنادار و معکوس مشاهده شد. نتایج نشان می‌دهد گرایش مدلینگ در بین زنان و دختران تهرانی هویدا است، بر محور هویت اشتهاری و تفرد می‌چرخد. شهر تهران با نوعی آزادی انتخاب و تمایزیابی سنتی به مدرن در حرکت است که در آن دیده‌شدن و مصرف نمایشی به بخشی از زندگی زنان تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological factors of women and girls' tendency to model in Tehran (Case study: Women and girls over 18 years old in Tehran)

نویسندگان [English]

 • Bita Kazemi 1
 • Gholamreza Jafarinia 2
 • Moloud keykhosrovani 3
1 Ph.D Student of Sociology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sociology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant professor, Department of psychology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the sociological causes and factors of the tendency of women and girls over 18 years old in Tehran to model. The research method is quantitative and "descriptive / analytical" survey. The statistical population of the present study was all women over 18 years of age in Tehran. The sample size was determined based on Cochran's formula of 385 people, which we increased to 400 items. The tool was a questionnaire and the sampling method was a multi-stage cluster. To examine and analyze the research questions, first the normality of the data was examined using the Kolmogorov / Smirnov test and after determining the normality of the research data, the relationship between the variables and Pearson correlation coefficient was used using the software. SPSS 22 software was measured and at the end, Emos 24 software was used to evaluate the goodness of fit of the variables of the main hypotheses of the research. Findings show between social class, body satisfaction, mass media use, cultural consumption, cultural capital (embodied, objectified and institutionalized), economic capital, social capital (social cohesion, membership). There is a significant and positive relationship between the tendencies of Tehranian women and girls in social networks, but there was a significant and inverse relationship between the variables of religious belief and religious rites and the tendencies of Tehranian women and girls. And the girls of Tehran are obvious, revolving around the identity of fame and individuality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • modeling
 • cultural capital
 • cultural consumption
 • body satisfaction
 • religious beliefs
 1. Ghobadi H, kaldi A, Mahdavi SMS. Investigating the Effective Factors on tendency to beauty surgeries and Body
  Management among women of Ilam during 2016. journal of ilam university of medical sciences. 2017;25(3):44-56.
  2. Bourdieu P. Distinction a social critique of the judgement of taste. Inequality Classic Readings in Race, Class, and
  Gender: Routledge; 2018. p. 287-318.
  3. Kohestan Bahr Asman F, Mohammadi A, Jahanbakhsh I. Investigating the relationship between fashion orientation
  and social identity among young girls aged 15 to 29 in Kerman. Women and society. 2019;10(3):215-38.
  4. Hajiabllo K, Hallajzadeh H, Masoudnia E. Comparison of Social Capital Among the Two Groups of Women with A
  History of Cosmetic Surgery and Without Performing Cosmetic Surgeries in Rasht. Journal of Applied Sociology.
  2018;29(4):167-82.
  5. Nouri A, Mohseni Tabrizi A. A Sociological Explanation of The Impact of Social Factors on the Body Management
  Among Men 18 to 45 In Tehran With Emphasis on Self - Presentation. Journal of Social Problems of Iran.
  2017;7(2):29-53.
 2. 6. Rastegar Khaled A, Bagherian M. Body and values: importance of thin body among women and girls and its
  relationship with their value orientation. women Studies. 2013;1(11):7-54.
  7. Mahmoodi Y, Mohadessi Ghilovaei H. A sociological study of body industry: Qualitative study of the causes and
  consequences of cosmetic surgery of women living in Tehran 1395. Woman in Development & Politics.
  2017;15(4):523-47.
  8. O’Connor KM, Gladstone E. Beauty and social capital: Being attractive shapes social networks. Social Networks.
  2018;52:42-7.
  9. Aquino YSJ, Steinkamp N. Borrowed beauty? Understanding identity in Asian facial cosmetic surgery. Medicine,
  Health Care and Philosophy. 2016;19(3):431-41.
  10. Brown A, Knight T. Shifts in media images of women appearance and social status from 1960 to 2010: A content
  analysis of beauty advertisements in two Australian magazines. Journal of aging studies. 2015;35:74-83.
  11. Bokharaie A, Rafie M. Women and fashionism. Woman in Development & Politics. 2016;14(3):309-28.
  12. Pournasiri S, Shirmardi P, Yazdanpanah L. Investigating the factors influencing women's tendency towards fashion
  and makeup, the first national conference on strategies for the development and promotion of educational sciences.
  psychology, counseling and education Iran: Tehran; 2014.
  13. Pilton Fa-S, Talebi H. Investigation of the social factors of fashion orientation among teenagers. Sociological Studies
  of Youth. 2012;4(11):49-64.
  14. Rajagopalan J, Shejwal B. Influence of sociocultural pressures on body image dissatisfaction. Psychological Studies.
  2014;59(4):357-64.
  15. Di Giacomo D, De Liso G, Ranieri J. Self body-management and thinness in youth: survey study on Italian girls.
  Health and Quality of Life Outcomes. 2018;16(1):1-7.
  16. Izydorczyk B, Truong Thi Khanh H, Lizińczyk S, Sitnik-Warchulska K, Lipowska M, Gulbicka A. Body
  dissatisfaction, restrictive, and bulimic behaviours among young women: A Polish–Japanese comparison. Nutrients.
  2020;12(3):666.
  17. Ata RN, Ludden AB, Lally MM. The effects of gender and family, friend, and media influences on eating behaviors
  and body image during adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 2007;36(8):1024-37.
  18. Aspers P. Markets in fashion: A phenomenological approach: Routledge; 2012.
  19. Miles S. The cultural capital of consumption: Understanding'postmodern'identities in a cultural context. Culture &
  Psychology. 1996;2(2):139-58.
  20. Safiri K, Jabarnezhad S, Hatami A. A Study of the Amount of Conflict between Work and Family Roles among
  Women (Police and Teacher) and Factors Affecting It. Social Development & Welfare Planning. 2015;7(24):1-45.
  21. Featherstone M. Lifestyle and consumer culture. Theory, Culture & Society. 1987;4(1):55-70.
  22. GHaderzadeh O, GHaderzadeh H, Hasan Panah H. Effect of Media Consumption on Womens, Body Management.
  Quarterly Journal of Women and Society. 2012;3(11):125-54.
  23. Goffman E. The presentation of self in everyday life Harmondsworth. Penguin; 1971.