تأثیر تمرین هوازی تناوبی بر شاخص آپنه – هایپوپنه(AHI )، BMI و کیفیت زندگی مردان میانسال مبتلا به سندروم آپنه انسدادی خواب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 دانشیار گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: آپنه انسدادی خواب،یکی از مهمترین شرایط پزشکی طی دهه‌های اخیر است و با عواملی مانند کم‌تحرکی، چاقی، هایپرتانسیون و دیابت در ارتباط است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی برAHI ، BMI و کیفیت زندگی مردان میانسال مبتلا به OSA می باشد.
روش کار: دراین پژوهش نیمه تجربی 24 شرکت کننده با 4/4±5/47= سن، 4/21±2/41= AHI و 8/1±5/27= BMI به طور تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین، برنامه تمرین هوازی تناوبی منتخب را با شدت 65 تا70 درصد حداکثر ضربان قلب در هفته اول شروع کردند و در هفته آخر با شدت 80 تا85 درصد حداکثر ضربان قلب به پایان رساندند. گروه کنترل برنامه تمرینی نداشتند. AHI به وسیله دستگاه پلی‌سومنوگرافی، BMI به وسیله دستگاه Inbody270 وکیفیت زندگی به وسیله پرسشنامه SF-36 اندازه‌گیری شد. برای بررسی داده‌ها از آزمون t مستقل در نرم‌افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد.
نتایج: در ارزیابی اختلاف میانگین‌ها برای متغیر AHI مقدار 31/0= p به‌ دست آمد که تغییر معناداری وجود نداشت. برای متغیر BMI مقدار 24/0= p به دست آمد که تغییر معناداری مشاهده نشد و برای متغیر کیفیت زندگی مقدار 0001/0= p به دست آمد که تفاوت معناداری بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد با انجام هشت هفته تمرین هوازی تناوبی تغییر معناداری در AHI و BMI دیده نشد ولی بهبود معناداری در کیفیت زندگی بیماران مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of interval aerobic exercise on apnea/hypopnea index (AHI), BMI and life quality in middle aged men with obstructive sleep apnea syndrome

نویسندگان [English]

  • mohammad matboo 1
  • Rambod Khajei 2
  • Fariborz Rezaeitalab 3
  • mohammad reza Ramezanpour 4
1 Phd student, department of physical education and sport sciences, neyshabur branch, islamic azad university, neyshabur, iran
2 Associate Professor, Depatrment of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Neurology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Depatrment of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Obstructive sleep Apnea (OSA) is one of the most important medical events in recent decades and is related to sedentary, obesity, hypertension and diabetes. The main aim of this research is studying the effect of eight weeks interval aerobic exercise on AHI, BMI and life quality of middle-aged men who are affected by OSA.
Materials and Methods: In this quasi-experimental research, 24 participants 47.5 ± 4.4 aged, AHI= 41.2 ± 21.4 and BMI= 27.5 ± 1.8 were studied in two groups of training and controlling randomly. The training group started the selected interval aerobic exercise program with the intensity of 65% up to 70% MHR in first week and finished it with the intensity of 80% up to 85% MHR. The controlling group had no exercise program. AHI was measured with polysomnography set, BMI was measured with Inbody 270 set and quality of life was measured with SF-36 questionnaire. For studying the data of independent t test in SPSS software, version 26 was used.
Results: In evaluating mean difference for AHI, p= 0.31 was calculated so that there was no meaningful change. For BMI, p= 0.24 was calculated so that there was no meaningful change, and for the quality of life p=0.0001 was calculated so that there was a meaningful difference between those studied groups.
Conclusion: This research determined that doing eight weeks of interval aerobic exercise has no effect on making a meaningful change in AHI and BMI but a meaningful improvement was seen in the quality of lives of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • obstructive sleep apnea
  • AHI
  • BMI
  • interval aerobic exercise